Zamestnávanie občanov Európskej únie na území Slovenskej republiky

Pravidlá, ktoré platia pri zamestnávaní občanov EÚ v SR, zdravotné poistenie, sociálne poistenie a zdaňovanie príjmov. 

Dátum publikácie:19. 7. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

zamest cudzin TT

Obsah:
1. Informačná povinnosť zamestnávateľa
2. Zdravotné poistenie pri zamestnávaní občanov Európskej únie
3. Sociálne poistenie pri zamestnávaní občanov Európskej únie
4. Uplatňovanie legislatívy Európskej únie v oblasti sociálneho zabezpečenia
5. Zdaňovanie príjmov pri zamestnávaní občanov Európskej únie

Zamestnávanie občanov Európskej únie na území Slovenskej republiky sa riadi podľa predpisov Európskej únie, ku ktorým Slovenská republika v rámci pričlenenia k EÚ pristúpila. Prístup k zamestnaniu je upravený v článkoch 1 až 6 nariadenia Rady EHS č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, v zmysle ktorých platia nasledovné pravidlá:

  • každý štátny príslušník členského štátu, bez ohľadu na jeho bydlisko, má právo na prístup k zamestnaniu a jeho výkon na území iného členského štátu v súlade s ustanoveniami zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia o zamestnávaní štátnych príslušníkov tohto štátu,
  • štátny príslušník členského štátu má predovšetkým právo prijať zamestnanie na území iného členského štátu s rovnakou prednosťou ako štátni príslušníci tohto štátu,
  • ktorýkoľvek štátny príslušník členského štátu si môže s ktorýmkoľvek zamestnávateľom vykonávajúcim činnosť na území členského štátu vymeniť žiadosť o zamestnanie a ponuku zamestnania a spoločne môžu uzavrieť a plniť pracovnú zmluvu v súlade s platnými ustanoveniami zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia bez toho, aby z nich vyplynula akákoľvek diskriminácia,
  • členské štáty nepoužijú ustanovenia zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia, ak obmedzujú žiadosť o zamestnanie a ponuku zamestnania alebo právo prístupu štátnych príslušníkov iného členského štátu k zamestnaniu a jeho výkonu alebo ak výlučným alebo zásadným cieľom alebo účinkom je zabrániť štátnym príslušníkom iných členských štátov získať ponúkané zamestnanie,
  • ustanovenia zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia členských štátov, ktoré číselne alebo percentuálne obmedzujú zamestnávanie cudzincov v ktoromkoľvek podniku, odvetví alebo regióne, prípadne na celoštátnej úrovni sa nepoužijú na štátnych príslušníkov ostatných členských štátov,
  • ak sa v členskom štáte poskytnutie akejkoľvek výhody podniku podmieňuje minimálnym percentom zamestnávaných vlastných pracovníkov, štátni príslušníci iných členských štátov sa na tieto účely považujú za vlastných zamestnancov,
  • štátnemu príslušníkovi členského štátu, ktorý sa uchádza o zamestnanie na území iného členského štátu, poskytnú úrady práce v tomto štáte rovnakú pomoc, akú poskytujú vlastným štátnym príslušníkom, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie,
  • zamestnávanie a pridelenie miesta štátnemu príslušníkovi jedného členského štátu v inom členskom štáte nie je závislé od zdravotných, odborných ani iných kritérií, ktoré sú diskriminačné z dôvodu štátnej príslušnosti v porovnaní s kritériami uplatňovanými na štátnych príslušníkov iného členského štátu, ktorí chcú vykonávať rovnakú činnosť,
  • štátny príslušník, ktorý dostal ponuku od zamestnávateľa v inom členskom štáte, ako je štát, ktorého je štátnym príslušníkom, sa môže podrobiť testu odborných schopností, ak to zamestnávateľ vo svojej ponuke zamestnania výslovne požaduje.

Aj podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti majú občania štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, a občania Švajčiarskej konfederácie a ich rodinní príslušníci rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch ako občania Slovenskej republiky.

Občania EÚ a ich rodinní príslušníci môžu byť na území SR zamestnaní bez povolenia na zamestnanie.

Zamestnávanie občanov EÚ sa teda realizuje podľa rovnakých princípov ako zamestnávanie občanov SR. Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území SR, môže občana členského štátu zamestnať na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce a bez toho, aby sa budúci zamestnanec preukazoval pracovným povolením.

Videoškolenie: Pracovné podmienky pri cezhraničnom vyslaní zamestnanca vo vo vybraných štátoch
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

1. Informačná povinnosť zamestnávateľa

Na základe Nariadenia Rady (EHS) č. 311/1976 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov sú členské štáty EÚ povinné sledovať pohyb za prácou v rámci Spoločenstva. Týka sa to občanov EÚ aj cudzincov, ktorí pre výkon práce nepotrebujú povolenie na zamestnanie. Sledovanie pohybu za prácou sa v SR realizuje informačnou povinnosťou zamestnávateľa na základe tzv. informačných kariet. Ak ide o občana EÚ, je to Informačná karta o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana EÚ.

Zamestnávateľ so sídlom na území SR, ktorý prijme do zamestnania občana EÚ, je povinný podľa § 23b ods. 2 zákona o službách zamestnanosti písomne informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vzniku pracovnoprávneho vzťahu najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu takéhoto pracovníka do zamestnania. Ak ide o občana EÚ vyslaného na výkon práce na území SR, príslušné informačné karty s označeným vyslaním alebo skončením vyslania predkladá informujúca organizácia, s ktorou zahraničný zamestnávateľ uzavrel zmluvu, z ktorej vyplýva vyslanie zamestnanca na výkon práce na území SR.

Príslušným úradom PSVaR je úrad, v ktorého územnom obvode bude občan EÚ zamestnaný alebo bude realizovať výkon práce na základe vyslania, t. j. rozhodujúce je miesto výkonu zamestnania alebo práce, nie sídlo zamestnávateľa. Na príslušnom úrade PSVaR podľa miesta výkonu práce sa informačná karta podáva za každé a práve aktuálne miesto výkonu práce.

Zamestnávateľ so sídlom na území SR, u ktorého bolo ukončené zamestnanie občana EÚ, informuje úrad PSVaR o skončení pracovnoprávneho vzťahu najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. Zamestnávateľa, ktorý je etablovaný na území iného členského štátu a ukončí vyslanie na výkon práce svojho zamestnanca na území SR, pri odhlasovacej povinnosti zastupuje informujúca organizácia, ktorá informuje úrad o skončení vyslania na výkon práce do siedmich pracovných dní od ukončenia vyslania na výkon práce.

Úradom potvrdené informačné karty zamestnávateľ uchováva ako doklad pre kontrolné účely úradu PSVaR a inšpekcie práce. Nedodržanie informačnej povinnosti sa považuje za nedodržanie právnych predpisov o zamestnanosti.

Príklad č. 1:

Zamestnávateľ so sídlom na území SR zamestnal od 15. 5. 2019 občanov Poľska – troch na základe pracovnej zmluvy, dvoch na základe dohody o pracovnej činnosti. Do 24. 5. 2019 je povinný o vzniku pracovnoprávneho vzťahu 5 zamestnancov písomne informovať príslušný úrad PSVaR na Informačnej karte o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana EÚ. Po skončení pracovnoprávneho vzťahu zamestnancov bude povinný do 7 pracovných dní informovať príslušný úrad PSVaR na rovnakej informačnej karte.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Zamestnávanie občanov Európskej únie na území Slovenskej republiky 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Funkcie

Partner