Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť zamestnávať i zamestnanca so zdravotným postihnutím. Túto povinnosť môže plniť aj zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím.

Dátum publikácie:9. 11. 2018
Autor:JUDr. Slavomíra Gejdošová

tt_zdravotne-postihnutie

Samotný Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť zamestnávať i zamestnanca so zdravotným postihnutím, a to na vhodných pracovných miestach, umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie, t. j. vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím.

Rovnako je zamestnávateľ povinný utvárať podmienky, aby zamestnanec mal mož­nosť pracovného uplatnenia, a zlepšovať vybavenie pracovísk, aby mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená.

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Uvedené skutočnosti musia byť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámené do 31. 3. 2019.

Právna úprava podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím je obsiahnutá nielen v Zákonníku práce v znení neskorších predpisov, ale i v osobitných právnych predpisoch, ako je zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o službách zamestnanosti“), ako aj v ďalších pracovnoprávnych predpisoch.

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje rovnako zákaz diskriminácie zdravotne postihnutých v prístupe k službám.

V zmysle § 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti možno za občana so zdravotným postihnutím považovať občana uznaného za invalidného podľa osobitného predpisu, t. j. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. V súlade s uvedeným zákonom je občan invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok) má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby.

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania:

  • rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo
  • oznámením Sociálnej poisťovne, alebo
  • posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

K zákonným povinnostiam zamestnávateľa v uvedenej oblasti patrí najmä:

  • povinnosť zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,
  • povinnosť vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
  • povinnosť viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím.

1.1 Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím – plnenie povinného podielu

Zamestnávateľ (štátna organizácia, samospráva, súkromná spoločnosť) má v zmysle § 63 zákona o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v prípade že zamestnáva najmenej 20 zamestnancov (t. j. 20 a viac zamestnancov) a ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, a to v počte, ktorý predstavuje 3,2 % občanov so zdravotným postihnutím z celkového počtu jeho zamestnancov. Ak v uvedenom prípade zamestnáva zamestnávateľ občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, potom sa na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím započítava, akoby zamestnával troch takých občanov.

Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

Článok je skrátený. Celé znenie:

1. Zákonné povinnosti zamestnávateľov v oblasti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v rokoch 2018 a 2019
2. Príspevky v zmysle zákona pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva občanov so zdravotným postihnutím
3. Osobitná evidencia

si prečítate:

Zamestnávanie občanov so zdravotným poistením

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner