Zamestnávanie poberateľov starobného a predčasného starobného dôchodku

Starobnému dôchodcovi v pracovnom pomere sa starobný dôchodok za čas trvania pracovného pomeru zvyšuje.

Dátum publikácie:12. 9. 2019

tt_zamestnavanie-dochodcov

Obsah:

B. Zamestnávanie poberateľov predčasného starobného dôchodku

Po dosiahnutí dôchodkového veku ľudia môžu naďalej pracovať a mnoho ľudí túto možnosť aj využíva.

V decembri roku 2018 Sociálna poisťovňa registrovala viac ako 150-tisíc poberateľov starobného dôchodku, ktorí pracovali. Motívov je viac. Niektorí chcú zostať aktívni a mnohí si potrebujú zarobiť, aby si tak udržali určitú životnú úroveň, na ktorú boli zvyknutí.

Dosiahnutie dôchodkového veku neznamená, že zamestnanec musí opustiť svoje pracovné miesto. Zostať zamestnaný má niekoľko výhod. Hlavnou výhodou je skutočnosť, že si zamestnanec vylepšuje svoj celkový príjem o dôchodok, ktorý mu podľa zákona patrí a popri dôchodku dostáva aj mzdu. Mnohí zamestnanci skončia svoje pôvodné zamestnanie a nájdu si prácu, až keď poberajú dôchodok. Ide spravidla o jednoduchšiu prácu alebo prácu na kratší pracovný úväzok. V tomto článku vás zoznámime so základnými pravidlami pri zamestnávaní poberateľov starobného a predčasného starobného dôchodku.

A. Zamestnávanie poberateľov starobného dôchodku 

Poberatelia starobného dôchodku môžu pracovať:

  1. v pracovnom pomere – na základe pracovnej zmluvy,
  2. na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce.

I. Zamestnávanie poberateľov starobného dôchodku v pracovnom pomere

Ak poberateľ starobného dôchodku (ďalej aj „poberateľ SD“) pracuje v pracovnom pomere (na základe pracovnej zmluvy), je zúčastnený na nemocenskom a starobnom poistení a jeho zamestnávateľ tiež na garančnom a úrazovom poistení. Platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie je upravené nasledovne:

 

Zamestnanec – poberateľ SD

Zamestnávateľ

Nemocenské poistenie

1,4 % z VZ

1,4 % z VZ

Starobné poistenie

4 % z VZ

14 % z VZ

Invalidné poistenie

neplatí

neplatí

Poistenie v nezamestnanosti

neplatí

neplatí

Garančné poistenie

neplatí

0,25 % z VZ *

Úrazové poistenie

neplatí

0,8 % z VZ bez obmedzenia

Rezervný fond solidarity

neplatí

4,75 % z VZ

Zdravotné poistenie

preddavky 4 % z príjmu v príslušnom mesiaci

preddavky 10 % z príjmu v príslušnom mesiaci

Spolu

9,4 %

31,2 %

Vysvetlivky:

SD – starobný dôchodok;

VZ – vymeriavací základ; v roku 2019 ide maximálne o sumu 6 678 eur;

* nevzťahuje sa na zamestnávateľov, na ktorých nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku a iné);

garančné poistenie sa neplatí za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

Podľa § 128 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) neplatí poistné na invalidné poistenie okrem iného aj poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku.

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje, okrem iných prípadov, aj na osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok. Preto pracujúci poberateľ starobného dôchodku ani jeho zamestnávateľ poistné na toto poistenie neplatia.

Autor vo videoškolení objasňuje aj zamestnávanie poberateľov predčasného starobného dôchodku: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre rok 2019
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného.
Na aké dávky má nárok poberateľ SD pracujúci v pracovnom pomere?
1. Dávky nemocenského poistenia

Ako už bolo uvedené, poberateľ SD, ktorý pracuje na základe pracovnej zmluvy (v pracovnom pomere), je zúčastnený na nemocenskom poistení, z ktorého má nárok najmä na tieto dávky:

1.1. Nemocenské – poberateľ SD má nárok na nemocenské, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie (ďalej len „dočasná pracovná neschopnosť“). Pritom musí ísť o dočasnú pracovnú neschopnosť, ktorá vznikla po priznaní starobného dôchodku.

Za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti patrí takémuto zamestnanému poberateľovi SD náhrada mzdy od zamestnávateľa za prvé tri dni vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca a od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu. Od jedenásteho dňa vypláca nemocenské Sociálna poisťovňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. Náhrada mzdy aj nemocenské sa poskytuje za kalendárne dni. Suma nemocenského sa kráti na polovicu, ak sa zamestnaný poberateľ SD stal dočasne práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok.

1.2. Ošetrovné – poberateľ SD má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne:

  1. ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo
  2. sa stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak:
    1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie,
    2. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
    3. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Zamestnávanie poberateľov starobného a predčasného starobného dôchodku 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Funkcie

Partner