Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín a zmeny v oblasti podpory mobility pracovnej sily

Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín je možné, ak je uchádzač držiteľom modrej karty Európskej únie, má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, má povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt, prípadne dlhodobý pobyt...

Dátum publikácie:26. 7. 2018
Autor:Mgr. Gabriel Kosztolányi

velcome

V oblasti zamestnávania príslušníkov tretích krajín sa zmeny dotkli hlavne zrýchlenia a uľahčenia prijímania takýchto osôb do zamestnania.

V zmysle zákona o službách zamestnanosti je na slovenskom trhu práce možné zamestnať príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty Európskej únie, má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo má povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt, prípadne dlhodobý pobyt. Na území Slovenskej republiky je mož­né zamestnávať aj kategóriu príslušníkov tretích krajín, ktorí nepotrebujú potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie. Príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi modrej karty Európskej únie vydanej na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu, je možné zamestnať v zrýchlenom procese.

Do uvedenej kategórie patrí štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bude na území Slovenskej republiky vykonávať vysokokvalifikované zamestnanie.

Vysokokvalifikované zamestnanie je zamest­nanie, na výkon ktorého sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní. Hrubá mesačná mzda musí byť vo výške 1,5-ná­sob­ku priemernej hrubej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví za predchádzajúci kalendárny rok.

Pracovný pomer na takéto pracovné miesto musí byť uzavretý najmenej na jeden rok.

Ďalšie informácie o zamestnávaní príslušníkov tretích krajín sa dozviete aj z videa: 

Príklad:

V prípade lekára je minimálna výška mesačnej mzdy 1,5 x 908 € = 1 362 €.

Štátny príslušník, ktorý spĺňa podmienky na vysokokvalifikované zamestnanie, bude žia­dať o modrú kartu Európskej únie.

Prílohou žiadosti je pracovná zmluva alebo prísľub na zamestnanie a doklad potvrdzujúci vyššiu odbornú kvalifikáciu.

Poznámka:

Uznávanie zahraničného dokladu o vzdelaní vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, v prípade neregulovaného povolania aj vysoká škola v obdobnom študijnom smere.

Modrá karta sa udeľuje pre príslušníka tretej krajiny na obdobie trvania pracovného pomeru, maximálne na 4 roky. Je určená len pre štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí budú pracovať na pracovnom mies­te zodpovedajúcom vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Modrá karta je povolením na prechodný pobyt, pričom štátny príslušník tretej krajiny si nemusí vybaviť povolenie na zamestnanie. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti.

Poznámka:

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bude vykonávať vysokokvalifikované zamestnanie, sa môže rozhodnúť, či bude žiadať o pobyt – modrá karta alebo o prechodný pobyt na účel zamestnania.

Zamestnávateľ, ktorý má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny na pracovné miesto zodpovedajúce vysokokvalifikovanému zamestnaniu na základe modrej karty, musí najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o pobyt nahlásiť voľné pracovné miesto na úrade práce príslušnom podľa miesta výkonu práce.

Aj v tomto prípade pri nahlasovaní voľného pracovného miesta je potrebné zaznačiť, že zamestnávateľ má záujem zamestnať príslušníka tretej krajiny.

V prípade, ak voľné pracovné miesto spĺňa podmienky vysokokvalifikovaného zamestnania a nie je ho možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie, Ústredie práce vydá s prihliadnutím na situáciu na trhu práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu so súhlasom na jeho obsadenie.

Poznámka:

Príslušníci tretích krajín, ktorí majú prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, tvoria najpočetnejšiu skupinu, ktorú je možné zamestnať na dlhšie obdobie na trhu práce.

V tomto prípade štátny príslušník tretej krajiny nebude podávať žiadosť o povolenie na zamestnanie, ale bude žiadať len o prechodný pobyt na účely zamestnania, pričom sa bude prihliadať na situáciu na trhu práce a možnosť obsadenia voľného pracovného miesta uchádzačom o zamestnanie. Na účely zrýchlenia procesu pri vydávaní jednotných povolení sa od 1. 5. 2018 skracuje obdobie pre nahlasovanie voľných pracovných miest s cieľom posúdenia situácie na trhu práce z 30 pracovných dní na 20 pracovných dní.

Zamestnávateľ, ktorý má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, bude musieť v zmysle novely najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o pobyt s cieľom zamestnania nahlásiť voľné pracovné miesto na úrade práce príslušnom podľa miesta výkonu práce.

Upozornenie!

Voľné pracovné miesto má byť nahlásené úradu práce až do udelenia prechodného pobytu na účel zamestnania. Ak nahlásené voľné pracovné miesto bude zrušené v čase vydávania potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, úrad práce vydá potvrdenie s nesúhlasným stanoviskom.

Zamestnávateľ pri nahlasovaní voľného pracovného miesta musí zaznačiť, že má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny.

Ak sa po uplynutí 30 pracovných dní od nahlásenia voľného pracovného miesta nepodarilo miesto obsadiť uchádzačom o zamestnanie, môže zamestnávateľ vydať prísľub na zamestnanie alebo uzatvoriť pracovnú zmluvu.

Videoškolenie – ako postupovať v rámci ochrany osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR:  Spracúvanie osobných údajov externými subjektmi od 25. 5. 2018 a prenosy osobných údajov v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín

Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Po novom sa bude pred vydaním potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta skúmať porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania budúceho zamestnávateľa v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Doteraz sa porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania skúmalo vtedy, keď išlo o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun.

Úrad práce vydá potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, ak voľné pracovné miesto nebude možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie, pričom prihliada aj na situáciu na trhu práce.

Vo všeobecnosti je postup v prípade zamestnávania príslušníkov tretích krajín, ktorí majú prechodný pobyt na účel zamestnania, na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta nasledovný:

  • Zamestnávateľ nahlási voľné pracovné miesto na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom na formulári „nahláška voľného pracovného miesta“ zaznačí, že má záujem o zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny.

Poznámka:

Voľné pracovné miesto môže zamestnávateľ oznámiť úradu práce osobne alebo poštou na uvedom formulári, alebo elektronicky, po registrácii, na internetovej stránke www.istp.sk.

  • Úrad práce ponúkne na nahlásené voľné pracovné miesto uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce. Občania SR a členských krajín EÚ majú prednostné právo na obsadenie voľného pracovného miesta.
  • Na základe novely zákona, ak sa po uplynutí 20 pracovných dní nahláse­né miesto nepodarilo obsadiť, môže budúci zamestnávateľ dať prísľub na zamestnanie alebo uzatvoriť pracovnú zmluvu so štátnym príslušníkom tretej krajiny.

Poznámka:

Vzor prísľubu je uvedený na internetovej stránke www.upsvar.sk v sekcii Zamestnávateľ – zamestnávanie cudzincov.

  • Štátny príslušník tretej krajiny môže podať žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania na zastupiteľskom úrade v zahraničí alebo na príslušnom útvare Policajného zboru.
  • K žiadosti štátny príslušník tretej krajiny doloží okrem iného:
    • pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie,
    • úradne overený doklad o vzdelaní opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. V prípade, ak zamest­návateľ požaduje na nahlásenom pracovnom mieste kvalifikáciu a prax, tak štátny príslušník tretej krajiny doloží aj dokumenty preukazujúce splnenie uvedených podmienok preložené do slovenského jazyka.
  • Útvar Policajného zboru požiada úrad práce o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Úrad práce posúdi relevantnosť predložených dokladov vo vzťahu k nahlásenému pracovnému miestu, možnosť obsadenia nahláseného pracovného miesta uchádzačmi o zamestnanie a pri rozhodovaní prihliada aj na vývoj a situáciu na trhu práce. Ak úrad práce vydá potvrdenie o mož­nosti obsadenia voľného pracovného miesta so súhlasným stanoviskom, môže útvar PZ ude­liť prechodný pobyt na účel zamestnania.

K dokladu o pobyte dostane štátny príslušník tretej krajiny ešte doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“, na ktorom sa uvedie názov, adresa a IČO zamestnávateľa, miesto výkonu práce a druh vykonávanej práce, obdobie od – do výkonu práce. Po získaní týchto dokladov môže štátny príslušník tretej krajiny nastúpiť do zamestnania.

Na situáciu na trhu práce sa neprihliada v prípadoch, keď ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva sústavnú vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú alebo pedagogickú činnosť, prípadne pôjde o vnútropodnikový presun niektorých skupín pracovníkov v rámci tej istej skupiny podnikov. V uvedených prípadoch zamestnávateľ nemá povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto úradu práce.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín a zmeny v oblasti podpory mobility pracovnej sily od 1. 5. 2018

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace školenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner