Zamestnávanie rodinných príslušníkov, rodinné podnikanie a rodinné podniky

Právna úprava rodinných podnikov, druhy a štruktúry rodinných podnikov, vzájomné vzťahy členov rodiny, výhody a nevýhody, plánovanie. 

Dátum publikácie:8. 7. 2021
Autor:JUDr. Klára Kučerková

rodin podnik TT

V článku si najprv rozoberieme právne možnosti podnikateľov, ktorí by chceli „zamestnať“ svojich rodinných príslušníkov bez pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a bez obavy z porušovania zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania. Potom si trochu priblížime problematiku rodinného podnikania a rodinných podnikov, kde si povieme niečo o právnej úprave rodinných podnikov na Slovensku, druhoch a štruktúre rodinných podnikov, vzájomných vzťahoch členov rodiny, výhodách a nevýhodách rodinného podnikania a o dôležitosti plánovania v rodinnom podnikaní.

Zamestnávanie rodinných príslušníkov

Mnoho podnikateľov, najmä drobných živnostníkov už pri svojom podnikaní riešilo otázku, ako zabezpečiť chod svojej prevádzky, napríklad v prípade choroby, vybavovania určitých záležitostí na úradoch či súdoch tak, aby nemuseli prevádzku zatvoriť, prípadne otázku príležitostnej výpomoci pri vysokej vyťaženosti v prevádzke, napríklad pred sviatkami.

Určite v takých prípadoch rozmýšľali nad možnosťou využiť prácu svojich príbuzných, avšak bez toho, aby išlo o závislú prácu v zmysle Zákonníka práce a bez toho, aby s nimi museli uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a aby nemuseli riešiť prihlasovanie zamestnancov do Sociálnej poisťovne či niektorej zo zdravotných poisťovní.

Odpoveď na túto otázku dáva zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“), ktorý okrem pojmov ako nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie, kontrola či sankcie za ich porušenie, vymedzuje taktiež výnimky z nelegálnej práci a nelegálneho zamestnávania.

Podľa ust. § 2 ods. 1 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je nelegálnou prácou závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a:

 • nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa Zákonníka práce alebo zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o štátnej službe“) alebo
 • je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len: „štátny príslušník tretej krajiny“) a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení nie­ktorých zákonov v znení neskorších pred­pisov (ďalej len: „zákon o službách zamestnanosti“).

Nelegálnym zamestnávaním je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu:

 • fyzickej osoby a nemá s ňou založe­ný pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa Zákonníka práce alebo zákona zákon o štátnej službe,
 • fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa Zákonníka práce alebo zákona o štátnej službe a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o sociálnom poistení“) na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa zákona o sociálnom poistení na prihlásenie do tohto registra, alebo
 • štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa zákona o službách zamestnanosti (ust. § 2 ods. 2 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní).

Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore so zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý vykonáva závislú prácu (ust. § 2 ods. 3 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní).

Pokiaľ ide o výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, tie sú upravené v ust. § 2a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Nelegálnou prácou nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom (živnostníkom) alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je:

 • dôchodkovo poistený [podľa zákona o sociálnom poistení alebo zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov“)],
 • poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov (podľa zákona o sociálnom poistení alebo zákon o sociálnom zabezpečení policajtov) alebo
 • žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom (živnostníkom), alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je:

 • dôchodkovo poistený (podľa zákona o sociálnom poistení alebo zákona o sociálnom zabezpečení policajtov),
 • poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov (podľa zákona o sociálnom poistení alebo zákon o sociálnom zabezpečení policajtov) alebo
 • žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Je potrebné uviesť, že až novelou zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 320/2019 Z. z. účinnou od 1. 1. 2020 sa výnimka nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce rozšírila aj na spoločnosť s ručením obmedzeným s najviac jedným spoločníkom, ktorý je fyzickou osobou, keďže do 31. 12. 2019 sa vzťahovala len na podnikateľov – fyzické osoby (živnostníkov).

Výnimka sa však naďalej nevzťahuje na podnikateľov, ktorí podnikajú prostredníctvom iných obchodných spoloč­ností uvedených v Obchodnom zákonníku, napr. verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti alebo akciové spoločnosti.

Prečítajte si celé znenie:

Zamestnávanie rodinných príslušníkov, rodinné podnikanie, rodinné podniky

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Klára Kučerková

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.