Zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov

Zdravotnícky pracovník a jeho predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme a na vykonávanie pracovných činností v pracovnoprávnych vzťahoch. Vznik pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka. Skončenie pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka a stupne vzdelania. Študijné odbory na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckych povolaniach. Toto všetko sa dočíte v článku.

Dátum publikácie:10. 5. 2016
Autor:JUDr. Slavomíra Gejdošová

Image17183

Každý zdravotnícky pracovník potrebuje pri výkone zdravotníckeho povolania poznať nielen zdravotnícke právne predpisy, ale aj súvisiace právne predpisy, bez ktorých nie je možné realizovať pracovnoprávne vzťahy alebo vykonávať samostatne zdravotnícke povolanie v neštátnom zdravotníckom zariadení.

Pracovnoprávne vzťahy zdravotníckeho pracovníka sa riadia:

  • zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce, ak zákon č. 552/2003 Z. z. alebo osobitný predpis (napr. zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) neustanovuje inak.

V zmysle § 1 ods. 4 uvedeného zákona sú pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pracovnoprávnymi vzťahmi zamestnancov pri výkone verejnej služby podľa § 3 ods. 1 Zákonníka práce, v zmysle ktorého sa tieto vzťahy spravujú Zákonníkom práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a to v prípade, ak ide o zamestnanca štátneho zdravotníckeho zariadenia, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR a zároveň v prípade, ak ide o zamestnanca neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj, alebo

  • Zákonníkom práce (ďalej aj „ZP“), ak ide o zamestnanca neštátneho zdravotníckeho zariadenia zriadeného ako obchodná spoločnosť.

I. Predpoklady zdravotníckeho pracovníka na vykonávanie práce vo verejnom záujme

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Zdravotnícky pracovník pri výkone práce vo verejnom záujme je povinný okrem predpokladov na výkon zdravotníckeho povolania splniť ešte nižšie uvedené podmienky tak, ako ich v § 3 ods. 1 stanovuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

  • mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • byť bezúhonným
    (Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a v prípade trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené podľa osobitného predpisu, pričom bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.),
  • spĺňať kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis; takýmto predpisom je nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,
  • mať zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis, napr. zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedené predpoklady musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme.

Požadovaný stupeň vzdelania a príslušný študijný odbor na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach je v zmysle § 2 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia (na konci článku).

Pokiaľ ide o spôsoby ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. vo svojom ustanovení § 68 zahŕňa ďalšie vzdelávanie týchto pracovníkov vo forme:

A. špecializačného štúdia,

B. certifikačnej prípravy,

C. prípravy na výkon práce v zdravotníctve,

D. sústavného vzdelávania.

A. Špecializačné štúdium

Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou.

Špecializačné štúdium pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom prevažnú časť špecializačného štúdia tvorí praktická časť, ktorá v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár zahŕňa aj účasť na pohotovostných službách. Praktická časť špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo trvá najmenej šesť mesiacov a uskutočňuje sa vo všeobecnej ambulancii a v nemocnici.

Praktickú časť špecializačného štúdia absolvuje zdravotnícky pracovník pod vedením vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia alebo pod vedením zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností.

Počas špecializačného štúdia môže zdravotnícky pracovník vykonávať špecializované pracovné činnosti len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.

B. Certifikačná príprava

Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností. Certifikačná príprava môže byť súčasťou špecializačného štúdia. Ak je certifikačná príprava súčasťou špecializačného štúdia, zdravotnícky pracovník získa aj odbornú spôsobilosť na výkon príslušných certifikovaných pracovných činností. Počas certifikačnej prípravy môže zdravotnícky pracovník vykonávať certifikované pracovné činnosti len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

C. Príprava na výkon práce v zdravotníctve

Prípravou na výkon práce v zdravotníctve sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon odborných pracovných činností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o zdravotnícke povolania podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona, t. j. kde odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo druhého stupňa alebo úplného stredného odborného vzdelania podľa prílohy č. 1 k zákonu a prípravou na výkon práce v zdravotníctve v zdravotníckych povolaniach logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

Príprava na výkon práce v zdravotníctve trvá šesť mesiacov a jej obsah určuje Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorá zaraďuje žiadateľov do prípravy na výkon práce v zdravotníctve.

Príprava na výkon práce v zdravotníctve sa ukončí odborným pohovorom pred komisiou, ktorej členov vymenúva štatutárny orgán Slovenskej zdravotníckej univerzity. Slovenská zdravotnícka univerzita vydá absolventovi po úspešnom absolvovaní pohovoru osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve.

D. Sústavné vzdelávanie

Študijný program sústavného vzdelávania sa môže uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. Prezenčná metóda spočíva vo vyučovaní s priamym kontaktom školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania; dištančná metóda nahrádza priamy kontakt školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania komunikáciou prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov neumožňuje, aby zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer s fyzickou osobou, ktorá nespĺňa predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme vrátane splnenia kvalifikačného predpokladu. Nie je tiež možné, aby sa takejto fyzickej osobe udelila výnimka z požadovaného stupňa vzdelania.

Článok je skrátený, celý príspevok "Zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov" nájdete v súvisiacich odborných článkoch.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner