Zamestnávatelia, inšpekcia práce a zmeny v roku 2020

Priebeh inšpekcie práce a sankcie, ktoré môže zamestnávateľovi uložiť inšpektorát práce alebo na základe záverov inšpekcie práce môže uložiť iný orgán.

Dátum publikácie:6. 11. 2020
Autor:JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

tt_lupa-hladat

Inšpektorát práce je štátny orgán, ktorý vykonáva dozor nad dodržiavaním právnych predpisov zamestnávateľov. Medzi oprávnenia tohto štátneho orgánu ďalej patrí možnosť nariadenia odstrániť zistené nedostatky, uložiť pokutu do 200 000 eur alebo zakázať používať pracovné a prevádzkové objekty, priestory a pracoviská, stroje a pod. V tomto článku si popíšeme priebeh inšpekcie práce, resp. jej jednotlivé časti, práva a povinnosti zamestnávateľa a možnosti právnej ochrany. Rok 2020 je na území Slovenskej republiky spätý s ochorením COVID-19, pričom aj Slovenská republika musela reagovať zmenou právnych predpisov v oblasti pracovného práva, aby zamestnávatelia vedeli pružnejšie reagovať na vzniknutú situáciu. Jednotlivé zmeny si popíšeme v poslednej časti tohto článku.

Rozsah inšpekcie práce

V zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávajú inšpektori práce v prvom rade dozor nad dodržiavaním viacerých povinností zamestnávateľov. Jednou zo základných povinností zamestnávateľov je dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy.

Ide najmä o vznik, zmenu alebo zánik pracovného pomeru, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov, vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ako aj kolektívne vyjednávanie. Zamestnávatelia v štátnej správe musia okrem Zákonníka práce v pracovnoprávnych vzťahoch dodržiavať aj povinnosti z právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy, príkladom môže byť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nemenej dôležitou povinnosťou zamestnávateľov je tiež dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov, ktoré upravujú faktory pracovného prostredia, ako aj dodržiavanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. V neposlednom rade má zamestnávateľ povinnosť dodržiavať záväzky, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv, a povinnosť, ktorá mu vyplýva z osobitného predpisu (zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

1. Povinnosti zamestnávateľa v rámci dodržiavania pracovnoprávnych predpisov

Zákonník práce ustanovuje celý rad povinností zamestnávateľa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej internetovej stránke uvádza základné povinnosti zamestnávateľa v rámci pracovnoprávnych predpisov (ustanovenia Zákonníka práce), ktoré kategorizovalo do troch skupín:

  1. Povinnosti zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmluvy;
  2. Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe do zamestnania;
  3. Povinnosti zamestnávateľa odo dňa vzniku pracovného pomeru počas jeho trvania.
a) Povinnosti zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmluvy

V rámci uzatvorenia pracovného pomeru možno uviesť, že zamestnávateľ má povinnosť najmä:

  • oboznámiť budúceho zamestnanca s jeho právami a povinnosťami, ktoré budú pre neho vyplývať z pracovného pomeru,
  • oboznámiť budúceho zamestnanca s pracovnými podmienkami, ktoré budú vyplývať z jeho pracovného pomeru,
  • oboznámiť budúceho zamestnanca so mzdovými podmienkami, za ktorých bude prácu vykonávať.

Ustanovenie § 41 ods. 10 Zákonníka práce explicitne uvádza, že pri uzatvorení pracovnej zmluvy zamestnávateľ nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa osobitného predpisu.

b) Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe do zamestnania

V rámci nástupu zamestnanca do zamestnania je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca:

  • S pracovným poriadkom zamestnávateľa – v zmysle ustanovenia § 84 ods. 3 Zákonníka práce je pracovný poriadok záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov.
  • S kolektívnou zmluvou – tá upravuje najmä pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania, vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, ako aj ďalšie pracovnoprávne vzťahy.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Zamestnávatelia, inšpekcia práce a zmeny v roku 2020

Poznámky pod čiarou:

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

CENA PO ZĽAVE -15%: 247,35 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.