Zdaňovanie príjmov podľa Autorského zákona

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu  (aktívne autorské príjmy) a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu  (pasívne autorské príjmy) zdaňujú daňou vyberanou zrážkou, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o príspevky do novín, časopisov alebo ide napr. aj o prednáškovú činnosť alebo umelecký výkon.

Dátum publikácie:25. 10. 2018
Autor:Ing. Ivana Glazelová

tt_pisaci-stroj (1)

Obsah:
Úvod do problematiky
Autor, fyzická osoba
Členenie príjmov autorov podľa zákona o dani z príjmov
Spôsob výberu (zaplatenia) daňovej povinnosti
Autorská dohoda a oznamovacia povinnosť podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov
Daňové výdavky pri podaní daňpového priznania
Registračná povinnosť
Platenie daní a odvodov

Podľa Autorského zákona autorom bude fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila, fyzická osoba, ktorej meno je uvedené na diele obvyklým spôsobom ako značenie autora, ak nie je preukázaný opak. To platí aj vtedy, keby bolo dielo označené pseudonymom, pričom nie sú pochybnosti o totožnosti autora.

Úvod do problematiky zdaňovania príjmov podľa Autorského zákona

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“), autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. 1. 2016 došlo k spresneniu pojmov použí­vaných vo vzťahu k autorským právam.

Naďalej platí, že príjmy podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, resp. do 31. 12. 2015 podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov sa rozdeľujú na tzv. aktívne a pasívne príjmy.

Autor, fyzická osoba:

  1. Vykonáva umeleckú, tvorivú duševnú činnosť ako zamestnanec, čo znamená, že jeho príjmy sa posudzujú podľa § 5 zákona o dani z príjmov, pričom podľa § 223 ods. 4 Zákonníka práce nie je možné uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa Autorského zákona.
  2. Vykonáva umeleckú, tvorivú duševnú činnosť podľa Autorského zákona, nezávisle podľa § 6 zákona o dani z príjmov, to znamená, že sa považuje za SZČO:

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (aktívne autorské príjmy) a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov (pasívne autorské príjmy) budú zdaňovať daňou vyberanou zrážkou [§ 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov], a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o príspevky do novín, časopisov alebo ide napr. aj o prednáškovú činnosť alebo umelecký výkon.

Upozornenie:

Príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov nebudú podliehať zrážkovej dani len vtedy, ak daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov a vopred sa písomne dohodne s platiteľom dane, že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Daňovník v takomto prípade predmetný príjem zdaní sám, a to prostredníctvom podaného daňového priznania. Podľa znenia platného do 31. 12. 2017 platiteľ dane je povinný takúto dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.

Nové znenie: Novela zákona o dani z príjmov platná v roku 2018, kde nastáva v § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov zmena: Z príjmov podľa odseku 3 písm. h) sa daň nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane.

Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá, a to na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto tlačivo obsahuje identifikačné údaje o daňovníkovi, ktorým je fyzická osoba, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené rodné číslo v Slovenskej republike.

Na príjmy z vydávania, rozmnožovania a roz­širovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady (bez autorskej zmluvy – nakladanie samotným autorom) a priemyselné práva sa daň vyberaná zrážkou neuplatňuje. Tieto príjmy si aj naďalej bude daňovník zdaňovať sám, a to prostredníct­vom podaného daňového priznania.

Poznámka:

Ak plynie autorovi alebo umelcovi príjem, ktorý sa považuje za príjem spĺňajúci charakter vlastnej duševnej tvorivej činnosti, zo zdrojov v zahraničí (činnosť vykonávaná v zahraničí, licenčné poplatky plynúce zo zdrojov v zahraničí), tento sa naďalej zdaňuje prostredníctvom daňového priznania.

Pre správne určenie výšky daňovej povinnosti autorov z dosiahnutých zdaniteľných príjmov je nevyhnutné poznať, na základe akého právneho vzťahu autor vykonáva svoju činnosť a za akých podmienok autorovi vzniká povinnosť platiť odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

Pri dosahovaní príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu postupujeme podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a z príjmov z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu postupujeme podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Ako sme si už uviedli, tak pri príjmoch plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa od 1. 1. 2016 daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov.

Daň zrážkou sa nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane o nevyberaní dane zrážkou.

Príklad č. 1:

Príjmy z autorského honoráru (neuzatvorená dohoda o nezrazení dane)

Fyzickej osobe bol na základe zmluvy o dielo na objednávku (natočenie filmu) vyplatený v roku 2017 autorský honorár. Ako bude fyzická osoba (autor) postupovať?

Riešenie:
Takto dosiahnuté príjmy vyplatené daňovníkovi (fyzickej osobe, autorovi) v roku 2018 sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou za predpokladu, že autor vopred pred vyplatením honoráru s platiteľom dane neuzatvorí dohodu o tom, že platiteľ daň nevyberie, to znamená, že sa neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona. Platiteľ dane (organizácia vyplácajúca honorár) v tomto prípade daň zrazí a odvedie správcovi dane v zákonom určenej lehote a autorovi zašle honorár znížený o zrazenú daň.

Zrazením dane sa daňová povinnosť považuje za vyrovnanú a autor už tieto príjmy v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.

Príklad č. 2:

Príjmy z autorského honoráru (uzatvorená dohoda o nezrazení dane)

Fyzickej osobe bol na základe zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 631 – § 643 Občianskeho zákonníka, ktorá sa uzatvára pre dielo vytvorené autorom na objednávku, vyplatený v roku 2018 autorský honorár. Ide o príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Daňovník v tomto prípade môže využiť aj postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t. j. autor sa dopredu (pred vyplatením príjmu) písomne dohodne s platiteľom dane, že platiteľ daň nevyberie a autor si bude vyrovnávať daň z vyplatených príjmov sám v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Ako posúdi daňovník takéto príjmy na daňové účely, keď sám podáva daňové priznanie?

Riešenie:
Takto dosiahnuté príjmy vyplatené daňovníkovi v roku 2018 sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou za predpokladu, že autor vopred pred vyplatením honoráru s vydavateľstvom neuzatvorí dohodu o tom, že daň nevyberie, t. j. neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Ak autor vopred pred vyplatením honoráru s vydavateľstvom uzatvorí písomnú dohodu o tom, že platiteľ daň nevyberie, vydavateľstvo zašle autorovi honorár neznížený o daň. Za vyrovnanie daňovej povinnosti z tohto honoráru je zodpovedný autor a daňovú povinnosť vyrovná sám prostredníctvom podaného daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie v súlade s § 32 zákona o dani z príjmov.

Celý text si prečítate po prihlásení: 

Zdaňovanie príjmov podľa Autorského zákona

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner