Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti

Základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus, preddavky na daň pre rok 2020...

Dátum publikácie:10. 1. 2020
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_tax-time

Tento článok je poslednou časťou zo 4-diel­neho seriálu. Jeho obsahom je zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti.

Príjmy fyzickej osoby zo závislej činnosti predstavujú osobitnú skupinu príjmov, ktorá je ustanovená v § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý zároveň ustanovuje spôsob zdaňovania týchto príjmov a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa v procese zdaňovania.

1. Zamestnanec a zamestnávateľ na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti

Na účely zákona o dani z príjmov sa príjmy zo závislej činnosti delia na:

 • príjmy, ktoré sú predmetom dane, ktoré sa členia na:
  • zdaniteľné príjmy,
  • príjmy oslobodené od dane,
 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane.

Dani z príjmov podliehajú príjmy zo závislej činnosti bez ohľadu na ich právny dôvod, pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej práce, vymedzené v § 5 ods. 1 zákona o dani z príjmov, ktorými sú:

 1. príjmy:
  • zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, t. j. príjmy plynúce z právneho vzťahu založeného na základe pracovnej zmluvy, dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
  • zo služobného pomeru, t. j. príjmy vyplácané na základe osobitných predpisov upravujúcich odmeňovanie vojakov, policajtov, hasičov, colníkov,
  • zo štátnozamestnaneckého pomeru, t. j. príjmy vyplácané na základe zákona o štátnej službe a zákona o výkone prác vo verejnom záujme,
  • z členského pomeru, napr. odmeny členom občianskych združení,
  • z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, t. j. príjmy za práce, ktoré majú charakter závislej práce, napr. príjmy na základe príkaznej zmluvy,
  • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva – podľa prechodného ustanovenia § 52zi zákona podiely na zisku vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva sa považujú za príjem zo závislej činnosti, ak sú vyplatené zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017 a zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia do 31. 12. 2003 vyplatené po 31. 12. 2016 (podiely na zisku za roky 2004 až 2016 sú príjmom oslobodeným od dane),
 2. príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov druž­- stiev, spoločníkov a konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditistov komanditnej spoločnosti,
 3. platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, poslancov Európskeho parlamentu, prokurátorov Slovenskej republiky a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
 4. odmeny zo výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev,
 5. odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,
 6. príjmy z prostriedkov sociálneho fondu,
 7. príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie,
 8. obslužné,
 9. vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti,
 10. odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, komisie pre referendum a sčítacieho komisára, resp. asistenta sčítania,
 11. nepeňažné plnenie poskytované od bývalého zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia,
 12. odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe,
 13. príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a príjmy z činnosti športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020

Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného.

V zmysle § 5 ods. 3 zákona o dani z príjmov príjmom zamestnanca je aj:

a) počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania suma vo výške 1 % v:

  • prvom roku zo vstupnej ceny vozidla zamestnávateľa poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac (ak ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla), pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, vstupná cena sa o túto daň zvýši,
  • nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny vozidla každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia, pričom vstupná cena motorového vozidla sa zvýši o prípadnú sumu technického zhodnotenia vykonaného v týchto rokoch;

Príklad č. 1:

Zamestnávateľ v máji 2019 kúpil motorové vozidlo v hodnote 14 000 € s DPH. V auguste toto motorové vozidlo poskytol svojmu zamestnancovi na používanie na služobné a súkromné účely. Výpočet nepeňažného príjmu zamestnanca je nasledovný:

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti

1. Zamestnanec a zamestnávateľ na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti
2. Príjmy zo závislej činnosti
3. Základ dane a nezdaniteľné časti základu dane
4. Daňový bonus na vyživované dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky
5. Zdaňovanie mesačnej mzdy – preddavky na daň zo zdaniteľnej mzdy
6. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti
7. Zaokrúhľovanie daňových veličín
8. Povinnosť zamestnávateľa viesť, vystavovať a predkladať dokumenty

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner