Zmeny v povinnostiach zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

S účinnosťou od 1. 1. 2021 dochádza k niekoľkým zmenám v povinnostiach zamestnávateľa, čo má za následok aj zmenu používaných formulárov pre Sociálnu poisťovňu.

Dátum publikácie:28. 1. 2021
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_zapisnik-stojan

1. Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa

Podľa § 231 ods. 1 písm. a) zákona je zamestnávateľ povinný prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Povinnosť odhlásenia sa z tohto registra odo dňa, v ktorom zamestnávateľ nezamestnáva už žiadneho zamestnanca, sa s účinnosťou od 21. 7. 2020 zrušila. Sociálna poisťovňa automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov. Táto povinnosť jej vyplýva z § 226 ods. 6 zákona. V dôsledku tejto zmeny sa v Registračnom liste zamestnávateľa platnom od 1. 1. 2021 odhláška vyplňuje iba v prípade, ak sa odhláška podáva za obdobie do 31. 12. 2020, a to aj s uvedením dátumu odhlásenia posledného zamestnanca.

Povinnosť zamestnávateľa oznámiť podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona zmenu svojho názvu a sídla do ôsmich dní od tejto zmeny ostala zachovaná. Pri oznamovaní zmien sa v Registračnom liste zamestnávateľa – zmena vyplnia v 1. oddiele identifikačné údaje zamestnávateľa a v ďalších oddieloch údaje, v ktorých nastala zmena. Týmito údajmi sa nahradia pôvodné údaje v registri zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou.

Záznam z webinára: Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021

Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnancov, ktorá okrem iných, musí podľa § 232 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona obsahovať:

  • priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvisk, meno, dátum a miesto narodenia, stav a miesto trvalého pobytu a údaj o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa,
  • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,
  • deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi.

Všetky tieto údaje oznamuje zamestnávateľ pri prihlasovaní zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v súlade s § 231 ods. 1 písm. b) zákona v závislosti od statusu zamestnanca. S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa povinnosť oznamovania zmien uvedených údajov zrušila. Sociálna poisťovňa zisťuje zmenu údajov o zamestnancoch z Registra fyzických osôb, zmenu údajov o dni vzniku a skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu získa v súvislosti s plnením povinností zamestnávateľa prihlásiť a odhlásiť zamestnanca do/z registra poistencov. Naďalej však ostáva povinnosť zamestnávateľa podľa § 231 ods. 1 písm. m) zákona oznámiť zmenu mena a priezviska zamestnanca, ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o zmene dozvedel.

V súvislosti s uvedenými zmenami platí, že v Registračnom liste FO platnom od 1. 1. 2021 zamestnávateľ pre fyzické osoby s pobytom na území Slovenskej republiky už neuvádza adresu pobytu (ulica, číslo, obec, PSČ, štát), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, pohlavie, mesto/obec narodenia, štát narodenia. Tieto údaje uvádza v 2. oddiele Registračného listu FO len u cudzinca bez pobytu v Slovenskej republike, ktorému nebolo na území Slovenskej republiky pridelené rodné číslo, pričom v 1. oddiele vyznačí, že ide o cudzinca bez pobytu v Slovenskej republike. V prípade, že dôjde k zmene týchto údajov u cudzinca, je zamestnávateľ povinný ju oznámiť do ôsmich dní.


Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

1. Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa

2. Ukladanie pokút a tzv. druhá šanca

3. Identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca

4. Sprístupnenie informácií o zamestnancovi

 

TABUĽA S ODVODMI POISTNÉHO NA ROK 2021 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.