Zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení

Pri neplnení a porušení povinností voči Sociálnej poisťovni môže Sociálna poisťovňa udeliť právnickým a fyzickým osobám pokutu. Sadzobník pokút schvaľuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Dátum publikácie:15. 11. 2018
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

tt_utekajuci-muz

Obsah:

Zamestnávateľ
Zamestnanec – dohodár – študent/dôchodca
Platiteľ mzdy
Samostatne zárobkovo činná osoba
Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti
Poistenec štátu
Orgán, ktorý vydáva povolenie na výkon samostatnej zárobkovej činnosti
Banka alebo pobočka zahraničnej banky

Pri neplnení, porušení povinností voči Sociálnej poisťovni v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) môže Sociálna poisťovňa udeliť právnickým, fyzickým osobám pokutu. Zákon o sociálnom poistení v § 239 stanovuje len maximálnu hornú hranicu pokuty, ktorá je v sume 16 596,96 eura. Samozrejme pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadňuje závažnosť porušenia povinností. Pokutu ukladá príslušná pobočka Sociálnej poisťovne na základe Sadzobníka pokút, ktorý schvaľuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. S platnosťou od 1. augusta 2018 sa na základe príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 13/2018 zmenil Sadzobník pokút. Niektoré pokuty ostali nezmenené, niektoré sa však o niekoľkonásobok zvýšili.

Pokutu môžete očakávať pri porušení povinností stanovených v nasledujúcich paragrafoch:

Priblížime si jednotlivé povinnosti a aktuálnu pokutu k nim prislúchajúcu podľa nového Sadzobníka pokút.

Zamestnávateľ

1. register zamestnávateľov [§ 231 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení]

a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 16,60 eura*)
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neprihlásenie do registra/neodhlásenie z registra vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,60 – 33,20 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

*) v prípade preukázania zneužitia sociálneho poistenia sa horná hranica sadzby zvýši najviac o 200 %

Zamestnávateľ je povinný sa prihlásiť do registra zamestnávateľov vedeného prísluš­nou pobočkou najneskôr v deň predchádzajú­ci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň

jedného zamestnanca, a odhlásiť sa z tohto registra do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Sadzby týchto pokút ostali nezmenené.

2. register poistencov a sporiteľov [§ 231 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení]

a) prihlásenie zamestnanca do registra/odhlásenie zamestnanca z registra po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 16,60 eura*)
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neprihlásenie zamestnanca do registra/neodhlásenie zamestnanca z registra vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,60 – 33,20 eura
(najviac spolu 16 596,96 eur)

c) neoznámenie zmeny miesta trvalého pobytu zamestnanca vôbec

3,32 – 1 659,70 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

d) nesprávne prihlásenie zamestnanca do registra

3,32 – 1 659,70 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

*) v prípade preukázania zneužitia sociálneho poistenia sa horná hranica sadzby zvýši najviac o 200 %

Veľkou zmenou prešli pokuty za porušenie povinnosti stanovenej v § 231 ods. 1 písm. b).

Pokuta podľa:

  • písm. a) sa zvýšila z pôvodných 0,30 – 3,32 eura až na 0,30 – 16,60 eura
  • písm. b) sa zvýšila z pôvodných 0,30 – 6,60 eura až na 0,60 – 33,20 eura
  • písm. c) a písm. d) sú novými pokutami v sadzobníku a ich hranica tvorí približne 10 % z maximálnej zákonnej hranice.

Zároveň však v súlade s § 239 zákona o sociálnom poistení platí, že Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi neuloží pokutu za porušenie povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b), ak už bola uložená pokuta v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov alebo v súlade so zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.

3. oznámenie prerušenia poistenia [§ 231 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnom poistení]

a) oznámenie prerušenia poistenia zamestnanca po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neoznámenie prerušenia poistenia zamestnanca vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

4. oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky [§ 231 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení]

a) oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnanca po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neoznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnanca vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

V prípade prerušenie poistenia ako aj oznámenia začiatku a skončenia čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky je zákonná lehota 8 dní. V obidvoch prípadoch ostalo rozpätie pokút nezmenené.

5. výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a opravný výkaz (ďalej len „výkaz“) [§ 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení]

a) predloženie výkazu po lehote

5,00 – 1 330,00 eur/ 1 výkaz
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) nepredloženie výkazu vôbec

10,00 – 3 320,00 eur/ 1 výkaz
(najviac spolu 16 596,96 eura)

c) predloženie výkazu, ktorý nie je v členení na jednotlivých zamestnancov a na nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity; neuvedenie dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca

3,30 – 663,80 eura/ 1 výkaz
(najviac spolu 16 596,96 eura)

Zásadnou zmenou zvýšenia súm pokút došlo pri porušení povinností v súlade s § 231 ods. 1 písm. f). Hranice pokút podľa:

  • písm. a) sa z pôvodných 1,60 – 663,80 eura zvýšili na 5,00 – 1 330 eur
  • písm. b) sa z pôvodných 3,30 – 1 659,70 eura zvýšili na 10,00 – 3 320 eur
  • písm. c) ostali nezmenené

Uvedené hranice pokút sa pritom vzťahujú len k jednému výkazu.

Opakované nepredkladanie alebo oneskorené predkladanie výkazov môžu stáť zamestnávateľa nemalú sumu peňazí. Preto by si mali začať dávať pozor najmä na dodržiavanie tejto zákonnej povinnosti.

6. neumožnenie vstupu do objektov zamestnávateľa, vykonania kontroly a nazerania do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho poistenia [§ 231 ods. 1 písm. k) zákona o sociálnom poistení]

100,00 – 16 596,96 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

7. nevytvorenie vhodných podmienok na vykonanie kontroly a neposkytnutie súčinnosti zodpovedajúcej oprávneniam zamestnancov kontroly (§ 244 ods. 2 v spojitosti s § 243 ods. 1 zákona o sociálnom poistení)

100,00 – 16 596,96 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

Ak zamestnávateľ v prípade kontroly bude mariť priebeh kontroly podľa bodu 6 alebo 7, môže dostať najnižšou pokutu v sume 100 eur.

V pôvodnom sadzobníku pokút bola dolná hranica pokuty v týchto prípadoch 3,32 eura.

8. oznámenie zmeny názvu, sídla zamestnávateľa [§ 231 ods. 1 písm. m) zákona o sociálnom poistení]

a) oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 16,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 33,20 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

Ďalšie dôležité informácie si vypočujete vo videoškolení: Novela zákona o zdravotnom poistení a zmeny v sociálnom poistení účinné od 1.1.2018
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

 

9. oznámenie zmeny mena a priezviska zamestnanca [§ 231 ods. 1 písm. n) zákona o sociálnom poistení]

a) oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

10. oznámenie štátu a zmeny štátu [§ 231 ods. 1 písm. o) zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 29. februára 2012]

a) oznámenie štátu po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neoznámenie štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

c) oznámenie zmeny štátu po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

d) neoznámenie zmeny štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

11. oznámenie, že zamestnanec je štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu s najmenej 50 % účasťou na majetku [§ 231 ods. 1 písm. o) zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2014]

a) oznámenie po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neoznámenie vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

c) oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

d) neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

Pri oznamovacích povinnostiach uvedených v bodoch 8, 9, 10 a 11 je rovnaká 8-dňová oznamovacia lehota a v sadzobníku pokút pri nich nedošlo k zmene – hranice pokút ostali v rovnakých sumách.

12. neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty (§ 142 ods. 7 zákona o sociálnom poistení)

3,32 – 16,60 eura/1 platba
(najviac spolu 16 596,96 eura)

Povinnosť označiť variabilným a špecifickým symbolom každú platbu, či už ide o poistné, penále, pokuty, má každá fyzická a právnická osoba (zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne poistená osoba). Hranice pokút sú pre každý typ platiteľa rovnaké a ostali aj v novom sadzobníku nezmenené.

Článok je skrátený. Prečítajte si celý text:

Zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner