Zmeny v zákone o sociálnom poistení

Zmeny v zákone týkajúce sa zamestnávania poberateľov predčasných dôchodkov, poberania materského oboma rodičmi, nového pravidla určovania dôchodkového veku a iné.

Dátum publikácie:21. 2. 2019
Autor:JUDr. Igor Hvojník

zakon o soc poisteni zmenyTT

Obsah: 

A. Zmeny zákonom č. 317/2018 Z. z.
  1. Úpravy v oblasti zamestnávania poberateľov predčasných starobných dôchodkov
  2. Zmena v poberaní materského oboma rodičmi
  3. Vymeriavací základ pre výpočet materského
  4. Maximálny vymeriavací základ pri doplatení poistného
  5. Poskytovanie údajov Sociálnou poisťovňou
  6. Doručovanie písomností Sociálnou poisťovňou
  7. Rozšírenie oznamovacej povinnosti voči Sociálnej poisťovni

B. Zmeny, ktoré priniesol zákon č. 282/2018 Z. z.:
  1. Nové pravidlá pre určovanie dôchodkového veku

Na jeseň roku 2018 boli prijaté dva zákony, ktoré menia a dopĺňajú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Ide o zákon č. 282/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 282/2018 Z. z.“), a zákon č. 317/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 317/2018 Z. z.“). Oba uvedené zákony prinášajú viacero dôležitých zmien. Chceme vás oboznámiť s tými zmenami, ktoré nadobudli účinnosť koncom roku 2018 a od 1. januára 2019.

Prehľad zmien, ktoré menia a dopĺňajú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení:

 • zmeny, ktoré priniesol zákon č. 317/2018 Z. z.:
  • úpravy v oblasti zamestnávania poberateľov predčasných starobných dôchodkov;
  • zmena v poberaní materského oboma rodičmi;
  • vymeriavací základ pre výpočet materského;
  • maximálny vymeriavací základ pri doplatení poistného;
  • poskytovanie údajov Sociálnou poisťovňou;
  • doručovanie písomností Sociálnou poisťovňou;
  • rozšírenie oznamovacej povinnosti voči Sociálnej poisťovni;
 • zmeny, ktoré priniesol zákon č. 282/2018 Z. z.:
  • nové pravidlá pre určovanie dôchodkového veku.

A. Zmeny, ktoré priniesol zákon č. 317/2018 Z. z.:

1. Úpravy v oblasti zamestnávania poberateľov predčasných starobných dôchodkov

S účinnosťou od 19. novembra 2018 sa za zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti považuje osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení, okrem osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný:

 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok,
 • výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) a dovŕšila dôchodkový vek,
 • invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

Touto úpravou znenia § 4 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení boli doplnení do tohto ustanovenia aj poberatelia predčasných starobných dôchodkov. K tomuto doplneniu došlo z dôvodu, že od 1. júla 2018 boli zmenené podmienky zamestnávania poberateľov starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov.

POZNÁMKA

Cieľom týchto zmien bolo poskytnúť dôchodcom pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru rovnakú výhodu, akú majú žiaci stredných a študenti vysokých škôl.

Poberatelia uvedených dôchodkov majú od 1. júla 2018 právo určiť si dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na základe ktorej nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. Títo dôchodcovia a ich zamestnávatelia sú oslobodení od platenia odvodov na povinné dôchodkové poistenie a zamestnávatelia aj do rezervného fondu solidarity. Toto oslobodenie sa týka vymeriavacieho základu vo výške 200 € mesačne (2 400 € ročne), t. j. v rovnakej sume, ako je to v prípade žiakov stredných a študentov vysokých škôl.

POZNÁMKA

Hlavným dôvodom na prijatie tejto právnej úpravy je súčasný rast ekonomiky SR a s ním súvisiaci vyšší dopyt po pracovnej sile. Nová právna úprava sa týka, v súlade so zásadou rovnosti, poberateľov:

 • starobných dôchodkov,
 • predčasných starobných dôchodkov,
 • invalidných dôchodkov,
 • invalidných výsluhových dôchodkov podľa zákona č. 328/2002 Z. z. a
 • výsluhových dôchodkov podľa zákona č. 328/2002 Z. z., ktorých poberatelia dovŕšili dôchodkový vek.

V porovnaní s právnou úpravou účinnou pred 1. júlom 2018 došlo k najväčšej zmene v prípade poberateľov predčasných starobných dôchodkov, pretože títo nemohli do 30. júna 2018 vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň poberať tento dôchodok. Do 30. júna 2018 zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak vzniklo dôchodkové poistenie jeho poberateľovi, a to bez ohľadu na sumu vymeriavacieho základu. Od 1. júla 2018 sa poistencovi, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti), bude vyplácať predčasný starobný dôchodok až do kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahne úhrnný príjem z dohody v kalendárnom roku v sume 2 400 €.

NEPREHLIADNITE

Nová právna úprava umožňuje, aby aj poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý si určil dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru po­dľa § 227a ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. júla 2018, mohol do zákonom ustanovenej sumy príjmu 2 400 € ročne vykonávať zárobkovú činnosť bez toho, aby mu zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Do príjmu v sume 200 € mesačne nebude poberateľ predčasného starobného dôchodku z uvedenej dohody dôchodkovo poistený.

2. Zmena v poberaní materského oboma rodičmi

Od 1. januára 2019 bolo spresnené ustanovenie § 49 ods. 2 písm. d) zákona o sociálnom poistení, ktoré upravuje jednu z podmienok nároku na materské pre otca. 

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie: 

Zmeny v zákone o sociálnom poistení

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner