Zmeny v zákone o sociálnom poistení

Zákon o sociálnom poistení od 1. januára 2018 zavádza nové zmeny. Týkajú sa napr. dôchodkového poistenia osôb, za ktoré platí poistné štát, započítania dôb poistného, poskytovania nemocenského, doby pri posudzovaní nároku na dávky v nezamestnanosti, úrazového poistenia, pôsobnosti Sociálnej poisťovne ako prístupového bodu v rámci EÚ, maximálneho a minimálneho vymeriavacieho základu, dlžného poistného, splátkového kalendára, lehôt pre zamestnávateľov pri hlásení sa do registra zamestnávateľov, sumy dávky, ktorá sa vracia Sociálnej poisťovni a penále.

Dátum publikácie:13. 4. 2018
Autor:JUDr. Igor Hvojník

zakon o soc poist

Obsah článku:

I.    Zmeny v dôchodkovom poistení osôb, za ktoré platí poistné štát
II.   Započítanie dôb dôchodkového poistenia osôb, za ktoré platí poistné štát
III.  Nová úprava poskytovania nemocenského
IV.   Zmeny v poskytovaní dávky v nezamestnanosti
V.    Rozšírenie pôsobnosti Sociálnej poisťovne ako prístupového bodu v rámci EÚ
VI.   Zmena právnej úpravy rozhodovania o presunutí peňazí medzi fondmi Sociálnej poisťovne
VII.  Zmeny právnej úpravy v úrazovom poistení
VIII. Zmena maximálneho a minimálneho vymeriavacieho základu
IX.   Zmena sumy, do ktorej Sociálna poisťovňa nepredpisuje dlžné poistné
X.    Nové podmienky pre splátkový kalendár
XI.   Zmeny lehôt pre zamestnávateľov
XII.  Minimálna suma dávky, ktorá sa vracia Sociálnej poisťovni, a minimálna suma penále

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) bol od 1. januára 2018 zmenený zákonom č. 184/2017 Z. z. a zákonom č. 266/2017 Z. z. V tomto článku prinášame prehľad najdôležitejších zmien účinných od 1. januára 2018.

I. Zmeny v dôchodkovom poistení osôb, za ktoré platí poistné štát

Od 1. januára 2018 došlo k zmene znenia ustanovení § 15 a § 22 zákona o sociálnom poistení. Podľa nového znenia uvedených ustanovení platí, že osobám, za ktoré štát platí poistné na dôchodkové poistenie na základe podania prihlášky (osoby, ktoré nepoberajú rodičovský príspevok, ale starajú sa o dieťa do šiestich rokov), vznikne dôchodkové poistenie už od splnenia podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení. Musí ísť o osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, pričom táto osoba nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len „dôchodkový vek“) a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti.

POZNÁMKA

V prípade týchto osôb dochádza teda k zrušeniu obmedzenia spätného podania prihlášky na dôchodkové poistenie, pri ktorom platí poistné štát. Prihlasovať sa bude dať nielen odo dňa podania prihlášky, ale aj za obdobie pred podaním prihlášky, najskôr od splnenia podmienok na platenie poistného štátom. Poistencovi štátu z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov veku, ktorému zaniklo toto poistenie v dôsledku vzniku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, opätovne vznikne status poistenca štátu bezprostredne po skončení tohto dôchodkového poistenia (bez podania prihlášky). Predíde sa tak situáciám, ktoré nastávali v praxi, že z dôvodu opomenutia opätovného podania prihlášky na platenie poistného na dôchodkové poistenie štátom z toho istého dôvodu prichádzali starajúce sa osoby o obdobie dôchodkového poistenia a v prípade, ak boli zapojené do starobného dôchodkového sporenia, aj o platby do druhého dôchodkového piliera. Ak sa poistenec štátu sám odhlásil z tohto poistenia, na to, aby sa stal opätovne poistencom štátu z toho istého dôvodu, bude sa musieť prihlásiť (najskôr odo dňa zániku poistenia z dôvodu podania odhlášky).

Povinné dôchodkové poistenie zanikne osobe, ktorá sa stará o dieťa do šesť rokov veku, dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa, najneskôr dňom dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa. Povinné dôchodkové poistenie osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek, zanikne dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najneskôr dňom dovŕšenia 18 rokov veku tohto dieťaťa. Povinné dôchodkové poistenie:

  • osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie [§ 19 ods. 1 písm. n) a § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] a
  • osobe, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne (§ 20 zákona č. 447/2008 Z. z.), ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo z dôvodu starostlivosti o dieťa, nebol jej priznaný predčasný starob­ný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek,

zanikne dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie a u osobného asistenta dňom, od ktorého osobný asistent má vykonávať osobnú asistenciu v rozsahu menšom ako 140 hodín mesačne alebo z dôvodu zániku zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Zmeny v zákone č. 461/2003 Z. z. sa odrážajú aj v povinnostiach mzdového účtovníka: Zmeny v mzdovej učtárni
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videu v cene predplatného.

Po uvedených zmenách zostáva povinnosť osoby odhlásiť sa len v prípadoch, ak relevantné skutočnosti nie je možné preukázať údajmi, ktorými už Sociálna poisťovňa disponuje, alebo ak nie je možné získať relevantný údaj z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide najmä o osoby starajúce sa o dieťa bez nároku na rodičovský príspevok a osoby, ktoré poberajú rodičovský príspevok a prestanú sa riadne starať o dieťa pred dovŕšením šiesteho roku jeho veku. K zániku dôchodkového poistenia „poistencov štátu“ dochádza aj odo dňa, od ktorého nespĺňajú ostatné podmienky pre platenie poistného na dôchodkové poistenie štátom (napr. začnú poberať starobný dôchodok).

Naďalej sa umožňuje, aby povinné dôchodkové poistenie zaniklo aj prejavom vôle osoby – podaním odhlášky, ak nemá záujem byť dôchodkovo poistená.

Bola prijatá aj právna úprava postupnosti pri platení poistného štátom v prípadoch, ak sa o to isté dieťa stará viacero osôb.

Pokračovanie článku si prečítate po prihlásení:

Zmeny v zákone o sociálnom poistení

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner