Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca musí byť písomná, inak je neplatná.

Dátum publikácie:9. 5. 2019
Autor:Ing. Martina Švaňová

hmotn_zodpovednost

V pracovnoprávnych vzťahoch je zamestnanec povinný riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.

Ďalej je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu. Zamestnanec, ktorý prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh a obrat, je tieto povinný vyúčtovať.

Ku vzniku škody v pracovnoprávnych vzťahoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže dôjsť buď na jednej, alebo na druhej strane. Zákonník práce presne vymedzuje situácie, v ktorých zodpovedá za škodu zamestnanec a v ktorých zamestnávateľ. Taktiež upravuje okrem všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním aj osobitné druhy zodpovednosti.

My si v tomto článku rozoberieme zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, čo sa definuje ako schodok, tiež si rozoberieme spôsob prevzatia zverených hodnôt zamestnancom a aj to, ako sa preukazuje schodok a jeho výška. V neposlednom rade sa budeme v článku venovať aj zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených predmetov.

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

Tento druh zodpovednosti má na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti svoje špecifiká. Osobitosť spočíva v tom, že kým všeobecná zodpovednosť vo väčšej miere chráni zamestnanca a napĺňa tak najvýznamnejšiu funkciu pracovného práva – ochrannú, hmotná zodpovednosť je dôkazom, že Zákonník práce nechráni len postavenie zamestnanca ako „slabšieho“ účastníka právneho vzťahu, ale myslí aj na legitímne záujmy zamestnávateľa.

Zamestnávateľ pri tomto druhu zodpovednosti nie je povinný dokazovať zavinenie zamestnanca. Je však povinný preukázať nasledovné:

  • trvanie pracovného pomeru,
  • platné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti,
  • existenciu schodku na hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať,
  • nevyúčtovanie hodnôt, ktoré zamestnávateľ zveril zamestnancovi.

UPOZORNENIE

Podľa § 182 ods. 3 Zákonníka práce platí, že zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. Dôkazné bremeno teda znáša zamestnanec, nie zamestnávateľ.

Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za vzniknutý schodok je písomné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti, na základe ktorej zamestnanec prevzal zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať.

Kto môže byť hmotne zodpovedným zamestnancom?

Hmotne zodpovedným subjektom je zamestnanec v pracovnom pomere, bez ohľadu na to, či pracuje na plný alebo skrátený úväzok, ale aj zamestnanec pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (t. j. dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študenta).

Dohodu o hmotnej zodpovednosti nemožno uzatvoriť s mladistvým zamestnancom. Podľa § 40 ods. 3 Zákonníka práce sa mladistvým zamestnancom rozumie zamestnanec mladší ako 18 rokov. Nemožnosť uzatvorenia dohody o hmotnej zodpovednosti mladistvého zamestnanca upravuje § 11 ods. 3 Zákonníka práce, ktorý ustanovuje, že „zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši 18 rokov veku“.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti medzi zamestnancom a zamestnávateľom predstavuje hmotnoprávnu podmienku založenia zodpovednosti zamestnanca za škodu.

Predmetom dohody môžu byť len hodnoty určené na obeh a obrat, ktorými sú napr. zverené:

  • hotovosti,
  • ceniny (kolky, poštové známky, stravné lístky a pod.),
  • tovar,
  • zásoby materiálu.

Stiahnite a personalizujte si vzor dohody o hmotnej zodpovednosti
Zákazníci Mzdového centra majú prístup ku všetkým vzorom v rámci predplatného.

Príklad č. 1:

Ide napr. o pozíciu pokladníka (zverená hotovosť v pokladnici), zamestnanca v obchode (zodpovednosť za zverený tovar), zamestnanca za poštovou priehradkou (zve­rená hotovosť, ceniny, kolky), zamestnanca v sklade (zodpovednosť za tovar v sklade).

V praxi je pomerne časté, že ak na pracovisku pracuje viacero zamestnancov, dochádza k uzatvoreniu tzv. spoločnej hmotnej zodpovednosti. V tomto prípade zodpovedajú zamestnanci za zistený schodok spoločne. Zákon výslovne neukladá povinnosť uzatvoriť dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti so všetkými zamestnancami, ak pracujú na tom istom pracovisku s rovnakými zverenými hodnotami. Ak by mali títo zamestnanci uzatvorené individuálne dohody o hmotnej zodpovednosti, nespôsobuje to ich neplatnosť.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner