Zrážky zo mzdy – komplexne

Zrážky zo mzdy bez písomného súhlasu zamestnanca, s písomným súhlasom zamestnanca, prednostné pohľadávky, nepostihnuteľné sumy, zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia, výpočet podľa tretinového systému.

Dátum publikácie:28. 8. 2019
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

prazdna penaz TT

Zrážky zo mzdy vykonáva zamestnancovi každý zamestnávateľ. Typ zrážok a ich poradie ustanovuje § 131 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Zrážky zo mzdy sa členia na tie, ktoré sa vykonávajú bez písomného súhlasu zamestnanca, a tie, na ktoré je potrebný súhlas zamestnanca.

Zrážky bez písomného súhlasu zamestnanca a ich poradie

Zamestnávateľ prednostne vykonáva zrážky (§ 131 ods. 1 Zákonníka práce):

 • poistného na sociálne poistenie,
 • preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie,
 • nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie,
 • príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu,
 • zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva, a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Po vykonaní prednostných zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len (§ 131 ods. 2 Zákonníka práce):

 • preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy;
 • sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom;

Spôsob vykonávania zrážok a ich po­radie upravujú ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy [zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“)].

 • peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov;

Poradie zrážok sa spravuje dňom, keď zamestnávateľovi bolo doručené vykonateľné rozhodnutie príslušného orgánu.

 • neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu;

Poradie zrážok sa spravuje dňom, keď zamestnávateľovi bolo doručené vykonateľné rozhodnutie príslušného orgánu.

 • nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,
 • náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,
 • náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
 • sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4 Zákonníka práce.

Pri všetkých ostatných bodoch je zamestnanec povinný vrátiť peňažné plnenia preto, že sa nesplnili podmienky na ich priznanie.

Poradie zrážok sa spravuje dňom, keď sa začalo s vykonávaním zrážok.

Zrážky len s písomným súhlasom zamestnanca

Ďalšie zrážky zo mzdy môže zamestnávateľ vykonávať len (§ 131 ods. 3 Zákonníka práce):

 • na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy
  Podľa § 20 ods. 2 Zákonníka práce uspokojenie nároku zamestnávateľa možno zabezpečiť dohodou medzi ním a zamestnancom.
  Dohoda o zrážkach zo mzdy sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.
  Ako stanovuje ustanovenie, dohodu o zráž­kach je možné podpísať len so zamestnancom, tzn. nie je možné podpísať dohodu s bývalým zamestnancom.
  V dohode je potrebné jednoznačne určiť peňažný nárok zamestnávateľa, ktorý má byť zabezpečený touto dohodou. Dohodou je možné zabezpečiť aj záväzok zamestnanca, ktorý nie je ešte splatný. Zamestnávateľ v takomto prípade pristúpi k výkonu zrážok až po splatnosti peňažného záväzku zamestnanca (napr. príspevky na stravné, splátky podnikovej pôžičky, manka, škody atď.).
  Pri zrážkach vykonávaných na základe dohody o zrážkach zo mzdy sa poradie spravuje dňom uzatvorenia dohody;
 • na základe dohody o zrážkach zo mzdy a iných príjmov zamestnanca podľa § 551 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  V tomto prípade ide o záväzkový právny vzťah medzi veriteľom (treťou osobou – právnickou alebo fyzickou osobou) a dlžníkom (zamestnancom).
  Veriteľ nadobúda od platiteľa mzdy (zamestnávateľa) právo na výplatu zrážok okamihom, keď sa platiteľovi (zamestnávateľovi) dohoda predložila.
  Pri tomto type vykonávania zrážok by mal zamestnávateľ pre overenie žiadať od veriteľa alebo zamestnanca originál alebo osvedčenú kópiu dohody o zrážkach. Dohoda o zrážkach môže byť súčasťou zmluvy – AVŠAK nie spotrebiteľskej zmluvy. Podľa § 5a ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov musí byť dohoda uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť.
  Pri zrážkach vykonávaných na základe dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej s inou právnickou osobou alebo s fyzickou osobou sa poradie zrážok spravuje dňom doručenia tejto dohody zamestnávateľovi.


Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Zrážky zo mzdy – komplexne

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace kalkulačky

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner