Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019

Minimálna mzda sa zvýši v roku 2019 oproti súčasnej mzde o 40 eur mesačne, čo predstavuje približne 8,3 % nárast.

Dátum publikácie:19. 12. 2018
Autor:Ing. Viliam Višňovský

zlta znacka

Vláda Slovenskej republiky svoj zámer dostať sumu minimálnej mzdy nad úroveň 500 eur naplnila: na svojom zasadaní dňa 10. októbra 2018 schválila sumu minimálnej mzdy na rok 2019 na úrovni 520 eur mesačne. Oproti sume minimálnej mzdy platnej v roku 2018 vo výške 480 eur to znamená nárast o 40 eur mesačne, čo predstavuje relatívne zvýšenie o cca 8,3 %. Nárast je síce nižší, než predstavovalo zvýšenie sumy minimálnej mzdy na rok 2018 o viac ako 10,3 %, treba však pripomenúť aj opatrenia v oblasti úpravy okruhu a výšky niektorých mzdových zvýhodnení vykonané v Zákonníku práce k 1. máju 2018 a v druhej fáze k 1. máju 2019.

O sume minimálnej mzdy by mali v prvom rade rozhodovať sociálni partneri, ktorí na to majú v zákone č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“) vytvorený dostatočný časový i vecný priestor na rokovania.

Táto fáza rokovaní sa však ukazuje ako úplne zbytočná, keďže akákoľvek snaha o dohodu absentuje.

Je zrejme ťažké vôbec zasadnúť k rokovaciemu stolu, ak jeden zo sociálnych partnerov navrhne tzv. provokatívnu sumu 635 eur mesačne bez ohľadu na reálnosť vyjednávaní o takomto návrhu...

Podľa návrhu Konfederácie odborových zväzov by totiž mala minimálna mzda vzrásť zo 480 eur na 635 eur, t. j. relatívne o 32,3 %. S prihliadnutím na inštitút minimálnych mzdových nárokov a ďalšie zvyšovanie minimálnych sadzieb mzdových zvýhodnení odvodených zo sumy hodinovej minimálnej mzdy sa k takémuto „uletenému“ návrhu zástupcovia zamestnávateľov skutočne nemajú prečo vyjadrovať.

Aj to je dôvod, pre ktorý ani v roku 2018 nemohlo dôjsť k dohode o sume minimálnej mzdy a otázka výšky minimálnej mzdy ostáva v plnej miere na triezvej úvahe a rozhodovaní vlády.

Minimálna mzda na rok 2019 je ustanovená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019, a to v sume:

  • 520 eur mesačne pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a
  • 2,989 eura na hodinu pre zamestnancov odmeňovaných inou ako mesačnou mzdou.

Poznámka:

Drobná poznámka ku schválenej sume: ak by vláda schválila sumu minimálnej mzdy vo výške 522 eur, v hodinovom vyjadrení by suma predstavovala rovné 3 eurá na hodinu.

Z tejto sumy by sa minimálne výšky nárokov na sadzby tzv. zákonných mzdových zvýhodnení, resp. náhrady za pracovnú pohotovosť počítali určite jednoduchšie ako zo sumy 2,989 eura na hodinu, ktorá bude ako minimálna mzda v hodinovom vyjadrení platiť v roku 2019.

Každý zamestnanec vykonávajúci prácu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (napr. služobný pomer, štátnozamestnanecký pomer) a tiež každá fyzická osoba, ktorá vykonáva pre zamestnávateľa prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, má v súlade s ustanovením § 119 ods. 1 Zákonníka práce právny nárok na mzdu najmenej vo výške sumy minimálnej mzdy.

Mesačná suma minimálnej mzdy

Mesačná suma minimálnej mzdy sa uplatňuje výlučne u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní formou mesačnej mzdy (mesačného platu); na sumu ustanovenú v eurách na hodinu sa u tejto skupiny zamestnancov neprihliada. Nominálna suma mesačnej minimálnej mzdy 520 eur mesačne sa uplatní len v prípade, ak zamestnanec pracuje v ustanovenom týždennom pracovnom čase a súčasne odpracuje plný mesačný fond pracovného času.

Ak má takýto zamestnanec v súlade s § 49 Zákonníka práce (ďalej „ZP“) dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo z iného ľubovoľného dôvodu nemá v mesiaci odpracovaný plný mesačný fond pracovného času, ktorý mu vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času (resp. určeného podľa § 85 ods. 8 Zákonníka práce) alebo z dohodnutého kratšieho týždenného pracovného času, uplatní sa suma mesačnej minimálnej mzdy úmerne znížená v pomere medzi skutočne odpracovaným časom v mesiaci a príslušným mesačným fondom v hodinách. Vypočítaná suma minimálnej mzdy v eurách za mesiac sa v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 zákona o minimálnej mzde zaokrúhľuje aritmeticky na najbližších desať eurocentov.

Príklad č. 1:

Zamestnanec je odmeňovaný mesačnou formou mzdy a v roku 2019 v mesiaci s fondom pracovného času 165 pracovných hodín odpracuje napr. 114 hodín. U tohto zamestnanca sa uplatní mesačná minimálna mzda v sume 359,30 eura (520 x 114 / 165 = 359,2727... eura).

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie článku s podkapitolami:

1. Nárok na minimálnu mzdu podľa Zákonníka práce
2. Postup podľa zákona o minimálnej mzde
3. Dosah zvýšenia sumy minimálnej mzdy na ďalšie plnenia
4. Minimálne mzdové nároky v roku 2019
5. Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu
6. Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti
7. Priemerný zárobok zamestnanca (§ 134 ods. 5)
8. Odmena za prácu na základe dohody

Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Funkcie

Partner