Zvýšenie súm stravného a jeho vplyv na prax

Zvýšenie súm stravného od 1. 7. 2019, vplyv na cestovné náhrady a správne uplatňovanie v praxi. 

Dátum publikácie:23. 8. 2019
Autor:Ing. Ľuboslava Minková

tt_model-auticka

Mechanizmus zvyšovania súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste upravuje § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestovných náhradách“). Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %; sumy stravného sa zvýšia o percento príslušného rozdielu. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej hodnota je 100.

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví podľa § 5 ods. 2 zákona o cestovných náhradách opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného v mesiaci február 2019 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike hodnotu 105,8 %, čo je oproti základni o 5,8 percentuálneho bodu viac. Na základe štatistických údajov za mesiac február 2019 bola teda splnená podmienka na zvýšenie súm stravného, a to konkrétne na zvýšenie súm stravného pre jednotlivé časové pásma o 5,8 %. Vo väzbe na vyššie uvedené bolo vydané opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného.

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste vyvolá dosah najmä v nasledovných oblastiach:

I. Zvýšenie súm stravného a dosah na pracovné cesty
II. Zvýšenie sumy stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín a vplyv na § 152 Zákonníka práce
III. Zvýšenie sumy stravného má dosah na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

I. Zvýšenie súm stravného a dosah na pracovné cesty

 1. Opatrením MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného sa zvýšili sumy stravného pre zamestnanca ako nárokovej náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste, a to nasledovne:
  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 eura na 5,10 eura,
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 eura na 7,60 eura,
  • pre časové pásmo nad 12 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura.

Poznámka

Podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách sú sumy stravného zaokrúhlené na desať eurocentov nahor.

Príklad

Zamestnanec vykonal pracovnú cestu od 24. júna 2019 do 4. júla 2019. Podľa ktorého opatrenia MPSVR SR má zamestnanec za túto pracovnú cestu nárok na stravné?

Môže/musí zamestnávateľ poskytnúť stravné iba podľa opatrenia, ktoré platilo v čase, kedy sa pracovná cesta začala?

Opatrenie MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 20. júna 2019, pričom účinnosť opatrenia je priamo ustanovená v § 3, t. j. od 1. júla 2019; nárok na zvýšené sumy stravného od 1. júla 2019 vyplýva aj z § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách.

Za časť tuzemskej pracovnej cesty, ktorá trvala v mesiaci jún 2019, t. j. za dni od 24. júna 2019 do 30. júna 2019, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné podľa opatrenia MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného. Od 1. júla 2019 do 4. júla 2019 má zamestnanec nárok na stravné už podľa opatrenia MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného, a to podľa § 3 predmetného opatrenia, ako aj vo väzbe na § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách.

Nesprávny by bol postup, keby zamestnávateľ za celú tuzemskú pracovnú cestu poskytol stravné iba podľa opatrenia, ktoré platilo v čase nástupu na pracovnú cestu, t. j. iba podľa opatrenia MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného.

 1. Zvýšením sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín sa vo väzbe na § 5 ods. 6 zákona o cestovných náhradách zvýšila aj nominálna miera krátenia za čiastočne bezplatne zabezpečené stravovanie na tuzemskej pracovnej ceste. Ak má zamestnanec na tuzemskej pracovnej ceste preukázateľne zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne (napr. len obed, len večeru, len raňajky, len raňajky a obed, len raňajky a večeru, len obed a večeru), zamestnávateľ stravné v sume podľa času trvania pracovnej cesty zamestnancovi za kalendárny deň kráti; miera krátenia je 25 % za bezplatne zabezpečené raňajky, 40 % za bezplatne zabezpečený obed a 35 % za bezplatne zabezpečenú večeru. Stravné, na ktoré má zamestnanec nárok za kalendárny deň, sa kráti o vypočítanú nominálnu hodnotu (menovitú hodnotu), ktorá sa vypočíta zo stravného, ktoré je ustanovené pre časové pásmo nad 18 hodín, alebo z najvyššie dohodnutej sumy stravného podľa § 5 ods. 5 zákona o cestovných náhradách.
  Na základe vyššie uvedeného sa zvýšila nominálna miera krátenia za bezplatne zabezpečené stravovanie nasledovne:
  • za bezplatne zabezpečené raňajky z 2,725 eura na 2,90 eura (25 % z 11,60 eura),
  • za bez­platne zabezpečený obed zo 4,36 eura na 4,64 eura (40 % z 11,60 eura),
  • za bezplatne zabezpečenú večeru z 3,815 eura na 4,06 eura (35 % z 11,60 eura).

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Zvýšenie súm stravného a jeho vplyv na prax

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner