Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi

Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak je rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne najmenej 5 %. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej hodnota je 100.

Dátum publikácie:6. 7. 2018
Autor:Ing. Ľuboslava Minková

tt_terminal-platobny

Mechanizmus úpravy súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste je upravený v § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestovných náhradách“). Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %; sumy stravného sa zvýšia o percento príslušného rozdielu. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej hodnota je 100.

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví podľa § 5 ods. 2 zákona o cestovných náhradáchopatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm strav­ného v mesiaci január 2018 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a ne­alkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike hodnotu 105,1 %, čo je oproti základni o 5,1 percentuálneho bodu viac. Na základe štatistických údajov za mesiac január 2018 bola teda splnená podmienka na zvýšenie súm stravného, a to konkrétne na zvýšenie súm stravného pre jednotlivé časové pásma o 5,1 %. Vo väzbe na vyššie uvedené bolo vydané opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného.

Zvýšenie súm stravného pri pracovnej ceste zasiahne najmä nasledovné oblasti:

  1. Zvýšenie súm stravného a dosah na pracovné cesty
  2. Zvýšenie sumy stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín a vplyv na § 152 Zákonníka práce
  3. Zvýšenie sumy stravného a jeho vplyv na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

Účinnosť opatrenia MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného

Pri aplikácii opatrenia MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného by už v praxi nemal vznikať problém posúdenia skutočnosti, odkedy je opatrenie účinné/platné a odkedy vzniká nárok zamestnanca na zvýšené sumy stravného. Je to z dôvodu, že opatrenie MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného v § 3ustanovuje konkrétny dátum účinnosti opatrenia, t. j. 1. jún 2018. Pri navrhovaní účinnosti opatrenia je vždy ale potrebné vychádzať z § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách, ktorý ustanovuje, odkedy má zamestnanec nárok na zvýšené sumy stravného. Podľa § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

I. Zvýšenie súm stravného a dosah na pracovné cesty

1. Opatrením MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného sa zvýšili sumy stravného pre zamestnanca ako nárokovej náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste, a to nasledovne:

  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,50 eura na 4,80 eura,
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,70 eura na 7,10 eura,
  • pre časové pásmo nad 12 hodín trvania pracovnej cesty z 10,30 eura na 10,90 eura.
Poznámka
Podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách sú sumy stravného zaokrúhlené na desať eurocentov nahor.
Príklad č. 1:

Zamestnanec vykonal pracovnú cestu od 28. mája 2018 do 8. júna 2018. Podľa ktorého opatrenia MPSVR SR má zamestnanec za túto pracovnú cestu nárok na stravné?

Môže/musí zamestnávateľ poskytnúť stravné podľa opatrenia, ktoré platilo v čase, kedy sa pracovná cesta začala?

Opatrenie MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 25. mája 2018, pričom účinnosť opatrenia je priamo ustanovená v § 3, t. j. od 1. júna 2018; nárok na zvýšené sumy stravného od 1. júna 2018 vyplýva aj z § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách. Za časť pracovnej cesty, ktorá trvala v mesiaci máj 2018, t. j. za dni od 28. mája do 31. mája 2018 zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné podľa opatrenia č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného. Od 1. júna do 8. júna 2018 má zamestnanec nárok na stravné už podľa opatrenia MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného, a to podľa § 3 predmetného opatrenia, ako aj vo väzbe na § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách.

Nesprávny by bol postup, keby zamestnávateľ za celú pracovnú cestu poskytol stravné iba podľa opatrenia, ktoré platilo v čase nástupu na pracovnú cestu, t. j. iba podľa opatrenia č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného.

2. Zvýšením sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín sa vo väzbe na § 5 ods. 6 zákona o cestovných náhradách zvýšila aj nominálna miera krátenia za čiastočne bezplatne zabezpeče­né stravovanie na tuzemskej pracovnej ceste. Ak má zamestnanec na tuzemskej pracovnej ceste preukázateľne zabezpe­čené bezplatné stravovanie čiastočne (napr. len obed, len večeru, len raňajky, len raňajky a obed, len raňajky a večeru, len obed a večeru), zamest­návateľ stravné v sume podľa času trvania pracovnej cesty zamestnancovi za kalendárny deň kráti; miera krátenia je 25 % za bezplatne zabezpečené raňajky, 40 % za bezplatne zabezpečený obed a 35 % za bezplatne zabezpečenú večeru. Stravné, na ktoré má zamestnanec nárok za kalendárny deň, sa kráti o vypočítanú nominálnu hodnotu (menovitú hodnotu), ktorá sa vypočíta zo stravného, ktoré je ustanovené pre časové pásmo nad 18 hodín, alebo z najvyššie dohodnutej sumy stravného podľa § 5 ods. 5 zákona o cestovných náhradách.
Na základe vyššie uvedeného sa zvýšila nominálna miera krátenia za bezplatne zabezpečené stravovanie nasledovne:

  • za bezplatne zabezpečené raňajky z 2,575 eura na 2,725 eura (25 % z 10,90 eura),
  • za bez­platne zabezpečený obed zo 4,120 eura na 4,360 eura (40 % z 10,90 eura),
  • za bezplatne zabezpečenú večeru z 3,605 eura na 3,815 eura (35 % z 10,90 eura).

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner