Zvýšila sa motivácia pracovať pre dlhodobo nezamestnaných

Súbeh mzdy a pomoci v hmotnej núdzi má od 1. januára 2015 zvýšiť motiváciu ľudí pracovať. Zmeny v poskytovaní osobitného príspevku majú za cieľ zvýšenie motivácie osôb v produktívnom veku, dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych, s nárokom na pomoc v hmotnej núdzi k uplatneniu sa na trhu práce, nájsť a udržať si zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením.

Dátum publikácie:30. 4. 2015
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_homeless-pozera-do-zrkadla

Poskytovanie osobitného príspevku od 1. januára 2015

V roku 2014 sa osobitný príspevok vo výške 63,07 € poskytuje po dobu najviac 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov fyzickej osobe:

 • ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy, najviac vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy,
 • ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu dlhodobo nezamestnaný občan,
 • ktorá je členom domácnosti, ktorej sa prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi, t. j. súbeh poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku je vylúčený, fyzická osoba, ktorá poberá osobitný príspevok, stráca nárok na pomoc v hmotnej núdzi.

Zmeny v poskytovaní osobitného príspevku od 1. januára 2015 majú za cieľ zvýšenie motivácie osôb v produktívnom veku, dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych, s nárokom na pomoc v hmotnej núdzi k uplatneniu sa na trhu práce, nájsť a udržať si zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením.

Nárok na osobitný príspevok od 1. januára 2015 vznikne fyzickej osobe:

 • ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, t. j. fyzickej osobe, ktorá pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bola členom domácnosti, ktorej sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi – podmienkou na vznik nároku na osobitný príspevok už nebude ukončenie poskytovania pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu prekročenia hranice príjmu pre vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi,
 • ktorá pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu:
  • bola dlhodobo nezamestnaným občanom podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, t. j. občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
  • alebo bola dlhodobo neaktívnym občanom a najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov:
   • nevykonávala činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, nárok na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmovalebo nárok na obdobný príjem v cudzine,
   • neplnila povinnú školskú dochádzku,
   • nepripravovala sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,
   • nepoberala nemocenské, materské alebo starobný dôchodok,
   • nepoberala invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,

t. j. bola občanom, ktorý nebol evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie, avšak spĺňal by status dlhodobo nezamestnaného občana, ak by evidovaný bol.


Viac o podmienkach vzniku nároku na osobitný príspevok, o dĺžke poberania a výške osobitného príspevku ako aj o povinnostiach jeho príjemcu nájdete v súvisiacich dokumentoch.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.