Všetky články z rubriky
104 výsledkov

bvp.jpg

Bezpečnosť je vo firmách často podceňovaná, napriek tomu, že je možné ju často pomerne jednoducho a výrazne zlepšiť. Stačí kliknúť a nájsť všetky overené informácie, články, príklady, videoškolenia i zákony na jednom mieste.

trexima_obr.jpg

Vyhodnotenie cien nehnuteľností v Bratislavskom kraji z pohľadu priemernej hrubej mesačnej mzdy.

trexima_obr.jpg

Z nedostatkových zamestnaní sú najvyššie ohodnotení zamestnanci v IT odvetví. 

dohoda.jpg

Môže zamestnávateľ so zamestnancom pri uzatváraní dohody o pracovnej činnosti dohodnúť výkon viacerých druhovo odlišných činností kumulatívne v jednej dohode alebo musí byť na každú činnosť uzavretá samostatná dohoda?

diskrimin.jpg

Antidiskriminačný faktor v pracovnom prostredí, dôvody vekovej diskriminácie a proces uplatnenia právnych nárokov v pracovnoprávnych vzťahoch.

bezpec smernica.jpg

Hoci od 25. 5. 2018 už prevádzkovatelia nemajú povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt a nariadenie GDPR a ani zákon o ochrane osobných údajov nepoznajú pojem bezpečnostná smernica, sú zodpovední za bezpečnosť a ochranu osobných údajov a sú povinní prijať primerané bezpečnostné opatrenia.

uprava casu.jpg

Vzniká zamestnávateľovi povinnosť vyhovieť žiadosti zamestnankyne o úpravu pracovného času z dôvodu starostlivosti o vnúčatá, pokiaľ ich zverenie do jej trvalej starostlivosti nepreukázala právoplatným rozhodnutím súdu? Čo sa považuje za vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú zamestnávateľovi vyhovieť uvedenej žiadosti?

materske_motyck.jpg

Výška materského pre rok 2019, kedy možno žiadať o jej navýšenie, otec a poberanie materského.

deti_sa_hlasia_v_skole_375x250.jpg

Nový zákon č. 226/2019 Z. z. upravuje jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

zodpov_skodu.jpg

Smernica upravujúca postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vzniknutú škodu a bezdôvodné obohatenie a určenie rozsahu a spôsobu náhrady škody a bezdôvodného obohatenia.

Partner