2. Smrť zamestnanca následkom pracovného úrazu a s ním spojené povinnosti zamestnávateľa

Obsah

Dátum publikácie:27. 1. 2010
Autor:Ing. Eva Gášpárová
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy; Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Dôchodkové zabezpečenie; Garančný fond; Konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia; Nemocenské poistenie; Poistenie v nezamestnanosti; Úrazové poistenie
Právny stav od:1. 1. 2009
Právny stav do:31. 12. 2010

V zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka prácepracovným úrazom je poškodenie zdravia alebo smrť spôsobené zamestnancovi nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym, násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpí na ceste do zamestnania a späť. Za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi v súvislosti s pracovným úrazom, zodpovedá zamestnávateľ. Zodpovednosť zamestnávateľa za škody pri pracovnom úraze upravuje § 195 – § 198 Zákonníka práce.

V praxi sa často rieši otázka, či infarkt alebo mozgová príhoda sú pracovným úrazom. Z uvedenej definície pracovného úrazu vyplýva, že nie, pretože chýba pôsobenie vonkajších vplyvov. Vo výnimočných prípadoch sa infarkt alebo mozgová príhoda môžu považovať za pracovný úraz, a to vtedy, keď došlo k poškodeniu zdravia, ktoré nastalo pri náhlom vypätí síl, veľkej námahe, nezvyklom úsilí, jednorazovom preťažení pri plnení osobitne ťažkých úloh, čo však teba preukázať. V týchto nejednoznačných prípadoch rozhodnutie závisí od znaleckého posudku odborníka z oblasti medicíny.

Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so vznikom pracovného úrazu pre účely výkonu úrazového poistenia ustanovuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, podľa ktorého povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ a nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia má jeho zamestnanec a v prípade smrti zamestnanca jeho manžel/-ka, nezaopatrené deti a osoby, voči ktorým mal zamestnanec v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť. V prípade, že zamestnanec následkom pracovného úrazu zomrel, pozostalým môže vzniknúť nárok na:

 • pozostalostnú úrazovú rentu,
 • jednorazové odškodnenie,
 • náhradu nákladov spojených s pohrebom.

Povinnosti súvisiace s nárokmi zamestnancov alebo pozostalých na úrazové dávky z titulu pracovného úrazu je voči Sociálnej poisťovni povinný plniť vždy zamestnávateľ. Zamestnávateľ je povinný:

 • písomne oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, a to na tlačive „Oznámenie poistnej udalosti“, v ktorom uvedie:
  • identifikačné údaje zamestnávateľa i zamestnanca,
  • podrobný popis vzniku pracovného úrazu,
  • zavinenie a mieru zavinenia zamestnanca,
  • zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa,
  • označenie orgánu, ktorý sa podieľal na vyšetrení pracovného úrazu,
  • či vo veci koná súd a ktorý,
  • sumy denného vymeriavacieho základu nevyhnutného pre určenie sumy úrazovej dávky,
 • predložiť Sociálnej poisťovni záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha registrácii alebo evidencii podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a to najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa o pracovnom úraze dozvedel,
 • predložiť Sociálnej poisťovni výsledky vyšetrovania inšpektorátom práce, orgánom dozoru, polície a tiež rozsudok súdu, ak vo veci konal súd.

Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so vznikom pracovného úrazu pre účely bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný:

 • registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu, tak, že zistí príčiny a okolnosti vzniku pracovného úrazu, spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení o vzniku pracovného úrazu a prijme a vykoná opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu,
 • oznámiť vznik pracovného úrazu zástupcom zamestnancov vrátane zástupcu pre bezpečnosť, príslušnému útvaru Policajného zboru, ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin a príslušnému inšpektorátu práce,
 • záznam o registrovanom pracovnom úraze zaslať príslušnému inšpektorátu práce, zamestnancovi alebo pozostalým.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.