Súbeh mzdy a pomoci v hmotnej núdzi od 1. januára 2015

Zákon č. 308/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, s účinnosťou od 1. januára 2015 ustanovil:

 • podmienky pre vznik nároku na osobitný príspevok, ktoré umožnia súbeh poskytovania osobitného príspevku a pomoci v hmotnej núdzi u občana, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný alebo dlhodobo neaktívny a nastúpi do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a dohodnutej maximálnej výšky príjmu vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,
 • výšku osobitného príspevku – prvých 6 kalendárnych mesiacov 126,14 € a ďalších 6 kalendárnych mesiacov 63,07 €,
 • dĺžku poberania osobitného príspevku – najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Dátum publikácie:4. 12. 2014
Autor:Ing. Eva Gášpárová
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy; Zamestnanosť; Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Poistenie v nezamestnanosti; Sociálne minimum
Právny stav od:1. 1. 2015
Právny stav do:31. 12. 2016

Hmotná núdza podľa § 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a aktuálnym opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o úprave súm životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možností uplatnenia nárokov členov domácnosti. Príjem sa posudzuje v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa podala žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a priebežne počas celého obdobia nároku na pomoc v hmotnej núdzi a jej poskytovania.

Pomoc v hmotnej núdzi je:

 • dávka v hmotnej núdzi určená na zabezpečenie základných životných podmienok, poskytovaná za podmienok a vo výške vymedzených v § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi,
 • ochranný príspevok za každého člena domácnosti určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou, poskytovaný za podmienok a vo výške vymedzených v § 11 zákona o pomoci v hmotnej núdzi,
 • aktivačný príspevok určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce, poskytovaný za podmienok a vo výške vymedzených v § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi,
 • príspevok na nezaopatrené dieťa určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku, poskytovaný za podmienok a vo výške vymedzených v § 13 zákona o pomoci v hmotnej núdzi,
 • príspevok na bývanie určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním, poskytovaný za podmienok a vo výške vymedzených v § 14 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

Domácnosť má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak príjem jej členov nedosahuje sumu nárokov stanovenú zákonom o pomoci v hmotnej núdzi.

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká fyzickej osobe v hmotnej núdzi, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 10 až § 14 zákona a úhrn súm podľa týchto ustanovení je vyšší ako úhrn súm príjmu členov domácnosti.

Príjem na účely posudzovania a poskytovania pomoci v hmotnej núdzi je vymedzený v § 4 zákona o hmotnej núdzi. Príjmom na účely pomoci v hmotnej núdzi od 1. januára 2015 nie je osobitný príspevok poskytovaný podľa § 16 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi upravuje okrem poskytovania pomoci v hmotnej núdzi aj poskytovanie:

 • osobitného príspevku za podmienok a vo výške vymedzených v § 16 zákona o pomoci v hmotnej núdzi,
 • jednorazovej dávky určenej na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, za podmienok a vo výške vymedzených v § 17 zákona o pomoci v hmotnej núdzi – o poskytnutí rozhoduje obec, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt.

Poskytovanie osobitného príspevku od 1. januára 2015

V roku 2014 sa osobitný príspevok vo výške 63,07 € poskytuje po dobu najviac 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov fyzickej osobe:

 • ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy, najviac vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy,
 • ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu dlhodobo nezamestnaný občan,
 • ktorá je členom domácnosti, ktorej sa prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi, t. j. súbeh poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku je vylúčený, fyzická osoba, ktorá poberá osobitný príspevok, stráca nárok na pomoc v hmotnej núdzi.

Zmeny v poskytovaní osobitného príspevku od 1. januára 2015 majú za cieľ zvýšenie motivácie osôb v produktívnom veku, dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych, s nárokom na pomoc v hmotnej núdzi k uplatneniu sa na trhu práce, nájsť a udržať si zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením.

Nárok na osobitný príspevok od 1. januára 2015 vznikne fyzickej osobe:

 • ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, t. j. fyzickej osobe, ktorá pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bola členom domácnosti, ktorej sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi – podmienkou na vznik nároku na osobitný príspevok už nebude ukončenie poskytovania pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu prekročenia hranice príjmu pre vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi,
 • ktorá pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu:
  • bola dlhodobo nezamestnaným občanom podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, t. j. občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
  • alebo bola dlhodobo neaktívnym občanom a najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov:
   • nevykonávala činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, nárok na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo nárok na obdobný príjem v cudzine,
   • neplnila povinnú školskú dochádzku,
   • nepripravovala sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,
   • nepoberala nemocenské, materské alebo starobný dôchodok,
   • nepoberala invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,

t. j. bola občanom, ktorý nebol evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie, avšak spĺňal by status dlhodobo nezamestnaného občana, ak by evidovaný bol.

Podmienkou vzniku nároku na osobitný príspevok je vznik pracovného pomeru alebo obdobného pracovného (napr. služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru a pod.) vzťahu:

 • dohodnutého najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času podľa § 85 Zákonníka práce, ktorým je obvykle najviac 40 hodín týždenne, pri práci striedavo v dvojzmennej prevádzke 38,75 hodiny týždenne a pri práci vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke 37,50 hodiny týždenne,
 • s dohodnutým príjmom najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy, t. j. v rozmedzí medzi minimálnou mzdou a dvojnásobkom minimálnej mzdy, ktorá od 1. januára 2015 bude:
  • 380 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 2,184 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,

napr. pri pracovnom čase 20 hodín týždenne to bude príjem vo výške 0,5-násobku ustanovenej minimálnej mzdy v rozmedzí od 190 € do 380 €, ak je mzda vyjadrená ako mesačná a ak je mzda vyjadrená ako hodinová, tak to bude v rozmedzí od 2,184 € do 4,368 € za každú hodinu.

Dĺžka poberania a výška osobitného príspevku je stanovená na dvoch úrovniach.

Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov vo výške:

 • 126,14 € mesačne prvých 6 kalendárnych mesiacov,
 • 63,07 € mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe aj vtedy, ak v období 12 kalendárnych mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah spĺňajúci podmienky nároku na osobitný príspevok.

Osobitný príspevok patrí v rozsahu a vo výške, v ktorom by patril, ak by pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil.

Znamená to, že pri zániku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a pri následnom zamestnaní sa fyzickej osoby poskytovanie osobitného príspevku sa obnoví vo výške zodpovedajúcej príslušnému kalendárnemu mesiacu od vzniku nároku na osobitný príspevok.

Osobitný príspevok nepatrí fyzickej osobe odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom mala uplynúť výpovedná doba, ak pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil z dôvodu ochrannej doby podľa osobitných predpisov, ktorými sú napr. § 64 Zákonníka práce, § 195 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície.

Znamená to, že osobitný príspevok nepatrí počas predĺženia výpovednej doby napr. z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, keď zamestnanec zamestnanie nevykonáva, ale pracovný pomer trvá ďalej.

Nárok na osobitný príspevok môže vzniknúť fyzickej osobe až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že príjemca:

 • nesplnil povinnosť oznámiť do ôsmich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok,
 • úrad zistil, že neplní podmienky na trvanie pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a dohodnutého príjmu najmenej vo výšky minimálnej mzdy, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy.

Znamená to, že nárok na osobitný príspevok vznikne opäť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku.

Nárok na osobitný príspevok sa uplatňuje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podaním žiadosti. Žiadateľ o osobitný príspevok je povinný:

 • preukázať všetky skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na osobitný príspevok,
 • na výzvu úradu predložiť doklady potrebné na rozhodnutie o nároku na osobitný príspevok.

Nárok na poskytnutie osobitného príspevku vzniká splnením podmienok pre vznik nároku a uplatnením nároku.

Príjemca osobitného príspevku je povinný:

 • úradu písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom oznámiť do ôsmich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na osobitný príspevok, napr. ukončenie pracovného pomeru,
 • na výzvu úradu preukázať požadovanú skutočnosť v lehote určenej úradom.

Osobitný príspevok sa poskytuje v peňažnej forme najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky nároku na poskytnutie osobitného príspevku.

Osobitný príspevok za kalendárny mesiac sa poskytuje pomerne vo výške zodpovedajúcej počtu kalendárnych dní v kalendárnom mesiaci, počas ktorých je splnená podmienka trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, na rozdiel od poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, ktorá sa poskytuje za celý kalendárny mesiac aj v prípade, ak podmienky nároku sú splnené len časť kalendárneho mesiaca.

Dôvodom poskytovania osobitného príspevku pomerne je skutočnosť, že pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah nie vždy začína prvým dňom mesiaca alebo končí posledným dňom mesiaca.

Ak fyzická osoba spôsobí, že sa jej osobitný príspevok poskytne neprávom, je povinná vrátiť poskytnutý osobitný príspevok alebo jeho časť zvýšený o 10 %.

 

Poznámka redakcie:
§ 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi
§ 10 až § 14 zákona o pomoci v hmotnej núdzi
§ 16 zákona o pomoci v hmotnej núdzi

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.