Odvody od 1. 1. 2010

Prehľad odvodov poistného pre jednotlivé kategórie poistencov od 1. 1. 2010 v podobe tabuliek, ktoré obsahujú minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre odvod poistného a % sadzby pre zamestnávateľa a zamestnanca, SZČO, samoplatiteľa, študenta, konateľa s. r. o., členov štatutárnych orgánov, správnych rád, dozorných rád, kontrolných komisií, ako aj súbeh zdravotného a sociálneho poistenia z činnosti zamestnanca a SZČO.

Dátum publikácie:29. 1. 2010
Autor:Ing. Jolana Strýčková
Oblasti práva:
Občianske právo / Poisťovníctvo / Inštitúcie vykonávajúce poistenie
Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Dôchodkové zabezpečenie; Garančný fond; Konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia; Nemocenské poistenie; Poistenie v nezamestnanosti; Sociálna poisťovňa; Zdravotné poistenie; Zdravotné poisťovne; Úrazové poistenie
Právny stav od:1. 1. 2010
Právny stav do:30. 6. 2010

Prehľad odvodov poistného pre jednotlivé kategórie poistencov od 1. 1. 2010

Údaje v tabuľkách vychádzajú z/zo:

 • zákona č. 108/2009 Z. z., ktorý mení a dopĺňa článkom III zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“) a článkom I zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“). Od 1. 1. 2010 dochádza k odpojeniuminimálneho vymeriavacieho základuod minimálnej mzdy pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu /ďalej len „SZČO“/ a dobrovoľne poistenú osobu podľa ZSP a SZČO a samoplatiteľa podľa ZZP. Vymeriavací základ SZČO je najmenej vo výške 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý  2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. Ide teda o 44,2 % z priemernej mzdy v hospodárstve SR za rok 2008, ktorá je ŠÚ SR určená v sume 723,03 €/mesiac. Od 1. 1. 2010 tak minimálny vymeriavací základ predstavuje:
  • podľa ZZP (§ 13 ods. 14ods.17)  sumu 319,57 €  (po zaokrúhlení na eurocenty nadol),
  • podľa ZSP (§ 138 ods. 9) sumu 319,58 €  (po zaokrúhlení na eurocenty nahor).
 • zákona č. 108/2009 Z. z., ktorým sa v období od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2010  podľa § 293bg ods.1 ZSP znižuje sadzba poistného do RFS zo 4,75 % na 2 % pre povinne dôchodkovo poistenú SZČO.
 • opatrenia MPSVR SR č. 154/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008 vo výške 8676,36 eura, čo je 723,03 eur/mesiac, ktorý má vplyv na zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov na účely určenia výšky poistného na sociálne poistenie od 1. 7. 2009 a na účely určenia výšky preddavkov na poistné na zdravotné poistenie od 1. 1. 2010,
 • nariadenia vlády SR č.441/2009 Z. z., ktorým sa zvyšuje minimálna mzda od 1. 1. 2010 na sumu 307,70 eura/mesiac, čo má vplyv na zvýšenie minimálnych vymeriavacích základov zamestnanca, na účely určenia výšky poistného na sociálne poistenie a na účely určenia výšky preddavkov na poistné na zdravotné poistenie od 1. 1. 2010.
 • zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, (ďalej len „ZMM"),
 • ZSP v znení zákona č. 572/2009 Z. z., podľa ktorého je od 1. 1. 2010 minimálny vymeriavací základ zamestnanca ustanovený len prostredníctvom ZMM vypustením odseku 10 z § 138 ZSP (od 1. 1. 2010 sú odseky prečíslované)
 • znenia zákona č. 139/2008 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. 5. 2008 mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSZ“). Ide hlavne o zmenu v § 9 ZSZ, v ktorom sa ustanovuje, kto je občan so zdravotným postihnutím.

Minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre odvod poistného a % sadzby

Tabuľka č. 1
Zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy zapojený iba do 1. piliera dôchodkového systému

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 30,77 €
max. VZ 2 169,09 € – 216,90 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 12,30 €
max. VZ 2 169,09 € – 86,76 €

§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 4,30 €
max. VZ 1 084,55 € – 15,10 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 4,30 €
max. VZ 1 084,55 € – 15,10 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 43,00 €
max. VZ 2 892,12 € – 404,80 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 12.30 €
max. VZ 2 892,12 € – 115,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 9,20 €
max. VZ 2 892,12 € – 86,70 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 9,20 €
max. VZ 2 892,12 € – 86,70 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ 307,70 € – 2,40 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 15,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 3,00 €
max. VZ 2 892,12 € – 28,90 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 3,00 €
max. VZ 2 892,12 € – 28,90 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 0,70 €
max. VZ 1 084,55 € – 2,70 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 14,60 €
max. VZ 2 892,12 € – 137,30 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 2
Zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy dobrovoľne zapojený aj do 2. piliera dôchodkového systému podľa § 14 ZSDS

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 30,77 €
max. VZ 2 169,09 € – 216,90 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 12,30 €
max. VZ 2 169,09 € – 86,76 €

§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 4,30 €
max. VZ 1 084,55 € – 15,10 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 4,30 €
max. VZ 1 084,55 € – 15,10 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP
1. pilier

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 15,30 €
max. VZ 2 892,12 € – 144,60 €

§ 131 ods. 2 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 12.30 €
max. VZ 2 892,12 € – 115,60 €

§ 131 ods. 2 písm. a) ZSP

9 %

StSp
2. pilier

9 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 27,70 €
max. VZ 2 892,12 € – 260,20 €

§ 131 ods. 2 písm. d) ZSP
§ 23 ods. 1 ZSDS

neplatí

9 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 9,20 €
max. VZ 2 892,12 € – 86,70 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 9,20 €
max. VZ 2 892,12 € – 86,70 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ 307,70 € – 2,40 €

z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 15,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 3,00 €
max. VZ 2 892,12 € – 28,90 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 3,00 €
max. VZ 2 892,12 € – 28,90 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 0,70 €
max. VZ 1 084,55 € – 2,70 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 14,60 €
max. VZ 2 892,12 € – 137,30 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 3
Zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ – mzda zodp. kr. pr. času
max. VZ 2 169,09 € – 216,90 €

   § 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ – mzda zodp. kr. pr. času
max. VZ 2 169,09 € – 86,76 €

  § 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ – mzda zodp. kr. pr. času
max. VZ 1 084,55 € – 15,10 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ – mzda zodp. kr. pr. času
max. VZ 1 084,55 € – 15,10 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ – mzda zodp. kr. pr. času
max. VZ 2 892,12 € – 404,80 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ – mzda zodp. kr. pr. času
max. VZ 2 892,12 € – 115,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ – mzda zodp. kr. pr. času
max. VZ 2 892,12 € – 86,70 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ – mzda zodp. kr. pr. času
max. VZ 2 892,12 € – 86,70 €

       § 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ – mzda zodp. kr. pr. času
z neobmedzen. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 15,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ – mzda zodp. kr. pr. času
max. VZ 2 892,12 € – 28,90 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ – mzda zodp. kr. pr. času
max. VZ 2 892,12 € – 28,90 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ – mzda zodp. kr. pr. času
max. VZ 1 084,55 € – 2,70 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ – mzda zodp. kr. pr. času
max. VZ 2 892,12 € – 137,30 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 4
Zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy, ktorému bol priznaný starobný dôchodok alebo mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 30,77 €
max. VZ 2 169,09 € – 216,90 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 12,30 €
max. VZ 2 169,09 € – 86,76 €

§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 4,30 €
max. VZ 1 084,55 € – 15,10         

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 4,30 €
max. VZ 1 084,55 € – 15,10 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 43,00 €
max. VZ 2 892,12 € – 404,80 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 12.30 €
max. VZ 2 892,12 € – 115,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

0 %

ÚP*

0,8 %

min. VZ 307,70 € – 2,40 €

z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 15,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

 

0 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 0,70 €
max. VZ 1 084,55 € – 2,70 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 14,60 €
max. VZ 2 892,12 € – 137,30 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,2 %

9,4 %

40,6 %

Tabuľka č. 4a
Zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy, ktorý zároveň poberá výsluhový dôchodok

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 30,77 €
max. VZ 2 169,09 € – 216,90 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 12,30 €
max. VZ 2 169,09 € – 86,76 €

§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 4,30 €
max. VZ 1 084,55 € – 15,10 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 4,30 €
max. VZ 1 084,55 € – 15,10 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 43,00 €
max. VZ 2 892,12 € – 404,80 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 12.30 €
max. VZ 2 892,12 € – 115,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 9,20 €
max. VZ 2 892,12 € – 86,70 €

        § 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 9,20 €
max. VZ 2 892,12 € – 86,70 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ 307,70 € – 2,40 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 15,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 3,00 €
max. VZ 2 892,12 € – 28,90 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 3,00 €
max. VZ 2 892,12 € – 28,90 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 0,70 €
max. VZ 1 084,55 € – 2,70 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 14,60 €
max. VZ 2 892,12 € – 137,30 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 5
Zamestnanec s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 15,38 €
max. VZ 2 169,09 € – 108,45 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP


§ 9 ods. 3 ZMM

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 6,15 €
max. VZ 2 169,09 € – 43,38 €

§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP


§ 9 ods. 3 ZMM

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 4,30 €
max. VZ 1 084,55 € – 15,10 €

§ 130 písm. b) ZSP

 
§ 14 ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 4,30 €
max. VZ 1 084,55 € – 15,10 €

        § 130 písm. a) ZSP
                   § 14 ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 43,00 €
max. VZ 2 892,12 € – 404,80 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

 

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 12.30 €
max. VZ 2 892,12 € – 115,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

 

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 9,20 €
max. VZ 2 892,12 € – 86,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
§ 128 ods. 4

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 9,20 €
max. VZ 2 892,12 € – 86,70 €

§ 132 písm. a) ZSP

 
§ 128 ods. 4

6 %

ÚP

0,8 %

min. VZ 307,70 € – 2,40 €

z neobmedz. VZ zamestnanca

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 15,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

0 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 0,70 €
max. VZ 1 084,55 € – 2,70 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 14,60 €
max. VZ 2 892,12 € – 137,30 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

29,2 %

10,4 %

39,6 %

Tabuľka č. 5a
Zamestnanec s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, najviac o 70 % v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy od 1. 5. 2008 (podľa zmeny v § 9 ZSZ)

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 15,38 €
max. VZ 2 169,09 € – 108,45 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
§ 9 ods. 3 ZMM

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 6,15 €
max. VZ 2 169,09 € – 43,38 €

§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
§ 9 ods. 3 ZMM

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 4,30 €
max. VZ 1 084,55 € – 15,10 €

§ 130 písm. b) ZSP
§ 14 ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 4,30 €
max. VZ 1 084,55 € – 15,10 €

§ 130 písm. a) ZSP


§ 14 ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 43,00 €
max. VZ 2 892,12 € – 404,80 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

 

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 12.30 €
max. VZ 2 892,12 € – 115,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

 

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 9,20 €
max. VZ 2 892,12 € – 86,70 €

§ 132 písm. b) ZSP


§ 128 ods. 4

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 9,20 €
max. VZ 2 892,12 € – 86,70 €

         § 132 písm. a) ZSP
                § 128 ods. 4

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 307,70 € – 2,40 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 15,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 3,00 €
max. VZ 2 892,12 € – 28,90 €

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 3,00 €
max. VZ 2 892,12 € – 28,90 €

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 0,70 €
max. VZ 1 084,55 € – 2,70 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 307,70 € – 14,60 €
max. VZ 2 892,12 € – 137,30 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

30,2 %

11,4 %

41,6 %

Tabuľka č. 6
Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti s osobou, ktorá má uzatvorenú okrem tejto dohody aj pracovnú zmluvu alebo je SZČO, alebo je osobou, za ktorú platí poistné na zdravotné poistenie štát

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

neplatí

neplatí

NP

neplatí

neplatí

neplatí

StP **

neplatí

neplatí

neplatí

IP

neplatí

neplatí

neplatí

ÚP*

0,80 %
z neobmedz. VZ zamestnanca*
VZ je vyplatená odmena

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 15,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,80 %

PvN

neplatí

neplatí

neplatí

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 1 084,55 € – 2,70 €

§ 18 ods. 1, § 135, § 138 ods. 15 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

neplatí

neplatí

neplatí

Celkom

1,05 %

neplatí

1,05 %

Tabuľka č. 7
Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti s osobou, ktorá sa počas trvania dohody považuje za samoplatiteľa podľa ZZP

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

14 %
min. VZ 206,60 € - 28,92 €
max. VZ max. VZ  2 169,09 € – 303,67 €

Preddavky na poistné  platí samoplatiteľ
od 1.1.2010 do 31.12.2010 minimálne vo výške 28,92 €/mesiac,
minimálne z vymeriavacieho základu 
 206,60 €/mesiac

Pri vykonaní RZZP za rok 2010 zaplatí poistné do 30.6.2011
z dosiahnutého príjmu 
podľa § 5 a § 6 ZDP okrem vyňatých príjmov
minimálne zo sumy 206,60 x 12 = 2479,20 €/rok

Preddavky na poistné platí samoplatiteľ
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 minimálne vo výške
26,74 €/mesiac,
minimálne z vymeriavacieho základu
191,07 €/mesiac

Pri RZZP za rok 2008 zaplatí poistné do 31. 10. 2009
z dosiahnutého príjmu
podľa§ 5 a § 6 ZDP okrem vyňatých príjmov
minimálne zo sumy
5 361 x 12 = 64 332 Sk/rok

Pri vykonaní RZZP za rok 2009 zaplatí poistné do 30. 6. 2010
z dosiahnutého príjmu
podľa § 5 a § 6 ZDP okrem vyňatých príjmov
minimálne zo sumy 191,07 x 12 = 2 292,84 €/rok

14 %

NP

neplatí

neplatí

neplatí

StP **

neplatí

neplatí

neplatí

IP

neplatí

neplatí

neplatí

ÚP*

0,80 %
z neobmedz. VZ zamestnanca*
VZ je vyplatená odmena

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 15,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,80 %

PvN

neplatí

neplatí

neplatí

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 1 084,55 € – 2,70 €

§ 18 ods. 1, § 135, § 138 ods. 15 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

neplatí

neplatí

neplatí

Celkom

1,05 %

14 %

15,05 %

Tabuľka č. 8
Dohoda o brigádnickej práci študentov, študent okrem tejto dohody nemá uzatvorenú aj pracovnú zmluvu a nie je ani SZČO, platí zaňho poistné na zdravotné poistenie štát

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

neplatí

neplatí

NP

neplatí

neplatí

neplatí

StP **

neplatí

neplatí

neplatí

IP

neplatí

neplatí

neplatí

ÚP*

0,80 %
z neobmedz. VZ zamestnanca*
VZ je vyplatená odmena

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 15,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,80 %

PvN

neplatí

neplatí

neplatí

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 1 084,55 € – 2,70 €

§ 18 ods. 1, § 135, § 138 ods. 15 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

neplatí

neplatí

neplatí

Celkom

1,05 %

neplatí

1,05 %

Tabuľka č. 9
Konateľ s. r. o. (od 1. 9. 2005 sa na účely zákona o zdravotnom poistení považuje za zamestnanca)

Poistenie

S. r. o.

Konateľ

Celkom

ZP

10 %
z odmeny konateľa
min. VZ nie je určený,
môže byť nižší ako 307,70 €
podľa § 13 ods. 15
a § 11 ods. 3 písm. g) ZZP

max. VZ 2 169,09 € – 216,90 €

4 %
z odmeny konateľa
min. VZ nie je určený,
môže byť nižší ako 307,70 €  
podľa § 13 ods. 15
a § 11 ods. 3 písm. g) ZZP

max. VZ 2 169,09 € – 86,76 €

14 %

NP

neplatí

neplatí

neplatí

StP **

neplatí

neplatí

neplatí

IP

neplatí

neplatí

neplatí

ÚP*

neplatí

neplatí

neplatí

PvN

neplatí

neplatí

neplatí

GP

neplatí

neplatí

neplatí

RFS

neplatí

neplatí

neplatí

Celkom

10 %

4%

14 %

Tabuľka č. 10
Spoločník s. r. o. a člen družstva, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, ak má za prácu v spoločnosti vyplatený príjem považovaný za príjem zo závislej činnosti (považuje sa zazamestnanca podľa zákona o zdravotnom poistení)

Poistenie

Spoločnosť s r. o.

Spoločník

Celkom

ZP

10 %
z odmeny spoločníka
min. VZ nie je určený,
môže byť nižší ako 307,70 €
podľa § 13 ods. 15
a § 11 ods. 3 písm. g) ZZP

max. VZ 2 169,09 € – 216,90 €

4 %
z odmeny spoločníka
min. VZ nie je určený,
môže byť nižší ako 307,70 €
podľa § 13 ods. 15
a § 11 ods. 3 písm. g) ZZP

max. VZ 2 169,09 € – 86,76 €

14 %

NP

neplatí

neplatí

neplatí

StP **

neplatí

neplatí

neplatí

IP

neplatí

neplatí

neplatí

ÚP*

neplatí

neplatí

neplatí

PvN

neplatí

neplatí

neplatí

GP

neplatí

neplatí

neplatí

RFS

neplatí

neplatí

neplatí

Celkom

10 %

4 %

14 %

Tabuľka č. 11
Členovia štatutárnych orgánov, správnych rád, dozorných rád, kontrolných komisií a členovia iných samosprávnych orgánov právnických osôb
(od 1. 9. 2005 sa považujú za zamestnancov)

Poistenie

Právnická osoba

Člen štatutárneho orgánu

Celkom

ZP

10 %
z odmeny člena št. orgánu
min. VZ nie je určený,
môže byť nižší ako 307,70 €
podľa § 13 ods. 15
a § 11 ods. 3 písm. g) ZZP

max. VZ 2 169,09 € – 216,90 €

4 %
z odmeny člena št. orgánu
min. VZ nie je určený,
môže byť nižší ako 307,70 €
podľa § 13 ods. 15
a § 11 ods. 3 písm. g) ZZP

max. VZ 2 169,09 € – 86,76 €

14 %

NP

neplatí

neplatí

neplatí

StP **

neplatí

neplatí

neplatí

IP

neplatí

neplatí

neplatí

ÚP*

neplatí

neplatí

neplatí

PvN

neplatí

neplatí

neplatí

GP

neplatí

neplatí

neplatí

RFS

neplatí

neplatí

neplatí

Celkom

10 %

4%

14 %

Tabuľka č. 12
SZČO – povinne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010, jej príjem za rok 2008 bol vyšší ako 3 546 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 319,57 € – 44,73 €
max. VZ 2 169,09 € – 303,67 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP

§ 13 ods. 17 ZZP

NP

4,4 %

min. VZ  319,58     14,00
max. VZ 1 084,55 € – 47,70 €

§ 130 písm. c) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

StP

18 %

min. VZ  319,58 – 57,50 €
max. VZ 2 892,12 € – 520,50 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

IP

6 %
min. VZ 319,58 € – 19,10  
max. VZ 2 892,12 € – 173,50 €

§ 132 písm. c) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

Platí SZČO iba dobrovoľne 2 %
min. VZ
319,58  € – 6,30€
max. VZ 2 892,12 € – 57,80 €

§ 136 písm. c) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

GP

neplatí

RFS

2 %

min. VZ 319,58  € – 6,30€
max. VZ 2 892,12 € – 57,80 €

§ 293bg ods.1 ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

Celkom

46,40 %

Tabuľka č. 13
SZČO, ktorej príjem za rok 2008
bol nižší ako 3546 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 319,57 € – 44,73 €
max. VZ 2 169,09 € – 303,67 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP
§ 13 ods. 17 ZZP

NP

neplatí

StP

neplatí

IP

neplatí

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

neplatí

Celkom

14 %

Tabuľka č. 14
SZČO, ktorej príjem za rok 2008
bol nižší ako 3 546 €a je dobrovoľne poistená od od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 319,57 € – 44,73 €
max. VZ 2 169,09 € – 303,67 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP
§ 13 ods. 17 ZZP

NP

Platí dobrovoľne 4,4 %
min. VZ  319,58     14,00
max. VZ 1 084,55 € – 47,70 €

§ 130 písm. d) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

StP

Platí dobrovoľne 18 %
min. VZ  319,58 – 57,50 €
max. VZ 2 892,12 € – 520,50 €

§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

IP

Platí dobrovoľne 6 %

min. VZ 319,58 € – 19,10 €
max. VZ 2 892,12 € – 173,50 €

§ 132 písm. d) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

Platí dobrovoľne 2 %
min. VZ
319,58  € – 6,30€
max. VZ 2 892,12 € – 57,80 €

§ 136 písm. c) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

GP

neplatí

RFS

Platí dobrovoľne 4,75 %
min. VZ
319,58 € – 15,10 €
max. VZ 2 892,12 € – 137,30 €

§ 137 písm. c) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

Celkom

49,15 %

Tabuľka č. 15
SZČO, ktorej bol priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, jej príjem za rok 2008 bol vyšší ako 3 546 €

Poistenie

SZČO

ZP

7 %
min. VZ 319,57 € € – 22,36 €
max. VZ 2 169,09 € – 151,83 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP
§ 13 ods. 17 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ  319,58     14,00
max. VZ 1 084,55 € – 47,70 €

§ 130 písm. d) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

StP

18 %
min. VZ  319,58 – 57,50 €
max. VZ 2 892,12 € – 520,50 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

IP

6 %

min. VZ 319,58 € – 19,10€
max. VZ 2 892,12 € – 173,50 €

§ 132 písm. c) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

2 %
min. VZ 319,58  € – 6,30€
max. VZ 2 892,12 € – 57,80 €

§ 293bg ods.1 ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

Celkom

37,40 %

Tabuľka č. 16
SZČO, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a jej príjem za rok 2008 bol vyšší ako 3 546 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 319,57 € – 44,73 €
max. VZ 2 169,09 € – 303,67 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP

§ 13 ods. 17 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ  319,58     14,00
max. VZ 1 084,55 € – 47,70 €

§ 130 písm. c) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

StP

18 %
min. VZ  319,58 – 57,50 €
max. VZ 2 892,12 € – 520,50 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP
§ 138 ods. 9 ZSP

IP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

2 %
min. VZ 319,58  € – 6,30€
max. VZ 2 892,12 € – 57,80 €

§ 293bg ods.1 ZSP
§ 138 ods. 9 ZSP

Celkom

38,40 %

Tabuľka č. 17
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba)

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba)

ZP

ZP v roku 2010

14 %
min. VZ 206,60 € - 28,92 €
max. VZ max. VZ  2 169,09 € – 303,67 €

Preddavky na poistné  platí samoplatiteľ
  od 1.1.2010 do 31.12.2010 minimálne vo výške
28,92 €/mesiac,
minimálne z vymeriavacieho základu 
 206,60 €/mesiac

Pri vykonaní RZZP za rok 2010 zaplatí poistné do 30.6.2011
z dosiahnutého príjmu 
podľa § 5 a § 6 ZDP okrem vyňatých príjmov
minimálne zo sumy 206,60 x 12 = 2479,20 €/rok

Poistné 28,92 €/mesiacje pre rok 2010 stanovené z VZ nasledovne:

VZ=koeficientx 44,2% z priemernej  mzdy

Priemernámzdavroku2008 bola 723,03 €

44,2 %  z  723,03 = 319,57 €

koeficient =         4%×priemernámzda                   

                        14%×44,2% z priemernej mesačnej mzdy

k=(4%× 723,03 ):(14%× 319,57)=

= 28,9212 : 44,7398 = 0,6465

VZ=0,6465 x 319,57=206,60 €/mesiac

Poistné=14%z 206,60= 28,92 €/mesiac

§ 13 ods. 14ods. 17 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. e)
a § 11 ods. 2 ZZP

ZP v roku 2009

14 %
platí minimálne 26,74 €/mesiac
min. VZ 191,07 €
max. VZ 2 006,17 € – 280,86 €

Poistné 26,74 €/mesiac je pre rok 2009 stanovené z VZ nasledovne:

VZ = koeficient x minimálna mzda

koeficient =  4% x priemerná mzda
                     14% x minimálna mzda

Priemerná mzda v roku 2007 prepočítaná na eurá je 20 146 : 30,1260 = 668,72 €
Minimálna mzda pre rok 2009 určená v eurách je 295,50 €

k = (4 % × 668,72) : (14 % × 295,50) = 26,7488 : 41,37 = 0,6465748 = 0,6466
VZ = 0,6466 x 295,50 = 191,07 €/mesiac
Poistné = 14 % zo 191,07 = 26,74 €

§ 12 ods. 1 písm. e) a § 11 ods. 2 ZZP

NP

neplatí

StP

neplatí

IP

neplatí

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

neplatí

Celkom

14 %

Tabuľka č. 18
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba) so zdravotným postihnutím

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná
osoba) so zdravotným postihnutím

ZP

7 %

min. VZ 206,60 € - 14,46 €
max. VZ  2 169,09 € – 151,83 €

§ 12 ods. 1 písm. e) a § 11 ods. 2 ZZP
§ 13 ods. 14ods. 17 ZZP

NP

neplatí

StP

neplatí

IP

neplatí

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

neplatí

Celkom

7 %

Tabuľka č. 19
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba), ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba),
ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie

ZP

14 %
 
min. VZ 206,60 € - 28,92 €
max. VZ  2 169,09 € – 303,67 €

§ 12 ods. 1 písm. e) a § 11 ods. 2 ZZP
§ 13 ods. 14ods. 17 ZZP

NP

Platí dobrovoľne 4,4 %

min. VZ  319,58     14,00
max. VZ 1 084,55 € – 47,70 €

§ 130 písm. c) ZSP
§ 138 ods. 9 ZSP

StP

Platí dobrovoľne 18 %

min. VZ  319,58 – 57,50 €
max. VZ 2 892,12 € – 520,50 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

IP

Platí dobrovoľne 6 %

min. VZ 319,58 € – 19,10€
max. VZ 2 892,12 € – 173,50 €

§ 132 písm. c) ZSP

§ 138 ods. 9 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

Platí dobrovoľne 2 %

min. VZ 319,58  € – 6,30€
max. VZ 2 892,12 € – 57,80 €

§ 136 písm. c) ZSP
§ 138 ods. 9 ZSP

GP

neplatí

RFS

Platí dobrovoľne 4,75 %

min. VZ
319,58 € – 15,10 €
max. VZ 2 892,12 € – 137,30 €

§ 137 písm. c) ZSP
§ 138 ods. 9 ZSP

Celkom

49,15 %

Tabuľka č. 20
Súbeh zdravotného a sociálneho poistenia z činnosti zamestnanca a SZČO

Pri súčasnom vykonávaní činnosti zamestnanca aj SZČO poistenec platí podľa príslušnej tabuľky s týmito obmedzeniami:

 1. Podľa § 138 ods. 16 ZSP platí poistenec z úhrnu mesačných VZ, maximálne z mesačného max. VZ.
 2. Zamestnávateľ platí sociálne poistenie vždy z dosiahnutého vymeriavacieho základu zamestnanca v príslušnom mesiaci, maximálne však z max. VZ.
 3. Ak SZČO nemala povinnosť podať RZZP za rok 2008, tak výšku preddavku si určuje sama, a to minimálne vo výške minimálneho preddavku. Preddavok nižší ako 3 € podľa § 16 ods. 9 ZZP neplatí osoba, ktorá je zamestnancom a zároveň SZČO, je zamestnancom alebo SZČO a zároveň je poistencom štátu. Ak osobe, ktorá je zamestnancom alebo SZČO a zároveň je aj poistencom štátu, vychádza zo sumy vymeriavacieho základu preddavok nižší, ako je minimálny preddavok ( v roku 2009 je minimálny preddavok vo výške 41,37 €/mesiac, v roku 2010 je minimálny preddavok vo výške 44,73 €/mesiac), platí preddavok v nižšej sume, teda v takomto prípade sa na poistencov štátu nevzťahuje ustanovenie o minimálnom preddavku.
 4. Podľa § 13 ods. 9 písm. d) ZZP platí poistenec z úhrnu VZ za kalendárny rok, maximálne v sume 24074,08 € za rok 2009 a maximálne v sume 26 029,08 € za rok 2010.
 5. Štát za rok zaplatí poistné na zdravotné poistenie za poistencov štátu v prípade, ak sú zamestnancami alebo SZČO a ich vymeriavací základ neprevyšuje úhrn minimálnych základov samoplatiteľa. Pre rok 2009 to znamená limit 12 x 191,07 = 2 292,84 . Pre rok 2010 to znamená limit 12 x 206,60 = 2479,20 . Do vymeriavacieho základu sa nezahŕňajú príjmy z dohôd o vykonaní práce, o brigádnickej práci študentov, o pracovnej činnosti vtedy, ak príjemcami týchto príjmov sú osoby, za ktoré platí poistné na zdravotné poistenie štát podľa § 11 odsek 8 písm. a) až m), o) až r) a u) ZZP.

Napríklad:

Súbeh poistenia

Platenie odvodov

Obmedzenie pri súbehu poistenia

Zamestnanec s pracovnou zmluvou
a
začínajúca SZČO

tabuľka č. 1 alebo tabuľky č. 2 a č. 3

tabuľka č. 13

1. a 2.

3. a 4.

Zamestnanec s pracovnou zmluvou
a
povinne poistená SZČO

tabuľka č. 1 alebo tabuľky č. 2 a č. 3

tabuľka č. 12

1. a 2.

4.

Zamestnanec s pracovnou zmluvou,
starobný alebo predčasný dôchodca
a
začínajúca SZČO

tabuľka č. 4


tabuľka č. 13

1. a 2.


3. a 4.

Zamestnanec s pracovnou zmluvou
– starobný alebo predčasný dôchodca
a
povinne poistená SZČO
– starobný alebo predčasný dôchodca

tabuľka č. 4tabuľka č. 16

1. a 2.4.

Zamestnanec s pracovnou zmluvou
– invalidný dôchodca
a
povinne poistená SZČO
– invalidný dôchodca

tabuľka č. 5tabuľka č. 15

1. a 2.4.

Zamestnanec s pracovnou zmluvou
a
zamestnanec na dohodu

tabuľka č. 1 alebo tabuľky č. 2 až č. 5b

tabuľka č. 6

4.

5.

Zamestnanec na dohodu
a
začínajúca SZČO

tabuľka č. 6

tabuľka č. 13

5.

3. a 4.

Zamestnanec na dohodu
a
povinne poistená SZČO

tabuľka č. 6

tabuľka č. 12

5.

4.

Zamestnanec s pracovnou zmluvou
a
člen štatutárneho orgánu

tabuľka č. 1 alebo tabuľky č. 2 až č. 5b

tabuľka č. 9, č. 10 a č. 11

4.

Na účely zdravotného poistenia je v období celého kalendárneho roka 2009 platný:

 • minimálny mesačný VZ v sume 295,50 €/mesiac a
 • maximálny VZ v sume 2 006,17 €/mesiac
  (okrem prípadov, keď je minimálny mesačný VZ potrebné upraviť v zmysle ZZP).

Na účely zdravotného poistenia je v období celého kalendárneho roka 2010 platný:

 • minimálny mesačný VZ v sume 307,70 €/mesiac pre zamestnanca, 319,57€/mesiac pre SZČO a 206,60 €/mesiac pre samoplatiteľa (okrem prípadov, keď je minimálny mesačný VZ potrebné upraviť v zmysle ZZP).
 • maximálny VZ v sume 2 169,09 €/mesiac .

***Vyňaté príjmy

Vyňatými príjmami na účely ZZP sú:
a) príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 58 zákona č. 195/1998 Z. z.
b) príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP,
c) príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ZDP okrem príjmu zo závislej činnosti, pri ktorom sa neuplatňujú nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus podľa § 43 ods. 3 písm. j) ZDP a ide o príjem nepresahujúci 5 000 Sk/mesiac,
d) príjmy z dohôd o vykonaní práce, o brigádnickej práci študentov, o pracovnej činnosti, ak príjemcami týchto príjmov sú osoby, za ktoré platí poistné na zdravotné poistenie štát.

Sú to osoby uvedené v § 11 odsek 8 písm. a) až m), o) až r) a u) ZZP:
a) nezaopatrené deti,
b) poberatelia dôchodkov,
c) poberatelia rodičovského príspevku,
d) osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek, ale nevznikol im nárok na dôchodok,
e) invalidné osoby, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok,
f) osoby vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody,
g) osoby, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom sú umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne,
h) zahraniční študenti,
i) osoby poberajúce príspevok za opatrovanie,
j) osoby, ktoré sa osobne celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do šiestich rokov,
k) osoby opatrujúce občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo opatrujúce blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení,
l) manželka alebo manžel zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,
m) osobní asistenti,
o) osoby, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi,
p) osoby, ktoré sú zaradené na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
q) cudzinci zaistení na území Slovenskej republiky,
r) azylanti,
u) študenti doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia.

Použité skratky:

Zákon č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

ZDP

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

RZZP

Samostatne zárobkovo činná osoba

SZČO

Zdravotné poistenie

ZP

Nemocenské poistenie

NP

Dôchodkové starobné poistenie

StP

Dôchodkové starobné sporenie

StSp

Invalidné poistenie

IP

Úrazové poistenie

ÚP

Poistenie v nezamestnanosti

PvN

Garančné poistenie

GP

Rezervný fond solidarity

RFS

Minimálny vymeriavací základ

min. VZ

Maximálny vymeriavací základ

max. VZ

VZ sa neobmedzuje

*ÚP

Poistenec iba v 1. pilieri dôchodkového poistenia

**StP

Poznámka:
Garančné poistenie neplatí zamestnávateľ, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu, a zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr.: štátna rozpočtová a príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok, Národná banka Slovenska, Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií).

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca

 • podľa osobitného predpisu, napr. podľa zákona č. 400/2009 Z. z.o štátnej službe, č. 154/2001 Z. z.o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, č. 315/2001 Z. z.o hasičskom a záchrannom zbore,
 • osobu vo výkone väzby a osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce,
 • osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Povinné invalidné poistenie podľa § 128 ods. 4 ZSP neplatí zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Štát platí povinné poistné na dôchodkové poistenie a povinné príspevky na dôchodkové sporenie do 2. piliera dôchodkového systému za poistenca, ktorému sa vypláca úrazová renta.

Štát platí povinné poistné na dôchodkové poistenie a príspevky na dôchodkové sporenie do 2. piliera dôchodkového systému iba za poistenca, ktorý sa dobrovoľne rozhodne zapojiť do 2. piliera dôchodkového systému podľa § 14 ZSDS a ktorý:

 • sa riadne stará o dieťa do 6 rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku alebo
 • poberá peňažný príspevok za opatrovanie, za ktorého platí poistné podľaZSP a príspevky na dôchodkové poistenie podľa ZSDS štát,
 • vykonáva osobnú asistenciu,
 • poberá materské.

Štát platí poistné na zdravotné poistenie za osobu, ktorá je poistencom štátu podľa § 11 odsek 8 písm. a) až m), o) až r) a u) ZZP, ak súčasne nie je zamestnancom ani SZČO a ak v tomto období jej príjem, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 5 a § 6 ZDP okrem vyňatých príjmov, nepresahuje úhrn minimálnych základov samoplatiteľa. Pre rok 2009 to znamená limit 12 x 191,07 = 2 292,84 €. Pre rok 2010 to znamená limit 12 x 206,60 = 2 479,20 €.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jolana Strýčková

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.