Minimálna mzda od 1. januára 2021

Minimálna mzda a mzdové príplatky, zmeny výpočtu minimálnej mzdy od 1. 1. 2021, odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. 

Dátum publikácie:11. 12. 2020
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

tt_minimalna-mzda-od-1-1-2021

Minimálna mzda je najnižšia úroveň mzdy, ktorú musí zamestnanec dostať bez ohľadu na pracovné zaradenie, vykonávanú prácu, dosiahnuté výsledky a platobnú schopnosť zamestnávateľa. Je stanovená zákonným nariadením a dosahuje výšku životného minima. Táto mzda zahŕňa aj osobný príplatok, odmeny, prémie a podobné plnenia a vzťahuje sa aj na zamestnanca, ktorý popri mzde poberá aj dávky sociálneho zabezpečenia, napr. starobný dôchodok. Zmyslom stanovenia minimálnej mzdy je ochrana zamestnanca aj zamestnávateľa.

POUŽITÉ SKRATKY:

FO = fyzická osoba

PO = právnická osoba

SP = Sociálna poisťovňa

VBU = výpis z bankového účtu

ZaVL = zúčtovacia a výplatná listina

ZD = základ dane

ZP = zdravotná poisťovňa

ŽM = životné minimum

Právnou úpravou miezd sa v Slovenskej republike zaoberá predovšetkým Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a ďalšie významné dokumenty.

Podľa novely zákona účinnej od 1. januára 2021 sa minimálna mzda na nasledujúci kalendárny rok určí ako 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Vláda SR podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariadila sumu minimálnej mzdy:

  • 3 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 3,580 € za každú odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda), ktorá je 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy (§ 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde).

Hodinová minimálna mzda pri týždennom pracovnom čase 38,75 hodiny bude vo výške 3,695 €.

Tab. č. 1 – Vývoj minimálnej mzdy v období rokov 2010 – 2021

Rok

Minimálna mzda v €

Mesačná

Hodinová

2021

623,00

3,580

2020

580,00

3,333

2019

520,00

2,989

2018

480,00

2,759

2017

435,00

2,50

2016

405,00

2,328

2015

380,00

2,184

2014

352,00

2,023

2013

337,70

1,941

2012

327,20

1,880

2011

317,00

1,822

2010

307,70

1,768

Zdroj: https://kurz-euro.zones.sk/minimalna-mzda

Minimálna mesačná mzda vzrastie z 580 € na 623 €, t. j. o 43 €. Hodinová minimálna mzda vzrastie z 3,333 € na 3,58 €, čiže o 0,247 €.

Graf č. 1: Vývoj minimálnej mzdy v €

Vývoj minimálnej mzdy v €

Minimálna mzda podľa kategórií náročnosti práce

Povinnosťou zamestnávateľa je prideliť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti. Niektoré profesie si vyžadujú vyššiu náročnosť, lebo majú vyšší koeficient minimálnych mzdových nárokov.

Minimálne mzdové nároky

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu (§ 120 ods. 1 Zákonníka práce).

Sadzby minimálnych mzdových nárokov sú ustanovené pre šesť stupňov náročnosti pracovných miest ako násobok sumy minimálnej mzdy pre 1. stupeň náročnosti práce a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti.

DÔLEŽITÉ

Minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce sa vzťahuje na zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere. Zamestnancov pracujúcich na dohodu sa odmeňovanie podľa stupňov náročnosti práce netýka. Od 1. januára 2021 sa mení vzorec na výpočet minimálneho mzdového nároku pre konkrétne stupne náročnosti práce. Pre každý stupeň náročnosti práce sa minimálny mzdový nárok zvýši o 43 €.

PRACOVNÉ MIESTA

Pracovné miesta sú podľa miery zlo­žitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:

1. stupeň náročnosti práce: Patria tu pomocné, prípravné alebo manipulačné práce podľa presných postupov alebo pokynov nadriadeného. Napr. operátor výroby, umývačka riadu, balič v logistickom centre;

2. stupeň náročnosti práce: Spadajú tu ucelené obslužné rutinné práce alebo odborné rutinné kontrolovateľné práce podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo práce spojené s hmotnou zodpovednosťou.

Patria tu jednoduché remeselné činnosti, administratívne práce, hospo­dárs­ko-správne práce, prevádz­ko­vo­-technické alebo ekonomické práce. Napr. administratívny pracovník, pre­davačka, upratovačka;

3. stupeň náročnosti práce: Zaraďujú sa tu práce, ktoré charakterizujú výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend. Patria tu aj rôzne druhy tvorivých remeselných prác a práce, ktorými sa riadi alebo operatívne zabezpečí chod zariadení alebo prevádzkových procesov, ktoré sú spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb. Napr. účtovníčka, vodič autobusu, majster;

4. stupeň náročnosti práce: Patria tu práce, ktoré charakterizujú samostatné zabezpečovanie rôznych odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojených so zvýšenou duševnou námahou. Zaraďujú sa tu práce – riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov. Patria tu manažérske a riadiace funkcie. Napr. oblastný manažér, hlavný účtovník, zdravotná sestra;

5. stupeň náročnosti práce: Patria tu špecializované systémové, koncepčné, tvorivé a metodické práce vyžadujúce zvýšenú psychickú odolnosť.

Práce, ktoré si vyžadujú komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; ide o práce spojené s riadením, organizáciou a koordináciou veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia. Tento stupeň zodpovedá mimoriadne náročným procesom, kde je nutné dodržiavať zložité postupy.
Napr. manažér výroby, všeobecný lekár pre dospelých, projektový manažér;

6. stupeň náročnosti práce: Tu zaraďujeme práce, ktoré charakterizujú tvorivé riešenia úloh, ktoré je nutné riešiť neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami. Práce, ktoré si vyžadujú vysokú mieru zodpovednosti za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb. Napr. výkonný riaditeľ, generálny riaditeľ (spracované podľa prílohy č. 1 Zákonníka práce).

Zmena výpočtu minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce od 1. januára 2021

V súlade s § 120 ods. 4 Zákonníka práce platného do 31. 12. 2020 sa sadzba minimálnej mzdy pre konkrétny stupeň náročnosti práce vypočíta ako násobok hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac a koeficientu minimálnej mzdy.

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Minimálna mzda od 1. januára 2021

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Martina Paliderová, Ph.D.

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR