Pre začínajúcich mzdárov – 2. časť: Zdravotné poistenie

Jednotlivé časti v sumári ponúkajú praktický návod pre začínajúcich mzdárov na plnenie svojich povinností. Článok je doplnený praktickými príkladmi.

Dátum publikácie:8. 11. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

zacin mzdar

Tento článok je pokračovaním – 2. časťou zo 4-dielneho seriálu. Jej obsahom je zdravotné poistenie.

Obsah:

A: Zamestnávateľ na účely zdravotného poistenia 
B. Zamestnanec na účely zdravotného poistenia
C. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného
D: Vymeriavací základ, sadzby poistného a preddavok na poistné

Prečítajte si aj prvú časť:

Pre začínajúcich mzdárov I. – Odmeňovanie zamestnancov

Verejné zdravotné poistenie a právne vzťahy na základe zdravotného poistenia upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Povinné zdravotné poistenie vzniká na území Slovenskej republiky zákonom vymedzenému okruhu poistencov. Platiteľmi poistného na zdravotné poistenie sú zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ, samoplatiteľ, platiteľ dividend a štát. Na základe povinného zdravotného poistenia sa poistencom poskytuje zdravotná starostlivosť v rozsahu podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

A: Zamestnávateľ na účely zdravotného poistenia

Zamestnávateľom na účely zdravotného poistenia podľa § 11 ods. 5 a 6 zákona o zdravotnom poistení je:

  • fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti, ak má na území SR trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt,
  • právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti, ak jej sídlo alebo sídlo organizačnej zložky je na území SR,
  • platiteľ príjmu zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, ak zamestnávateľom nie je vyššie uvedená fyzická osoba alebo právnická osoba.

Ak zamestnávateľ zamestná fyzické osoby na základe právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti, z ktorého sú povinné platiť preddavky na poistné, stáva sa platiteľom poistného a voči zdravotným poisťovniam, v ktorých sú tieto osoby zdravotne poistené, plní oznamovacie, evidenčné, vykazovacie a odvodové povinnosti podľa zákona o zdravotnom poistení spôsobom podľa:

  • vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného,
  • metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/7/2014 Spôsob oznamovania platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Pre začínajúcich mzdárov 2.časť – Zdravotné poistenie

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR