Chyby pri výpočte mesačnej mzdy a ich oprava

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípade, ak sa zistí chyba pri výpočte mesačnej mzdy? Bez ohľadu na to, či k chybe došlo zavinením zamestnávateľa, mzdovej účtovníčky alebo samotného zamestnanca, je povinnosťou zamestnávateľa zistenú chybu opraviť. Opravu je možné vykonať novým výpočtom čistej mzdy alebo zúčtovaním v najbližšom termíne pre zúčtovanie miezd. Ako na to?

Dátum publikácie:13. 5. 2015
Autor:Ing. Eva Gášpárová

iStock_000021779385XXXLarge

Mzda sa vyúčtováva za uplynulé mesačné obdobie. Ak sa chyba pri výpočte mesačnej mzdy zistí po uzatvorení mesačného vyúčtovania a odoslaní súvisiacich výkazov, chybu je možné opraviť nasledovne:

 • chybu spočívajúcu v nesprávne vypočítanom a použitom priemernom zárobku na pracovnoprávne účely, nesprávne uplatnenou výškou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nesprávne poskytnutou sumou daňového bonusu, nesprávne použitou sadzbou poistného na zdravotné a sociálne poistenie a pod. je možné opraviť iba novým výpočtom čistej mzdy a zohľadnením opravy vo všetkých dokladoch a výkazoch súvisiacich s evidenciou miezd, poistného a preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti, t. j. oprava chyby sa prejaví:
   • na mzdovom liste zamestnanca,
   • v mesačnom výkaze poistného a príspevkov, resp. výkaze poistného a príspevkov,
   • vo výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie,
   • v prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň,

 

 • chybu spočívajúcu v nesprávne určenej základnej mzde, prémii, odmene, náhrade mzdy alebo inej zložky mzdy a pod. je možné opraviť:
  • novým výpočtom čistej mzdy a zohľadnením opravy v súvisiacich dokladoch a výkazoch,
  • alebo po dohode so zamestnancom zúčtovaním vzniknutého rozdielu v najbližšom termíne pre zúčtovanie miezd, pričom zúčtovaný rozdiel bude súčasťou hrubej mzdy, t. j. vymeriavacieho základu pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie a súčasťou zdaniteľného príjmu pre výpočet preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti v čase zúčtovania, resp. výplaty príjmu.

Aj pri oprave chýb platia určité pravidlá, termíny a zákonmi ustanovené postupy v závislosti od druhu chyby, termínu zistenia a možného spôsobu opravy. Odporúčame vám súvisiace dokumenty, v ktorých nájdete praktické príklady s postupom ako tieto opravy vykonať.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR