Chyby v mzdách a ich oprava

Chyby najčastejšie vznikajú použitím nesprávnych podkladov, z dôvodu nesprávneho a neúplného vypísania dokladov,  odpočítaním nesprávnej výšky NČZD, ale aj pri samotnom výpočte.

Dátum publikácie:3. 10. 2019
Autor:Ing. Jarmila Strählová

oprava chyb

Obsah:

3. Oprava chýb v príslušných mzdových dokladoch
4. Oprava chýb v účtovníctve

Pri výpočte mzdy môže nastať chyba. Chybu môže spôsobiť sám zamestnávateľ alebo je spôsobená tým, že zamestnanec nedodal potrebné informácie a podklady pre výpočet mzdy. Ak zamestnávateľ zistí, že pri výpočte mzdy zamestnanca došlo k chybe, má povinnosť chybu opraviť. Opravu môže vykonať tak, že urobí nový výpočet mzdy alebo opravu vykoná, po dohode so zamestnancom, pri výpočte mzdy v najbližšom výplatnom termíne. Pri opravách chýb platia určité pravidlá a postupy. V príspevku ukážeme na chyby, ktoré vznikajú pri výpočte mzdy zamestnanca, a spôsob ich opravy v účtovníctve zamestnávateľa.

Mzda

Právo na mzdu je jedným zo základných práv, ktoré je legislatívne upravené nielen v Ústave SR, ale aj v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej ZP). Ustanovenie § 118 ods. 1 ZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.

Mzda je podľa § 118 ods. 2 ZP peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda), ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za prácu.

NEPREHLIADNITE

Ako mzda sa posudzuje, podľa § 118 ods. 3 ZP, aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu (ďalej len SF).

Za mzdu sa nepovažuje

Za mzdu sa podľa § 118 ods. 2 ZP nepovažuje náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo Sociálneho fondu (ďalej SF), príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 ZP, iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa ZP, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy, a plnenia poskytované zo zisku po zdanení.

Výpočet mzdy

V príspevku sa budeme zaoberať chybami, ktoré vznikajú pri výpočte mzdy. Z tohto dôvodu si najprv ukážeme, ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca. Výpočet čistej mzdy vždy záleží od toho, či zamestnanec pracuje na trvalý pracovný pomer alebo pracuje na základe uzavretej dohody (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov), či je študent, dôchodca, koľko detí vyživuje a podobne.

Zamestnanec, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer, má so zamestnávateľom uzavretú pracovnú zmluvu. V pracovnej zmluve má uvedenú hrubú mzdu. Zo mzdy sa mu počítajú odvody do zdravotnej poisťovne (ďalej ZPo) a do Sociálnej poisťovne (ďalej SP) a daň.

NEPREHLIADNITE

Zamestnanec má nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane. Pri výpočte čistej mzdy je potrebné počítať aj s vyplatením daňového bonusu, ak má naň zamestnanec nárok a nárok si u zamestnávateľa uplatnil.

Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019

Údaje dôležité pre výpočet čistej mzdy v roku 2019

V roku 2019 platia pri výpočte mzdy tieto základné údaje:

  • nezdaniteľná časť základu dane (ďalej NČZD) – ročná výška NČZD je 3 937,35 eura, ak základ dane (ďalej ZD) daňovníka je rovný alebo nižší ako 20 507 eur. Ak je ZD daňovníka vyšší ako 20 507 eur, NČZD sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 9 064,094 a Ľ ZD daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako 0, NČZD je rovná 0 eur. Mesačná výška NČZD na daňovníka je 328,11 eura; NČZD môže zamestnávateľ uplatniť pri výpočte čistej mzdy zamestnanca vtedy, ak u neho zamestnanec podpíše vyhlásenie;
  • daň z príjmov fyzických osôb (ďalej FO) – základná sadzba dane z príjmov FO je 19 %. Táto sadzba dane sa použije pri vyčíslení dane z príjmov FO za rok 2019 zo ZD, ktorý nepresahuje 176,8-násobok životného minima pre rok 2019 (36 256,38 eura). Tá časť ZD, ktorá presiahne sumu 36 256,38 eura, sa zdaňuje sadzbou 25 %;
  • daňový bonus – pre dieťa do 6 rokov veku je daňový bonus za január až marec 2019 vo výške 22,17 eura mesačne a za obdobie od apríla do decembra 2019 suma 44,34 eur mesačne. Pre dieťa nad 6 rokov veku je aktuálna suma 22,17 eura mesačne. Zamestnanec má nárok na uplatnenie mesačného daňového bonusu na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti a ktoré si neuplatňuje v rovnakom kalendárnom mesiaci iný daňovník (napríklad manželka).

POZNÁMKA

Podmienkou je, aby zamestnanec podpísal u zamestnávateľa vyhlásenie, v ktorom si nárok uplatní a doložil potrebné doklady. O daňový bonus sa znižuje preddavok na daň z príjmov FO za príslušný kalendárny mesiac.

POZNÁMKA

Pri výpočte mzdy zamestnávateľ pracuje aj s ďalšími údajmi a číslami, ktoré však v príspevku neuvádzame (napríklad mesačná minimálna mzda, hodinová minimálna mzda, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie a podobne).

Príklad č. 1:

Zamestnanec nastúpil 1. augusta 2019 do trvalého pracovného pomeru. Jeho hrubá mzda, tzn. mzda, ktorú má uvedenú v pracovnej zmluve, je 1 000 eur. Pri nástupe do zamestnania podpísal zamestnanec vyhlásenie na uplatnenie NČZD a daňového bonusu. Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na dve vyživované deti (obe deti majú viac ako 6 rokov), ktoré s ním žijú v domácnosti (zamestnanec doložil zamestnávateľovi rodné listy detí).

Výpočet čistej mzdy zamestnanca za august 2019 (eur):

Položka

Vyúčtovanie mzdy

Poznámka

Hrubá mesačná mzda

1 000   

 

Odvody do ZPo + SP

134

 

Základ dane

866

1 000 – 134

NČZD

  328,11

 

Zdaniteľný ZD

  537,89

866 – 328,11

Daň z príjmov FO

  102,19

537,89 x 19 : 100

Daňový bonus

   44,34

22,17 x 2

Čistá mzda

  808,15

1 000 – 134 – 102,19 + 44,34

Vyplatená mzda

  808,15

 

Chyby pri výpočte mzdy a ich oprava

Pri výpočte mzdy vznikajú chyby najčastejšie použitím nesprávnych podkladov alebo z dôvodu nesprávneho a neúplného vypísania dokladov potrebných na výpočet mzdy, napríklad vyhlásenie, dochádzkový list, dovolenkový lístok a podobne. Chyba môže vzniknúť aj pri samotnom výpočte ako počtová chyba, prípadne odpočítaním nesprávnej výšky NČZD, na ktoré má zamestnanec nárok – takéto chyby vznikajú najčastejšie pri „ručnom výpočte mzdy“.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Chyby v mzdách a ich oprava

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR