Určenie čerpania dovolenky

VYBRANÝ PRÍKLAD Z PRAXE: Firma má každý rok celozávodnú dovolenku 2 týždne, čo zamestnancom oznámi aspoň 14 dní vopred písomne. Môže firma 1-dňové čerpanie dovolenky zamestnancovi podľa potrieb firmy (prevádzkové dôvody) nariadiť iba deň vopred?

Dátum publikácie:26. 11. 2015
Autor:Mária Jančíková

Image18382

Otázka:

Firma má každý rok celozávodnú dovolenku 2 týždne, čo zamestnancom oznámi aspoň 14 dní vopred písomne. Môže firma 1-dňové čerpanie dovolenky zamestnancovi podľa potrieb firmy (prevádzkové dôvody) nariadiť iba deň vopred? 

Odpoveď:

Podľa § 111 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Zákon neobmedzuje zamestnávateľa, akú časť dovolenky môže určiť zamestnancovi, je však potrebné dbať na vyváženosť záujmov zamestnanca a zamestnávateľa, čo znamená, že je povinný prihliadať okrem úloh zamestnávateľa aj na oprávnené záujmy zamestnanca.

Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne zamestnanec nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca. Hromadné čerpanie nevyhnutné z prevádzkových dôvodov nesmie byť určené na viac ako dva týždne. Zamestnávateľ hromadné čerpanie oznamuje zamestnancom aspoň 14 dní vopred. Obdobie môže byť skrátené len so súhlasom zamestnanca.

Celú odpoveď nájdete v súvisiacich príkladoch z praxe.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR