Zmeny v podmienkach poskytovania nemocenských dávok od 1. 1. 2014

Tak ako každý rok sa k 1. 1. 2014 mení minimálny a maximálny denný vymeriavací základ na účely výpočtu sumy nemocenskej dávky, lebo sa odvodzuje od minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na nemocenské poistenie, ktorý je určený na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Dátum publikácie:26. 3. 2014
Autor:Ing. Jolana Strýčková
Oblasti práva: Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť
Právny stav od:1. 3. 2014
Právny stav do:31. 12. 2014

Zhrnutie:

Od 1. 1. 2014 sa v súlade s novelou ZSP v praxi aplikujú tieto zmeny:

  • nárok na nemocenskú dávku zamestnanca už ovplyvní iba príjem za vykonanú prácu,
  • pri posudzovaní nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby sa skrátilo obdobie, za ktoré sa sleduje zaplatenie poistného,
  • Sociálna poisťovňa môže rozhodovať o povolení splátok dlžných súm,
  • zaplatenie pohľadávky na poistnom postúpenej Sociálnou poisťovňou tretej osobe sa bude považovať za zaplatenie poistného.

Tak ako každý rok sa k 1. 1. 2014 mení minimálny a maximálny denný vymeriavací základ na účely výpočtu sumy nemocenskej dávky, lebo sa odvodzuje od minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na nemocenské poistenie, ktorý je určený na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Záver:

V závere je potrebné konštatovať, že novela ZSP priniesla do aplikačnej praxe veľa zmien. V nemocenskom poistení sú to zmeny vykonané v prospech poistencov. Ide o dôležitú zmenu pre zamestnanca, ktorá mu umožňuje od 1. 1. 2014 poberať nemocenskú dávku v súbehu s príjmom dosahovaným v období nároku na výplatu dávky, ak nejde o príjem za prácu.

Pre povinne poistenú SZČO a dobrovoľne poistenú osobu sa skrátilo obdobie, za ktoré sa skúma zaplatenie poistného na nemocenské poistenie na účely nároku na nemocenskú dávku z 10 na 5 rokov. Dlžníci Sociálnej poisťovne ocenia to, že zaplatením pohľadávky na poistnom postúpenej v súlade so ZSP sa podmienka zaplatenia poistného považuje na účely nároku na dávku za splnenú.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR