Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku (2015 – 2019)

Priznanie k dani predkladá daňovník (§ 3 zákona z. č. 361/2014 Z. z.) daňovému úradu, ktorý vykonáva správu dane. Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie motorového vozidla alebo prípojného vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Dátum publikácie:1. 2. 2015
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z motorových vozidiel
Právny stav od:1. 1. 2015
Právny stav do:31. 12. 2019

Poučenie na vyplnenie daňového priznania (ďalej len „priznanie“) k dani z motorových vozidiel (ďalej len „daň“) podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Priznanie k dani podáva daňovník (§ 3 zákona) vecne príslušnému správcovi dane.

Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzickej osoby a podľa sídla právnickej osoby. Ak ide o vybrané daňové subjekty, správu dane vykonáva daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa § 6 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblastí daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak nemožno takto určiť miestu príslušnosť, postupuje sa podľa § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z.“).

Daňovník je povinný podať priznanie k dani (§ 9 zákona) za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správcovi dane a v tejto lehote daň zaplatiť, okrem daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, ktorý ukončil podnikanie alebo ktorý zomrel.

Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správcovi dane. Posledným dňom lehoty na podanie priznania je daň splatná.

Ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz, priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz, podáva správca v konkurznom konaní do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správcovi dane. Posledným dňom lehoty na podanie priznania je daň splatná.

Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správcovi dane. Posledným dňom lehoty na podanie priznania je daň splatná.

Ak daňovník ukončil podnikanie (podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť), priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správcovi dane. Posledným dňom lehoty na podanie priznania je daň splatná.

Ak daňovník zomrie, priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí smrťou daňovníka, je povinný podať dedič, ak je viac dedičov ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, dediča, ktorý podá priznanie, určí správca dane. Priznanie sa podáva do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, pričom správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Posledným dňom lehoty na podanie priznania je daň splatná. (Ak dedičstvo pripadlo Slovenskej republike, priznanie sa nepodáva).

Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník podať opravné priznanie (§ 16 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z.).

Ak daňovník zistí, že daň má byť vyššia, ako je uvedená v podanom priznaní, je povinný podať správcovi dane do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné priznanie týka (§ 16 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z.). V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Dodatočné priznanie je daňovník povinný podať aj vtedy ak zistí, že daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená (§ 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z.). Dodatočné priznanie je oprávnený podať daňovník v prípade, ak zistí, že daň uvedená v podanom priznaní má byť nižšia alebo daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená alebo priznanie neobsahuje správne údaje (§ 16 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona č. 563/2009 Z. z.).

Postup pri vypĺňaní priznania

Údaje v priznaní sa vyplňujú podľa predtlače. Nevyplnené riadky sa nevyčiarkujú. Daňovník alebo osoba, ktorá podáva priznanie, je povinná vyplniť na každej strane priznania v hornej časti DIČ/RČ.

Ročná sadzba dane, pomerná časť dane, daň, preddavky na daň, sa uvádzajú v eurách.

Podľa predtlače sa vyznačí, či ide o fyzickú osobu, právnickú osobu alebo zahraničnú osobu, ktorá nemá pridelené daňové identifikačné číslo, o aký druh priznania ide, či o priznanie podľa ustanovenia § 15 zákona č. 563/2009 Z. z., opravné priznanie podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z., alebo dodatočné priznanie podľa ustanovenia § 16 ods. 2, 3 alebo 4 zákona č. 563/2009 Z. z. a zdaňovacie obdobie.

Riadok č. 01 - fyzická osoba uvedie daňové identifikačné číslo, v prípade ak ho nemá pridelené, uvedie rodné číslo; právnická osoba uvádza daňové identifikačné číslo, právnická osoba, ktorá nemá pridelené daňové identifikačné číslo tento údaj na riadku 01 nevypĺňa.

Riadok č. 02 - riadok vypĺňa len zahraničná fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Druh priznania - daňovník vyznačí druh podávaného priznania.

Zdaňovacie obdobie - daňovník vyplní začiatok a koniec príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva priznanie. Ak daňovník podáva dodatočné priznanie, uvedie dátum zistenia skutočností na podanie tohto priznania.

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadok č. 03 - fyzická osoba uvedie svoje priezvisko, ktoré má právo a povinnosť používať. Zahraničné osoby, ktoré majú zložené priezviská, uvedú časť priezviska podľa cestovného pasu.

Riadok č. 04 - fyzická osoba uvedie svoje meno v súlade s rodným alebo krstným listom. Zahraničné osoby uvedú meno v súlade s cestovným pasom.

Riadok č. 05 - uvedie sa titul, ktorého je fyzická osoba nositeľom podľa platných právnych predpisov pred menom aj za priezviskom. (Nie je povinnosť vyplňovať tento riadok).

Riadok č. 06 - fyzická osoba vyplní, ak má dodatok obchodného mena.

Riadok č. 07 - právnická osoba uvedie obchodné meno alebo názov právnickej osoby tak, ako je zapísané v uznesení resp. vo výpise z obchodného registra.

Riadky č. 08 - 14 vyplní sa adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby s uvedením údajov podľa predtlače.

Riadky č. 15 - 20 vyplní zahraničná osoba, ak má organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri umiestnenú na území Slovenskej republiky. Ak má zahraničná osoba na území Slovenskej republiky umiestnených viac organizačných zložiek, údaje o nich vyplní v VII. Oddieli - Poznámky.

II. ODDIEL - ÚDAJE O OSOBE, KTORÁ PODÁVA DANOVE PRIZNANIE

Vyznačí sa, o ktorú z osôb pri podávaní priznania ide.

Riadky č. 21 - 34 - podľa predtlače sa označí, o ktorú z uvedených osôb ide.

III. ODDIEL - VÝPOČET DANE

Riadok č. 01 - uvedie sa dátum prvej evidencie vozidla podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II (ďalej len „doklad“) vozidla. Údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II.

Riadok č. 02 - dátum vzniku daňovej povinnosti a dátum zániku daňovej povinnosti. Daňovník vyplňuje vznik a zánik daňovej povinnosti iba vtedy, ak pri vozidle vznikla a zanikla daňová povinnosť v zdaňovacom období iba raz. Ak pri vozidle v priebehu zdaňovacieho obdobia opakovane vznikla a zanikla daňová povinnosť tieto riadky daňovník nevypĺňa, opakované dátumy vzniku a zániku daňovej povinnosti daňovník uvádza v oddieli VII. - Poznámky.

Riadok č. 03 - uvedie sa kategória vozidla podľa § 1 zákona:

L - motorové vozidlo, s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky,

M - motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na dopravu osôb,

N - motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na dopravu nákladov,

O - prípojné nemotorové vozidlo.

Riadok č. 04 - uvedie sa druh vozidla (bližšia špecifikácia) podľa nasledovného:

L1e - malý motocykel, t. j. dvojkolesové vozidlá alebo ,

L2e - trojkolesové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1 a charakterizované

(i)    v prípade dvojkolesového vozidla motorom, ktorého

  • zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo
  • najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,

(ii)   v prípade trojkolesového vozidla motorom, ktorého

  • zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade zážihového motora alebo
  • najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iného spaľovacieho motora, alebo
  • najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora. L3e - motocykel, dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka alebo

L4e - motocykel, dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1,

L5e, - motorová trojkolka, vozidlo s tromi symetricky usporiadanými kolesami vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm , ak ide o typ spaľovacieho motora, a /alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-\

L6e - štvorkolky - motorové vozidlá so štyrmi kolesami s nasledujúcimi charakteristikami: 1. ľahké štvorkolky, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave je menšia ako 350 kg, do ktorej sa nezapočítava hmotnosť batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nie je vyššia ako 45 km.h-1 a

(i) ktorých zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm pri zážihových motoroch alebo

(ii)      ktorých najväčší čistý výkon neprevyšuje 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov,
alebo

(iii)   ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického
motora, tieto vozidlá musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L2e,
pokiaľ nie je špecifikované inak,

 1. štvorkolky iné:

L7e -štvorkolky iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v bode 1, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave nie je väčšia ako 400 kg (550 kg pri vozidlách určených na prepravu tovaru) bez hmotnosti batérií v prípade elektrických  vozidiel, ktorých najväčší čistý výkon motora neprevyšuje 15 kW. Tieto vozidlá sa považujú za motorové trojkolky a musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L5e, pokiaľ nie je špecifikované inak.

Mi - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča,

M2 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg,

M3 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg.

N1 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg,

N2 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg,

N3 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.

01   -  prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg,

02   - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg,

03  - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg,  ale neprevyšujúcou 10 000 kg,

04     - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 10 000 kg.

Riadok č. 05 - uvedie sa evidenčné číslo vozidla podľa údajov v dokladoch vozidla. Riadok 06 - 09 sa povinne vypĺňajú, z dôvodu určenia príslušnej ročnej sadzby

dane:

Riadok č. 06 - pre osobné vozidlo (vozidlo kategórie L a M1) sa uvedie zdvihový objem motora v cm3 podľa údajov v dokladoch vozidla.

Riadok č. 07 - pre vozidlo (kategória L, M a N), ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) sa uvedie výkon motora v kW; ak je výkon motora celé číslo s desatinnými číslami, v priznaní sa uvedie iba celé číslo bez zaokrúhlenia.

Riadok č. 08 - pre úžitkové vozidlo a autobus (kategória vozidiel M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4) sa uvedie hmotnosť vozidla v tonách podľa údajov v dokladoch vozidla. (Ak je dokladom vozidla osvedčenie o evidencii časť II ide o najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť a ak je dokladom vozidla technický preukaz ide o celkovú hmotnosť vozidla.)

Riadok č. 09 - pre úžitkové vozidlo a autobus sa uvedie počet náprav podľa údajov v dokladoch vozidla.

Riadok č. 10 - uvedie sa daňovník - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podľa:

 • písm. a) - je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,
 • písm. b) - má v doklade ako držiteľa zapísanú organizačnú zložku,
 • písm. c) - používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
 • písm. d) - používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • písm. e) - je zamestnávateľom, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Riadok č. 11 - uvedie sa, či je vozidlo oslobodené od dane podľa § 4 odseku 1 písm. b) až písm. d); ak áno daňovník ďalej nevypĺňa priznanie, ak nie pokračuje vo vypĺňaní priznania ďalej.

Ak daňovník používa vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme aj mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v zdaňovacom období súčasne, túto skutočnosť uvedie do jedného stĺpca pre príslušné vozidlo, v ktorom súčasne vyplní aj oslobodenie od dane a aj údaje pre výpočet pomernej časti dane v závislosti od počtu dní použitia vozidla na podnikanie. Počet dní použitia vozidla na podnikanie uvedie daňovník do r. 19b).

Ak je vozidlo oslobodené podľa § 4 odseku 1 písm. a) zákona (vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov a ak je zaručená vzájomnosť), daňovník daňové priznanie nepodáva.

Riadok č. 12 - uvedie sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 k zákonu.

Ak ide o vozidlo, ktoré sa použije v zdaňovacom období v rámci jednej návesovej jazdnej súpravy (ťahač, náves), toto sa zaradí do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav. Podmienkou pre uplatnenie najbližšej nižšej ročnej sadzby dane pre vozidlo ťahač a osobitne náves je ich použitie ako jednej návesovej jazdnej súpravy iba raz. Túto skutočnosť vyznačí daňovník v priznaní a do riadku č. 12 uvedie už zníženú ročnú sadzbu dane podľa prílohy č. 1 k zákonu.

Príklad

Ak bude daňovník používať jeden ťahač a 2 návesy, najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane si uplatní v daňovom priznaní na 1 ťahač a iba na jeden z dvoch návesov, ktorý si vyberie. Pre náves, ktorý nebol zaradený v rámci návesovej jazdnej súpravy sa použije ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1. Ktorý z návesov v rámci návesovej jazdnej súpravy bude zaradený do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane rozhodne daňovník pri podávaní priznania.


Pre určenie percenta zníženia alebo zvýšenia ročnej sadzby dane je rozhodujúci dátum prvej evidencie vozidla. Ak dôjde k zmene ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia v závislosti od jeho dátumu prvej evidencie, daňovník uvedie v daňovom priznaní v riadku 13 dve ročné sadzby dane.

Riadok č. 13 - vyznačí sa percento zníženia ročnej sadzby dane alebo zvýšenia ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu, ktoré sa určuje od dátumu prvej evidencie vozidla.

Ak sa ročná sadzba dane počas zdaňovacieho obdobia v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla neupravuje (nezvyšuje, neznižuje), t. j. pre výpočet dane (pomernej sadzby dane) sa bude používať iba ročná sadzba dane z riadku č. 12, v riadku č. 13 sa nevyznačí žiadne z percent znížení alebo zvýšení ročnej sadzby dane a to ani v stĺpci sadzba 1 a ani v stĺpci sadzba 2.

Ak sa v zdaňovacom období uplatní na časť zdaňovacieho obdobia ročná sadzba dane z riadku č. 12 a na časť zdaňovacieho obdobia ročná sadzba dane zvýšená alebo znížená v závislosti od prvej evidencie vozidla, v stĺpci sadzba 1 riadku č. 13 sa nevyznačí žiadne z percent znížení alebo zvýšení ročnej sadzby dane a stĺpci sadzba 2 riadku č. 13 sa vyznačí príslušné percento zníženia alebo zvýšenia ročnej sadzby dane alebo v stĺpci sadzba 1 sa uvedie ročná sadzba dane, ktorá sa uplatnila v zdaňovacom období ako prvá a stĺpci sadzba 2 sa uvedie ročná sadzba dane, ktorá sa uplatnila následne.

Ak sa v zdaňovacom období uplatnia na časť zdaňovacieho obdobia súčasne dve zvýšenia ročnej sadzby dane alebo dve zníženia ročnej sadzby dane uvedú sa osobitne vyznačením príslušného percenta v stĺpci sadzba 1 a sadzba 2 riadku č. 13 .

- zníženie ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c); t. j. podľa § 7 ods. 1 písm. a) zníženie o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom dátumu prvej evidencie vozidla,

 • písm. b) zníženie o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • písm. c) zníženie o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
 • uplatnenie ročnej sadzby dane po uplynutí 108 mesiacov počnúc mesiacom dátumu prvej evidencie vozidla a to počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov

- zvýšenie ročnej sadzby dane po uplynutí 144 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom dátumu prvej evidencie vozidla podľa § 7 ods. 3 písm. a) a b); t. j. podľa § 7 ods. 3

 • písm. a) zvýšenie ročnej sadzby dane o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
 • písm. b) zvýšenie ročnej sadzby dane o 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca dátumu prvej evidencie vozidla.


Riadok č. 14
- uvedie sa ročná sadzba dane upravená po znížení alebo zvýšení z riadku č. 13 alebo nezmenená z riadku č. 12. Vypočítaná sadzba dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Riadok č. 15 - vyznačí sa zníženie ročnej sadzby dane o 50%, ak ide o vozidlo:

 • hybridné motorové alebo hybridné elektrické,
 • vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
 • vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

Riadok č. 16 - uvedie sa ročná sadzba dane upravená po znížení podľa riadku č. 15. Ak sa ročná sadzba dane z riadku č. 14 neupravuje podľa riadku č. 15, uvedie sa v riadku č. 16 rovnaká ročná sadzba dane ako v riadku č. 14. Vypočítaná sadzba dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Riadok č. 17 - vyznačí sa zníženie ročnej sadzby dane o 50%, ak ide o vozidlo, ktoré sa použilo počas zdaňovacieho obdobia v rámci kombinovanej dopravy.

Riadok č. 18 - uvedie sa ročná sadzba dane upravená po znížení z riadku č. 17. Ak sa ročná sadzba dane z riadku č. 16 neupravuje podľa riadku č. 17, uvedie sa v riadku č. 18 rovnaká ročná sadzba dane ako v riadku č. 16. Vypočítaná sadzba dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Riadok č. 19 - uvedie sa počet mesiacov, v ktorých vozidlo v zdaňovacom období podliehalo dani, alebo sa uvedie počet dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (počet dní sa uvádza iba pri vozidle - autobuse).

Riadok č. 20 - uvedie sa údaj z riadku 18 (ak sa vozidlo použilo počas celého zdaňovacieho obdobia) alebo výpočet pomernej časti dane, ak sa vozidlo nepoužívalo na podnikanie počas celého zdaňovacieho obdobia (vznik alebo zánik daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia) alebo, ak sa pri výpočte dane za zdaňovacie obdobie alebo časť zdaňovacieho obdobia použili dve ročné sadzby dane. Výpočet pomernej časti dane sa použije aj v prípade daňovníkov, ktorí majú iné ako ročné zdaňovacie obdobie, t. j. ak ide o daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz, ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, ak daňovník ukončil podnikanie, ak daňovník zomrie.

Výpočet pomernej časti dane je súčinom počtu mesiacov použitia vozidla na podnikanie a 1/1 2 príslušnej ročnej sadzby dane. Pomerná časť sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Výpočet pomernej časti dane v prípade vozidla používaného na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (autobus) je súčinom počtu dni použitia vozidla na podnikanie a 1/365 alebo v prestupnom roku 1/366 ročnej sadzby dane. Pomerná časť dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Upozornenie:

Pri výpočte pomernej časti dane podľa vzorca [r. 19a x (r. 18/12)] alebo [r. 19b x (r. 18/365 alebo 366)], sa čiastkový výpočet z údajov uvedených v okrúhlej zátvorke (daň za 1 mesiac alebo za 1 deň) nezaokrúhľuje.


Riadok č. 21
- uvedie sa daň alebo výsledná pomerná časť dane. Výslednou daňou bude buď daň z riadku č. 20 alebo súčet pomerných častí dane podľa sadzby 1 a sadzby 2 v riadku č. 20.

Rozdiely z dodatočného daňového priznania

Riadok č. 22 - uvedie sa daň podľa riadku č. 21 priznania alebo predchádzajúceho dodatočného priznania.

Riadok č. 23 - uvedie sa daň z riadku č. 21 dodatočného priznania.

Riadok č. 24 - uvedie sa kladný alebo záporný rozdiel riadkov č. 23 (údaj z dodatočného priznania) a č. 22 (údaj z priznania), t. j. daň na úhradu v prípade kladného rozdielu (r. 23 - r. 22) alebo daňový preplatok v prípade záporného rozdielu (r. 23 - r. 22).

IV. ODDIEL - SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z PRIZNANIA ALEBO PREDCHÁDZAJÚCEHO PODANÉHO DODATOČNÉHO PRIZNANIA

Riadok č. 35 - uvedie sa počet všetkých vozidiel uvedených v priznaní alebo v podanom predchádzajúcom dodatočnom priznaní.

Riadok č. 36 - uvedie sa celková daň za všetky vozidlá v priznaní (súčet riadkov 21 v prípade podaného priznania alebo predchádzajúceho dodatočného priznania).

Riadky č. 37 - 39 - sa vypĺňajú, ak daňovník platil preddavky na daň podľa § 10 zákona.

Riadok č. 37 - uvedie sa celková suma zaplatených preddavkov na daň podľa § 10 zákona, alebo suma 0 ak daňovník preddavky neplatil.

Riadok č. 38 - vyplní sa v prípade kladného rozdielu medzi celkovou daňou za všetky vozidlá (r. 36) a zaplatenými preddavkami na daň (r. 37).

Riadok č. 39 - vyplní sa v prípade záporného rozdielu medzi celkovou daňou za všetky vozidlá (r. 36) a zaplatenými preddavkami na daň ( r. 37).

Riadok č. 40 - uvedie sa výška predpokladanej dane, ktorá predstavuje súčet ročnej sadzby dane za všetky vozidlá, ktoré sú predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia s prihliadnutím na § 7 zákona a nie je oslobodené od dane. Tento údaj je východiskový pri platení preddavkov na daň podľa § 10 zákona.

Riadok č. 41 - uvedie sa počet strán III. Oddielu, ktoré sa predkladajú s priznaním.

V. ODDIEL - SUMARIZACIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLA Z DODATOČNÉHO PRIZNANIA

Upozornenie:

V prípade podania dodatočného priznania sa na riadku 40 uvedie tá istá suma ako bola uvedená v priznaní; to sa nevzťahuje na podané dodatočné priznanie, ktoré opravuje nesprávny údaj na tomto riadku.


Riadky č. 42 - 45
sa vypĺňajú v prípade podávania dodatočného priznania.

Riadok č. 42 - uvedie sa počet všetkých vozidiel, ktoré sú predmetom dodatočného priznania.

Riadok č. 43 - uvedie sa celková daň za všetky vozidlá z dodatočného priznania (súčet riadkov 23 z dodatočného priznania).

Riadok č. 44 - uvedie sa kladný alebo záporný rozdiel medzi celkovou daňou z dodatočného priznania (r. 43) a celkovou daňou z priznania (r.36).

Riadok č. 45 - uvedie sa počet strán III. Oddielu, ktoré sa predkladajú v dodatočnom priznaní.

VI. ODDIEL- ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani,  ktorý žiada podľa  §  79  zákona č. 563/2009 Z. z. vrátiť, vyplní podľa predtlače tento oddiel.

VII. ODDIEL- POZNÁMKY

Slúži pre potreby daňovníka, najmä na uvedenie dátumu opakovaného vzniku a zániku daňovej povinnosti pri jednom a tom istom vozidle v zdaňovacom období, uvedenia adresy organizačných zložiek zahraničných osôb, ak ich je viac ako jedna s vyplnenými údajmi podľa riadkov I. oddielu (15-20).

Informácie:

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo použilo na podnikanie, ak zákon neustanovuje inak.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 1. vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 2. ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 3. zániku daňovníka bez likvidácie,
 4. zmene držiteľa vozidla,
 5. ukončeniu použitia vozidla daňovníkom,
  • ktorý používa v vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  • ktorý používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
  • ktorým je zamestnávateľ a ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 zákona a v tomto zdaňovacom období o tomto vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Túto skutočnosť je daňovník povinný oznámiť v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník vypočíta pomernú časť dane ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo použilo na podnikanie.

Ak sa na podnikanie používalo vozidlo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (autobus) pomerná časť dane sa vypočíta ako 1/365-ina alebo 1/366-ina ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo použilo na podnikanie.

Preddavky na daň sa platia v lehotách podľa § 10 zákona.

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1 zákona upravenej podľa § 7 zákona za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.

Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná daňovníkom, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak a môže tak urobiť aj na základe žiadosti daňovníka.

Preddavky na daň platí daňovník tomu daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Poznámky pod čiarou:

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.