Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (za zdaňovacie obdobie 2019)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti typ A podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) a nie sú od dane oslobodené.

Pozn. redakcie:

5/2020: Upozorňujeme, že kvôli mimoriadnemu stavu spôsobeného pandémiou (COVID-19) dochádza k posunu termínov a lehôt v súvislosti s podávaním daňových - viac: Koronavírus - opatrenia v oblasti daňového priznania k dani z príjmov.

9/2020: Zákonom č. 264/2020 Z. z. sa skončia k 30. septembru 2020 lex korona opatrenia v oblasti daní. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 sa budú podávať k dátumu 2. 11. 2020. Viac: Daňové priznanie k dani z príjmov treba podať do 31. októbra 2020

Dátum publikácie:20. 11. 2019
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Právny stav od:1. 1. 2020
Právny stav do:31. 10. 2020

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Typ: A (MF/011698/2018-721) za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti typ A (ďalej len „daňové priznanie typ A“) podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby len zo závislej činnosti (§ 5 zákona) a nie sú od dane oslobodené. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určené pre daňovníka, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) až g), § 5 až 8 zákona a nie sú oslobodené od dane.

1. Daňové priznanie typ A je povinný podľa § 32 zákona podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za zdaňovacie obdobie roku 2019 presahujúce sumu 1 968,68 eura [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona], okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, ak

- plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,

- plynuli zo zdrojov v zahraničí,

- nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona],

- daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov podľa § 38 zákona (ďalej len „ročné zúčtovanie“),

- požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne zamestnávateľovi požadované doklady (§ 38 ods. 5 zákona),

- je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 zákona,

- došlo k zániku zamestnávateľa bez právneho nástupcu (§ 38 ods. 8 zákona).

Daňové priznanie typ A sa podáva správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania podľa

§ 49 zákona do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak cit. zákon neustanovuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. V daňovom priznaní typ A daňovník vypočíta daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorá je splatná v lehote na podanie daňového priznania alebo v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Ak v tejto lehote daň nezaplatí, správca dane pri ukladaní sankcií postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, s výnimkou, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona (ďalej len „daňový bonus podľa § 33 zákona “) alebo daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (ďalej len „daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona“).

Tento postup použije aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 zákona, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur a to aj v prípade, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona.

Daňové priznanie typ A je povinný podať aj daňovník, ktorému podľa zákona nevznikla povinnosť daňové priznanie typ A podať, ak ho správca dane vyzve na podanie daňového priznania (§ 15 daňového poriadku).

2. Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade daňového priznania typ A) môže daňovník podať opravné priznanie (typ A alebo typ B, ak zistí, že mal podať tento typ priznania) podľa § 16 ods. 1 daňového poriadku, v ktorom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie.

3. Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania typ A je povinný daňovník podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie [typ A alebo typ B, ak mal podať tento typ priznania], ak zistí, že jeho daň je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní typ A alebo vyrubená správcom dane a v rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Ak daňovník, ktorý podal daňové priznanie typ A zistí po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, že mal okrem príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) za príslušné zdaňovacie obdobie aj iný druh zdaniteľných príjmov podľa zákona, je povinný podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Dodatočné daňové priznanie typ A alebo typ B môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako ju uviedol v daňovom priznaní alebo ako bola správcom dane vyrubená, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje. Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie v posledný rok lehoty podľa § 69 ods. 1, 2 a 5 daňového poriadku, táto lehota sa predĺži a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné daňové priznanie. V tejto predĺženej lehote daňový subjekt nemôže podať dodatočné daňové priznanie (§ 16 daňového poriadku). Podľa § 32 ods. 8 zákona, osoba uvedená v § 35 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a osoba uvedená v § 49 ods. 4 zákona zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomrelého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie, pričom správca dane v tomto prípade neuplatní postup podľa § 154 až 156 daňového poriadku. V súlade s § 32 ods. 11 zákona, podáva dodatočné daňové priznanie aj daňovník, ktorému bol spätne priznaný dôchodok (§ 11 ods. 6 zákona) k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa § 154 až 156 daňového poriadku.

Na dodatočnom daňovom priznaní (typ A alebo typ B) sa na prvej strane vyznačí, že ide o dodatočné daňové priznanie a zároveň vyznačí aj deň, v ktorom daňovník zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania. Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní všetky potrebné riadky a rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu alebo bezprostredne predchádzajúcemu podanému daňovému priznaniu, ak daňovník podal dodatočné daňové priznanie, alebo ročnému zúčtovaniu. Uvedené daňovník vyznačí v VII. ODDIELe dodatočného daňového priznania na riadkoch 73 až 82.

4. Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona zníženého o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona, zaokrúhleného na eurocenty nadol, sadzbou podľa § 15 písm. a) zákona :

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima v súlade so znením § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t.j. pre zdaňovacie obdobie 2019 sumu 36 256,38 eura, vrátane, resp.
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima v súlade so znením § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t.j. pre zdaňovacie obdobie 2019 sumu 36 256,38 eura.

Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

5. Takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus podľa § 33 zákona a o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, ak daňovníkovi vznikne nárok na ich uplatnenie podľa

§ 33 a § 33a zákona. Daňový bonus podľa § 33 zákona a daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona môže uplatniť daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, ale aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 33 ods. 10 zákona a § 33a ods. 10 zákona).

6. Prílohou daňového priznania typ A sú všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, zaplateného povinného poistného, ktoré bol zamestnanec povinný zaplatiť vrátane zahraničného povinného poistného, ktoré je rovnakého druhu ako povinné poistné na území Slovenskej republiky a ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov (zdravotné poistenie, sociálne poistenie § 5 ods. 8 zákona), výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov, príp. výšku nepeňažných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), z ktorých nebolo možné podľa § 35 ods. 3 písm. a) zákona zraziť preddavok na daň, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A, nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona a daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona. V osobitnom prípade je prílohou daňového priznania typ A aj doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (§ 39 ods. 6 zákona). Ak si daňovník uplatňuje v daňovom priznaní typu A daňový bonus podľa § 33 zákona, alebo jeho časť, prílohou daňového priznania sú aj kópie dokladov preukazujúcich nárok na jeho priznanie (§ 37 zákona – napr. potvrdenie o návšteve školy, kópia rodného listu...). Potvrdenie o návšteve školy nemajú povinnosť predkladať len tí daňovníci, ktorí si uplatňujú daňový bonus na deti, ktoré študujú na území SR a rodné listy tí daňovníci, ktorí ich už správcovi dane predložili a údaje v nich sa nezmenili.

U daňovníka, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, prílohou daňového priznania typu A je potvrdenie vydané veriteľom podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

Prílohou daňového priznania typu A je aj písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka, ak túto činnosť vykonával najmenej 40 hodín a ak sa rozhodol poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane. [Podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. (ďalej len „zákon č. 406/2011 Z. z.“), ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti].

Číselné údaje, vyjadrujúce peňažné sumy, sa v daňovom priznaní typ A uvádzajú v eurách, s presnosťou na eurocenty, so zaokrúhlením podľa § 47 zákona, ak zákon neustanovuje inak.

POSTUP PRI VYPĹŇANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA TYP A

Pred vyplnením každého riadku daňového priznania typ A je potrebné si pozorne prečítať s ním súvisiacu predtlač. Daňové priznanie typ A sa vypĺňa čitateľne písacím strojom alebo paličkovým písmom. Riadky daňového priznania typ A sa vyplnia podľa predtlače, nevyplnené riadky sa neprečiarkujú.

Nevyplnené riadky v celom daňovom priznaní typ A, daňovník ponechá prázdne.

Riadky 01 a 02 vyplní daňovník podľa predtlače. Na riadku 01 uvádza daňovník daňové identifikačné číslo (DIČ), ak ho má pridelené, v ostatných prípadoch uvádza rodné číslo. Na riadku 02 sa uvádza dátum narodenia v prípade, ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené DIČ ani rodné číslo.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadky 03 až 05 vypĺňa daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou aj s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa predtlače.

Na riadkoch 06 až 10 vypĺňa daňovník adresu svojho miesta trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí v deň podania daňového priznania typ A.

Riadok 11 zaškrtáva daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm.e) prvého a druhého bodu zákona a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR, vypĺňa sa aj ODDIEL X. V súlade so Smernicou rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní Finančná správa SR nahlasuje príjmy nerezidentov zo zdrojov na území SR. Článok 8 tejto smernice určuje (okrem iného) povinnú automatickú výmenu informácií príjmov zo závislej činnosti a príjmov z nehnuteľného majetku.

Riadky 12 až 15 vypĺňa len ten daňovník, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

Riadky 16 až 24 vyplní len zákonný zástupca, dedič alebo zástupca podľa § 9 daňového poriadku, ktorý podáva daňové priznanie typ A za daňovníka. Ak je dedič daňovníka fyzická osoba, ktorá nemôže v daňovom konaní vystupovať samostatne a musí byť zastúpená zákonným zástupcom, alebo opatrovníkom, uvádzajú sa na riadkoch 16 až 24 údaje o zákonnom zástupcovi (opatrovníkovi), ktorý podáva priznanie a údaje o dedičovi v členení riadkov 16 až 24, sa uvádzajú v IX. ODDIELe ako osobitný záznam. Ak je dedičom daňovníka právnická osoba, údaje o tejto právnickej osobe sa uvádzajú v IX. ODDIELe.

Riadky 25 a 26 vyplní daňovník ak podáva daňové priznanie typ A sám, pričom uvádza na týchto riadkoch svoje číslo telefónu a emailovú adresu. Ak za daňovníka podáva daňové priznanie typ A zákonný zástupca alebo dedič alebo zástupca, potom na týchto riadkoch uvedie číslo telefónu a emailovú adresu zástupca (dedič), ak sa nedohodnú inak. Tieto údaje nie je daňovník povinný vyplniť v súlade s § 32 zákona. Číslo telefónu je daňovník povinný vyplniť, ak uplatňuje postup podľa § 50 zákona a vypĺňa riadky 83 a 84 v VIII. ODDIELe.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Riadok 27 vypĺňa podľa predtlače daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia (1. januára), za ktoré sa podáva daňové priznanie (dodatočné daňové priznanie) poberateľom dôchodku (ov) uvedených v § 11 ods. 6 zákona, alebo daňovník, ktorému bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. januáru), za ktoré sa podáva daňové priznanie (dodatočné daňové priznanie).

Riadok 28 vyplní sa, ak si daňovník, ktorý vyplnil riadok 27 uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v ustanovenej výške - ak suma dôchodku (ov) v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane u daňovníka, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi vypočítanou sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a vyplatenou sumou dôchodku (ov) - § 11 ods. 6 zákona.

Riadky 29, 30 a 31 vypĺňa podľa predtlače daňovník, ak si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona alebo na kúpeľnú starostlivosť podľa § 11 ods. 14 zákona za manželku (manžela).

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona žijúcu s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplatniť, ak manželka (manžel) nemá vlastné príjmy presahujúce sumu 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia len za ustanovených podmienok podľa § 11 ods. 4 zákona.

Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane sa podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona považuje za manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá

- sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2 zákona) maloleté dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá

- v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 447/2008 Z. z.“), alebo

- bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, alebo

- sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a zákona, daňový bonus podľa § 33 zákona, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie, pričom vlastný príjem manželky (manžela) sa znižuje o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť [§ 11 ods. 4 písm. b) zákona]. Do vlastného príjmu manželky (manžela) patria okrem zdaniteľných príjmov napr. aj nemocenské dávky (napr. materské), dôchodkové dávky (napr. starobný dôchodok), dávka v nezamestnanosti, peňažný príspevok na opatrovanie, dávka v hmotnej núdzi, rôzne ďalšie sociálne dávky a pod.

Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) len niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky t.j. ak uplatňujúci daňovník spĺňa podmienku výšky základu dane, môže si ju uplatniť len počas obdobia, kedy bol zosobášený s manželkou (manželom) a zároveň aj spĺňal niektorú ďalšiu zo zákonom stanovených podmienok ako napr. ak sa manželka (manžel) stará o vyživované

maloleté dieťa [napr. daňovník v máji 2019 uzavrel sobáš a dňa 15. septembra 2019 sa im narodilo dieťa, má nárok uplatniť si nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) až za mesiace október až december 2019].

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť podľa § 11 ods. 14 zákona za manželku (manžela) si daňovník môže uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených úhrad najviac 50 eur, ak v príslušnom zdaňovacom období jej bola poskytovaná kúpeľná starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a manželka (manžel) si za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje túto nezdaniteľnú časť základu dane.

Riadok 32 vypĺňa daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus a uplatňuje si ho podľa § 33 zákona a/alebo si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť podľa § 11 ods. 14 zákona na vyživované dieťa (deti).

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus podľa § 33 zákona na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 zákona). Ak dieťa (deti) vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus podľa § 33 zákona uplatniť len jeden z nich. Na daňový bonus podľa § 33 zákona má nárok daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ak

- poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu priznal a vyplatil daňový bonus podľa § 33 zákona len v pomernej časti; v tomto prípade si daňovník môže v daňovom priznaní typ A uplatniť len zostávajúcu časť daňového bonusu podľa § 33 zákona, na ktorú mu za zdaňovacie obdobie vznikol nárok, nepriznanú a nevyplatenú zamestnávateľom, alebo

- nepoberal za niektorý kalendárny mesiac zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo nepeňažnej forme v sume aspoň polovice minimálnej mzdy u zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval daňový bonus podľa § 33 zákona, ale úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za celé zdaňovacie obdobie dosiahol aspoň 6-násobok minimálnej mzdy; v tomto prípade si môže uplatniť v daňovom priznaní typ A zostávajúcu časť daňového bonusu podľa § 33 zákona, alebo

- poberal len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a neuplatňoval daňový bonus podľa

§ 33 zákona u žiadneho zamestnávateľa.

Na riadku 32 sa uvádzajú údaje o vyživovanom dieťati (deťoch), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona alebo nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť podľa § 11 ods. 14 zákona iný daňovník. Ak vyživované dieťa nemá pridelené rodné číslo, uvádza sa na riadku 32 dátum narodenia tohto dieťaťa. Ak sa uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona za 12 kalendárnych mesiacov, vyznačí sa krížikom okienko 1-12. Ak sa nárok uplatňuje len za niektoré kalendárne mesiace, vyznačí sa krížikom len okienko príslušného mesiaca. Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť podľa § 11 ods. 14 zákona za vyživované dieťa (deti), sa v stĺpci „Kúpeľná starostlivosť (KS)“ vyznačí x a na riadku 34 sa uvedie suma preukázateľne zaplatených úhrad na kúpeľnú starostlivosť za každé vyživované dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti, pri ktorom (ktorých) je v stĺpci „Kúpeľná starostlivosť (KS) vyznačené x, v úhrne však najviac do výšky 50 eur za rok na jedno vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Riadok 33 sa vyznačí krížikom vtedy, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona alebo nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť podľa § 11 ods. 14 zákona za viac ako štyri deti, nárok sa uplatní v IX. ODDIELe v členení údajov podľa riadku 32 daňového priznania typ A.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY (§ 33a zákona)

Riadok 35 – vypĺňa podľa predtlače daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona. Suma zaplatených úrokov za zdaňovacie obdobie sa vypĺňa podľa potvrdenia vydaného veriteľom podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, ktorého kópia je prílohou daňového priznania. V stĺpci počet mesiacov sa uvádza počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období (kalendárnom roku), v ktorých má daňovník nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona.

Daňovník – žiadateľ o úver, ktorý si chce uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, musí spĺňať nasledovné podmienky uvedené v § 33a zákona:

- ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov, ale najviac 35 rokov

- jeho priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmov (základov dane) uvádzaných v daňovom priznaní je v maximálnej výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona vzniká len jednému žiadateľovi, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky a to aj v prípade, ak by o úver žiadal spolu s iným spoludlžníkom. Tento spoludlžník musí rovnako spĺňať podmienky veku a aj podmienku dosiahnutia maximálneho príjmu.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona je určený vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však vo výške 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac však zo sumy 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie, poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie. Ak úročenie úveru začalo v priebehu roka, musí sa zohľadniť len pomerná časť daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona pripadajúca na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období. Rovnako sa postupuje v roku, kedy uplynula päťročná lehota, počas ktorej má nárok uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona.

Daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona sa prvýkrát použije pri zmluvách o úvere na bývanie uzatvorených po 31. decembri 2017; ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. januárom 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky mu prvýkrát vzniká až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý mu poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých (§ 52zm ods. 1 zákona).

V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI Riadky 36 až 38 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol v predchádzajúcom zdaňovacom období, za ktoré sa vyrovnáva daň (daňová povinnosť), príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona od jedného zamestnávateľa alebo od viacerých zamestnávateľov podľa údajov uvedených vo

všetkých potvrdeniach (dokladoch) o príjmoch zo závislej činnosti zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí, o zaplatenom povinnom poistnom (na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie) za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A. Do úhrnu príjmov v riadku 36 sa uvedú aj nepeňažné príjmy daňovníka podľa

§ 5 zákona, z ktorých nebolo možné v zdaňovacom období zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona ]. Súčasťou príjmov na riadku 36 je aj

- nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, presahujúce v úhrne 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov. Ak by takéto plnenie bolo poskytnuté v úhrnnej výške 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov alebo v nižšej sume ako 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov, je oslobodené od dane a neuvádza sa v daňovom priznaní [§ 5 ods. 7 písm. k) zákona].

- sociálna výpomoc z dôvodu

o úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca,

o odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo

o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia,

poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu, pri ktorej nie sú v príslušnom zdaňovacom období splnené podmienky pre jej oslobodenie od dane.

Súčasťou tohto riadku nie je uvedená sociálna výpomoc vyplatená v úhrnnej výške nepresahujúcej 2 000 eur len od jedného zamestnávateľa, ktorá je od dane oslobodená a neuvádza sa v daňovom priznaní [§ 5 ods. 7 písm. l) zákona]. Ak by sociálna výpomoc nepresiahla v úhrne 2 000 eur, ale bola by vyplatená od viacerých zamestnávateľov, od dane je oslobodená suma len od jedného zamestnávateľa a sociálna výpomoc vyplatená ďalšími zamestnávateľmi je zdaniteľným príjmom daňovníka a uvádza sa ako súčasť príjmov zo závislej činnosti na r. 36,

Do riadku 36a sa vyplní úhrn príjmov zo závislej činnosti, ktoré sú zahrnuté v riadku 36, ale plynuli daňovníkovi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí v brutto výške, bez odpočítateľných položiek, resp. nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí (uvedené v úhrne príjmov na riadku 36) a poistné, charakteru povinného poistného a príspevkov, preukázateľne zaplatené v zahraničí (uvedené v úhrne povinného poistného na riadku 37), sa uvedú v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Ak z predloženého potvrdenia o zahraničnom povinnom poistnom nie je možné rozdelenie tohto poistného podľa riadkov 37a a 37b, vyplní sa len riadok 37.

Poznámka (prepočítací kurz podľa § 31 ods. 2 zákona) - pri príjmoch zo závislej činnosti, plynúcich zo zdrojov v zahraničí na prepočet cudzej meny na eurá sa použije kurz:

- priemerný, za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo

- platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, alebo

- priemerný ročný za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo aj

- priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy.

VI. ODDIEL - VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

Na riadku 39 sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka s výnimkou prípadov, keď daňovník vypĺňal III. ODDIEL riadok 27. V týchto prípadoch uvedie len rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a ročnou sumou dôchodkov uvedených na riadku 28. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2019 je v sume 3 937,35

eura, ak daňovník spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t.j. jeho základ dane z príjmov podľa § 5 zákona sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, čo je pre rok 2019 suma vo výške 20 507 eur, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona.

Riadok 40 vypĺňa daňovník, ktorý uviedol údaje v III. ODDIELe na riadkoch 29 a 30 daňového priznania typ A. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2019 je v sume 3 937,35 eura, ak daňovník spĺňa ustanovené podmienky podľa § 11 ods. 3 písm. a) prvý bod a ods. 4 zákona, t.j. jeho základ dane z príjmov podľa § 5 zákona sa rovná alebo je nižší ako 176,8- násobok sumy platného životného minima čo je pre rok 2019 suma vo výške 36 256,38 eura a manželka (manžel) nemala žiadne vlastné príjmy, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa § 11 ods. 3 písm. a) druhého a tretieho bodu a písm. b) zákona.

O nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela sa znižuje základ dane daňovníka

- s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo

- s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 11 ods. 7 zákona). Takýto daňovník vypĺňa aj X. oddiel riadok 86.

Na riadku 41 sa uvedie nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 10 zákona na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu a to v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac do výšky 180 eur ročne. Na to, aby mohla byť táto nezdaniteľná časť uplatnená, musia byť splnené zákonom stanovené podmienky podľa § 11 ods. 12 zákona a to:

a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 10 zákona zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“), ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 12 písm. a) zákona.

O nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 10 zákona na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu sa znižuje základ dane daňovníka

- s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo

- s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 11 ods. 7 zákona) – v tomto prípade sa vypĺňa aj X. oddiel riadok 86.

Daňovník, ktorý si nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, nemá automaticky povinnosť priložiť k daňovému priznaniu doklad, ktorým by nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane preukázal. Správca dane je oprávnený daňovníka na jeho preukázanie vyzvať.

Riadok 42 - podľa § 11 ods. 14 zákona nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa osobitného predpisu (§ 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v úhrne najviac do výšky

50 eur za rok. Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj tieto zaplatené

úhrady za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto daňovníka za vyživované (§ 33 zákona) v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok za každého z nich. Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Nezdaniteľnou časťou základu dane nie sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, pri ktorých sa uplatnil postup podľa § 152a Zákonníka práce ( t. j. nie je možné súbežne uplatniť nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane, ak na úhradu za kúpeľnú starostlivosť a s ňou spojené služby daňovník použil príspevok zamestnávateľa na rekreáciu, ktorý je oslobodený od dane).

Úhrnná suma preukázateľne zaplatených úhrad, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou podľa § 11 ods. 14 zákona sa uvedie na riadku 42, z toho

- na riadku 42a sa uvedie suma za daňovníka a

- na riadku 42b sa uvedie úhrnná suma za manželku (manžela) a vyživované dieťa (deti) vypočítaná ako súčet riadkov 31 a 34.

Na riadku 43 sa uvedie súčet riadkov r. 39, 40, 41 a 42.

Na riadku 44 sa uvedie základ dane z riadku 38, znížený o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona a zvýšený o sumu príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 zákona.

Podľa § 11 ods. 9 zákona, ak bola daňovníkovi vyplatená suma podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tento daňovník si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľne platené príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 zákona, je povinný zvýšiť si základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená, o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.

Podľa § 11 ods. 13 zákona, ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.

Na riadku 45 sa vypočíta daň zo základu dane uvedeného na riadku 44, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 36 256,38 eura vrátane a sadzbou dane 25 % zo sumy presahujúcej 36 256,38 eura. Súčet oboch vypočítaných súm dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Na riadku 46 sa vyplní suma zamestnaneckej prémie, o ktorú daňovník žiada prostredníctvom žiadosti o poukázanie zamestnaneckej prémie v XI. ODDIELe, vypočítaná podľa § 32a ods. 3 a 4 zákona. Na výpočet sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie daňového priznania typ A.

Riadok 47 sa vyplní len v prípade, ak daňovník podáva opravné alebo dodatočné daňové priznanie typ A a mení sumu zamestnaneckej prémie. Do tohto riadku sa uvedie suma nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie na základe vykonaného ročného zúčtovania (vyplatil zamestnávateľ) alebo podaného daňového priznania (vyplatil správca dane).

Riadky 48 až 50 sa vyplnia, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo zákona vynímajú zo zdanenia na území

Slovenskej republiky (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane sa úhrn týchto príjmov zníži o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (vzťahujúce sa k týmto príjmom) a o zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu ako povinné poistenie na území Slovenskej republiky (§ 5 ods. 8 zákona).

Riadky 51 až 55 sa vyplnia, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane uznanej na zápočet na tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí, sa môže úhrn týchto príjmov znížiť o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (vzťahujúce sa k týmto príjmom) a o zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu ako povinné poistenie (§ 5 ods. 8 zákona) na území Slovenskej republiky. Výpočet percenta dane na účely zápočtu sa vykonáva s presnosťou na dve desatinné miesta (§ 47 ods. 2 zákona).

Poznámka k riadkom 48 až 55: Podľa § 45 ods. 3 zákona sa metóda vyňatia príjmov uplatní, ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti

a) za prácu vykonávanú pre Európsku úniu a jej orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie, alebo

b) zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené, alebo

c) zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.

Na riadku 56 sa uvádza daň (daňová povinnosť). Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona (riadok 57) alebo daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona (riadok 63) a výsledná suma uvedená na riadku 56 nepresiahne 17 eur alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona (riadok 57) alebo daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona (riadok 63) a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu

50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, na riadku 56 sa uvádza nula. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 zákona uplatní postup podľa § 46a zákona, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Takýto daňovník vypĺňa aj X. ODDIEL.

Na riadku 57 sa uvádza úhrnná suma daňového bonusu podľa § 33 zákona na všetky vyživované deti žijúce v (spoločnej) domácnosti s daňovníkom, na ktoré vznikol nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona. Ak podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 zákona spĺňa viac daňovníkov, môže si počas zdaňovacieho obdobia uplatniť daňový bonus podľa § 33 zákona na všetky deti len jeden z nich, prípadne si môže pomernú časť daňového bonusu podľa § 33 zákona uplatniť na všetky deti po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov (§ 33 ods. 4 zákona). Daňový bonus podľa § 33 zákona si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 33 ods. 10 zákona). Takýto daňovník vypĺňa aj X. ODDIEL riadok 86.

Na riadku 58 sa uvádza rozdiel riadkov 56 a 57.

Na riadku 59 sa uvádza suma vyplateného daňového bonusu podľa § 33 zákona z kópií potvrdení od všetkých zamestnávateľov so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré sú prílohou daňového priznania typ A.

Na riadku 60 sa uvádza rozdiel riadkov 57 a 59. Ak zamestnávateľ nevyplatil celú sumu daňového bonusu podľa § 33 zákona a daňovník si uplatňuje nárok na zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu podľa § 33 zákona, na ktorú mu za zdaňovacie obdobie 2019 vznikol nárok, tento rozdiel je vždy väčší ako 0.

Na riadku 61 sa uvádza rozdiel riadkov 60 a 56. Vypĺňa sa v prípade, ak je suma uplatneného daňového bonusu podľa § 33 zákona z riadku 60 vyššia ako suma daňovej povinnosti z riadku 56. Daňový bonus podľa § 33 zákona možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu podľa § 33 zákona, požiada daňovník miestne príslušného správcu dane v XI. ODDIELe daňového priznania typ A o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu podľa § 33 zákona a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. Správca dane postupuje pri vrátení uvedenej sumy ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 daňového poriadku (§ 33 ods. 6 zákona).

Na riadku 62 sa uvádza rozdiel riadkov 59 a 57 ak je väčší ako 0.

Na riadku 63 vypĺňa daňovník, ktorý vyplnil IV. ODDIEL. Ak daňovník uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, daňovým bonusom na zaplatené úroky podľa § 33a zákona je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období z riadku 35, najviac však do výšky 400 eur za rok. Ak obdobie úročenia úveru na bývanie počas ktorého má daňovník nárok na tento daňový bonus začalo v priebehu zdaňovacieho obdobia, uvádza sa v riadku 63 suma zodpovedajúca pomernej časti daňového bonusu na zaplatené úroky z maximálnej sumy 400 eur pripadajúca na počet kalendárnych mesiacov, v ktorých vznikol nárok na jeho uplatnenie.

Napr. ak úročenie začalo v októbri 2019 a daňovník zaplatil:

1. úrok 180 €, uplatní sumu 90 € (50% zo zaplatených úrokov)

2. úrok 240 €, uplatní sumu 100 € (50 % zo zaplatených úrokov max. však 400 : 12 x 3)

Na riadku 64 sa uvádza rozdiel riadkov 58 a 63.

Na riadku 65 sa uvádza suma zamestnávateľom vyplateného daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, ak daňové priznanie bolo podané po vykonaní ročného zúčtovania.

Na riadku 66 sa uvádza rozdiel riadkov 63 a 65, ak je väčší ako 0.

Na riadku 67 sa uvádza rozdiel riadkov 66 a 58. Vypĺňa sa v prípade, ak je suma uplatneného bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona z riadku 66 vyššia ako suma daňovej povinnosti zníženej o sumu daňového bonusu podľa § 33 zákona z riadku 58.

Na riadku 68 sa uvádza úhrn zaplatených preddavkov na daň podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona.

Na riadku 69 sa uvádza úhrn zaplatených preddavkov na daň podľa § 34 okrem preddavkov zaplatených podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona.

Na riadku 70 sa uvádza úhrn zrazených preddavkov na daň podľa § 35 zákona z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky z kópií potvrdení (dokladov) od všetkých zamestnávateľov, ktoré sú prílohou daňového priznania typ A.

Riadky 71 a 72 sa vypĺňajú podľa predtlače, pričom na týchto riadkoch vznikne buď daň na úhradu (riadok 71) alebo daňový preplatok (riadok 72).

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadky 73 až 82 sa vypĺňajú len v prípade, ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie typ A (bližšie v bode 3 tohto poučenia). Na riadku 73 dodatočného daňového priznania sa uvádza suma daňovej povinnosti, ktorú daňovník uviedol v riadku 56 „riadneho“ daňového priznania, prípadne bezprostredne predchádzajúceho podaného daňového priznania, alebo riadok 105

daňového priznania typ B alebo riadku 06 ročného zúčtovania. Podobný postup sa uvádza aj na riadkoch 74 až 82 dodatočného daňového priznania typ A.

VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY PODĽA § 50 zákona

Riadky 83 a 84 sa vyplnia, ak daňovník uplatňuje postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Údaje o prijímateľovi, ktoré sa uvádzajú na riadku 84, daňovník zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť 2 % resp. 3 % podiel zaplatenej dane.

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne.

Podiel zaplatenej dane, poukázaný správcom dane prijímateľovi, nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná (§ 50 ods. 10 zákona). Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani (toto sa uvádza na riadku 76 dodatočného daňového priznania). V daňovom priznaní typ A podanom za zdaňovacie obdobie roka 2019 sa na riadku 83 uvádzajú 2 % alebo

3 % zo zaplatenej dane z riadku 64 minimálne však 3 eurá. Suma zodpovedajúca podielu zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z. z., ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti.

V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas zaškrtnutím políčka v tomto oddiele, správca dane je povinný v súlade s § 50 ods. 8 zákona oznámiť prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt.

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Uvádzajú sa osobitné záznamy daňovníka (napr. k riadku 33).

Ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie len z dôvodov uvedených v § 32 ods. 8, 11 a 12 alebo § 40 ods. 7 zákona, uvedú sa v tomto oddiele aj konkrétne dôvody, pre ktoré sa podáva. Ak súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú aj príjmy, ktoré dosiahol zo zdrojov v zahraničí, ich výška sa uvedie do tabuľky aj s číselným kódom príslušného štátu.

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

Na riadku 85 sa uvádza krajina daňovej rezidencie daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, t.j. štát, v ktorom sú predmetom dane jeho

„celosvetové“ príjmy. Tento riadok vypĺňa každý daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou. Riadok 86 vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uplatňujúci postup podľa § 11 ods. 7, § 33 ods. 10, § 33a ods. 10 a § 46a zákona, t.j. daňovník, ktorý dosahuje najmenej 90 % zo všetkých svojich celosvetových príjmov na území Slovenskej republiky a má nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí podľa § 11 ods. 3 a 10 zákona, daňového bonusu podľa § 33 zákona na vyživované dieťa (deti), daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona

alebo nevyrubenie a neplatenie dane, ktorá za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur, alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka nepresiahli 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona ].

Na riadku 87 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sa prikladajú k daňovému priznaniu typ A.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU, O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE Daňovník, ktorý vyplnil III. a IV. ODDIEL a aj riadok 61 a 67, v tomto oddiele vyplní žiadosť o vyplatenie daňového bonusu podľa § 33 ods. 6 zákona a žiadosť o vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, na základe čoho mu bude správcom dane poukázaný rozdiel medzi sumou daňového bonusu podľa § 33 zákona a daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak sa podáva dodatočné priznanie typ A, v tomto prípade sa v žiadosti v XI. ODDIELe vypĺňa len kladný rozdiel z riadku 78 a 82 dodatočného daňového priznania typ A. Ak je rozdiel záporný, tak tento rozdiel sa vráti správcovi dane. Daňovník, ktorý vyplnil riadok 46 postupuje obdobne v prípade zamestnaneckej prémie určenej na poukázanie správcom dane. V prípade dodatočného priznania typ A sa v XI. ODDIELe vypĺňa len kladný rozdiel súm zamestnaneckej prémie z riadku 80.

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani (riadok 72 alebo rozdiel z riadku 76, ak je záporný), ktorý žiada aj podľa § 79 daňového poriadku vrátiť, vyplní sa podľa predtlače tento oddiel. Ak daňovník žiada vrátiť inú sumu daňového preplatku, žiadosť o vrátenia inej sumy daňového preplatku žiada vrátiť osobitnou žiadosťou.

V súlade s nariadením EÚ č. 260/2012 je IBAN identifikátor platobného účtu, je to medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu, používaná pre bankové operácie. Tento sa od 1.2.2014 musí používať pre vnútroštátne aj cezhraničné transakcie v rámci bankového styku.

U daňovníka, ktorý žiada vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu podľa

§ 33 zákona alebo daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, sa uvádza v IX. oddiele číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka. Pokiaľ daňovník nie je majiteľom bankového účtu, uvádza sa v IX. oddiele názov bankového účtu príjemcu. Pri vrátení sumy daňového bonusu podľa § 33 ods. 6 zákona a daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ods. 9 zákona správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

Pomôcka na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby typ A z a rok 2019 pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane a daňového bonusu podľa § 33 zákona

(Číselné údaje sa uvádzajú v eurách, s presnosťou na dve desatinné miesta.)

Základné údaje na rok 2019

Sadzba dane podľa § 15 zákona zo základu dane fyzickej osoby zisteného podľa § 4 zákona je:

1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 36 256,38 eura (176,8-násobok sumy platného životného minima) vrátane,

2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 36 256,38 eura (176,8-násobok sumy platného životného minima).

Suma daňového bonusu podľa § 33 zákona na vyživované dieťa

- do šiestich rokov veku platná na mesiace január až marec 2019 = 22,17 €

- do šiestich rokov veku platná na mesiace apríl až december 2019 = 44,34 €

(pozn. nárok na uplatnenie dvojnásobnej sumy daňového bonusu podľa § 33 zákona sa vzťahuje aj na vyživované dieťa, ktoré v kalendárnom mesiaci apríl 2019 dovŕši 6 rokov veku).

- nad šesť rokov veku platná na mesiace január až december 2019 = 22,17 € 6-násobok minimálnej mzdy = 520 x 6 = 3 120 eur

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 zákona

písm.

Ak základ dane daňovníka (v €)

Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka (v €)

a)

- sa rovná alebo je nižší ako 20 507,00

3 937,35

b)

- je vyšší ako 20 507,00

9 064,094 – (základ dane : 4)

Príklad 1:

Základ dane = 15 000,00

Nezdaniteľná časť základu dane = 3 937,35

Príklad 2:

Základ dane = 24 000,00

Nezdaniteľná časť základu dane = 9 064,094 – (24 000,00 : 4) = 9 064,094 – 6 000,00 =

3 064,094 ÷ 3 064,10

Príklad 3:

Základ dane = 36 256,38

Nezdaniteľná časť základu dane = 9 064,094 – (36 256,38 : 4) = 9 064,094 – 9 064,095 =

- 0,001 ÷ 0

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) podľa

§ 11 ods. 3 písm. a) zákona

Ak základ dane daňovníka

(v €)

Vlastné príjmy

manželky (v €)

Nezdaniteľná časť ZD na

manželku (v €)

- sa rovná alebo je nižší ako

36 256,38

0

3 937,35

 

menej ako 3 937,35

3 937,35 – vlastné príjmy manželky

 

3 937,35 a viac

0,00

Príklad 4:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 20 000,00. Manželka sa celý rok 2019 stará o vlastné dvojročné dieťa.

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 937,35

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 937,35– 1 500,00 = 2 437,35

3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

Príklad 5:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 20 000,00. Manželka sa stará o dieťa, ktoré sa narodilo 15. augusta 2019, t. j. nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane daňovníkovi vzniká až od septembra 2019 (§ 11 ods. 4 a 5 zákona).

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku =

3 937,35 : 12 = 328,1125 (pomerná mesačná výška NČ) x 4 (počet mesiacov, počas ktorých spĺňa podmienky pre uplatnenie NČ) = 1 312,45

Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku =

3 937,35 – 1 500,00 = 2 437,35 : 12 = 203,1125 x 4 (počet mesiacov, počas ktorých spĺňa podmienky pre uplatnenie NČ) = 812,45

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

§ 11 ods. 3 písm. b) zákona

Ak základ dane

daňovníka (v €)

Vlastné príjmy

manželky (v €)

Nezdaniteľná časť ZD na manželku (v €)

- je vyšší ako 36 256,38

Nepoberala

13 001,438 – (základ dane daňovníka : 4)

 

Poberala

13 001,438 – (základ dane daňovníka : 4) –

vlastné príjmy manželky

Príklad 6:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 36 500,00. Manželka je celý rok 2019 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie .

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 13 001,438 – (36 500,00: 4) = 13 001,438 – 9 125,00 = 3 876,438 ÷ 3 876,44

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 13 001,438 – 9 125,00 – 1 500,00 = 2 376,438 ÷ 2 376,44

3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

Príklad 7:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku =

36 500,00. Manželka je od 1. mája 2019 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 13 001,438 – 9 125,00 = 3 876,438 : 12 = 323,0365 x 8 = 2 584,292 ÷ 2 584,30

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 13 001,438 – 9 125,00 – 1 500,00 = 2 376,438 : 12 = 198,0365 x 8 = 1 584,292 ÷ 1 584,30

Upozornenie

Ak by manželia uzavreli sobáš napr. 3. apríla 2019 a narodilo by sa im dieťa 10. septembra 2019, potom nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na manželku (manžela) zodpovedá pomernej výške nezdaniteľnej časti vypočítanej podľa § 11 ods. 3 zákona až počnúc mesiacom október, kedy sú splnené nielen podmienky pre to, že sú manželia ale aj ďalšie podmienky upravené v § 11 ods. 4 písm. a) zákona a to v tomto prípade, že sa stará o vyživované maloleté dieťa. Rovnako by sa uvedené posudzovalo aj ak by sa im dieťa narodilo 3. apríla 2019, ale sobáš by bol 10. septembra 2019.

Výpočet zamestnaneckej prémie za rok 2019

Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie v sume aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (3 120 eur) a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy (6 240 eur), vzhľadom na mechanizmus výpočtu zamestnaneckej prémie, mu nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká (výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie je záporné číslo).

Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy (6 240 eur), potom zamestnanecká prémia sa vypočíta ako 19 % z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzovaných príjmov daňovníka. Postupné znižovanie zamestnaneckej prémie je zavedené v nadväznosti na výšku základu dane každého daňovníka, ktorý si uplatní zamestnaneckú prémiu, a to až do úplného zániku uplatnenia nároku na túto zamestnaneckú prémiu. Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2019 môže vzniknúť tomu daňovníkovi, ktorý poistné a príspevky viažuce sa k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti zaplatil vo vyššej sume, napr. zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a podá daňové priznanie typ A, túto vyplatí na jeho žiadosť správca dane, ktorý pri jej vyplatení postupuje ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 daňového poriadku.

Poučenie dopĺňa predtlač jednotlivých riadkov priznania a nenahrádza znalosť zákona!

Poučenie slúžiť ako pomôcka na vyplnenie tlačiva priznania a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte daňovej povinnosti, sumy dane na úhradu, resp. daňového preplatku, daňového bonusu podľa § 33 zákona, daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona a zamestnaneckej prémie.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.