Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom za zdaňovacie obdobie 2015

Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, správcovi dane do konca apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie podľa § 39 ods. 9 písm. b) a § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Dátum publikácie:12. 1. 2016
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Daňové orgány; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Právny stav od:1. 1. 2016
Právny stav do:31. 12. 2016

Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse, ktoré podáva zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane§ 2 písm. v) zákona o dani z príjmov., za zdaňovacie obdobie (ďalej len „hlásenie“)

Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), správcovi dane do konca apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie podľa § 39 ods. 9 písm. b) a § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Ak daňovník zomrie, hlásenie za príslušnú časť roka (§ 49 ods. 4 zákona o dani z príjmov) prípadne za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ak daň nebola vyrubená (§ 49 ods. 5 zákona o dani z príjmov) je povinný správcovi dane podať dedič do troch mesiacov po úmrtí daňovníka.

Opravné, resp. dodatočné hlásenie sa podáva za príslušný kalendárny rok v lehote ustanovenej v § 39 ods. 15 zákona o dani z príjmov a v § 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení ni e k torých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zamestnancom je daňovník s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov prijatými od zamestnávateľa.

Podľa § 4 ods. 3 zákona o dani z príjmov príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po s končení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Identifikačné údaje

Daňové identifikačné číslo zamestnávateľa - vyplní sa identifikačné číslo pridelené správcom dane. Ak je zamestnávateľom

-  fyzická osoba - uvedie sa priezvisko, meno, titul,

-  právnická osoba - uvedie sa názov a právna forma.

Právnická osoba / fyzická osoba - uvedie sa sídlo / trvalý pobyt, telefónne číslo a emailová adresa.

Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva - uvedie sa dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona o dani z príjmov (ďalej len „ročné zúčtovanie“). V prípade, ak sa vykonalo ročné zúčtovanie vo viacerých termínoch, t.j. nie pre všetkých zamestnancov naraz, uvedie sa posledný dátum, kedy sa ročné zúčtovanie vykonalo.

Ostatné riadky sa vyplnia podľa predtlače. Hlásenie sa podáva za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov v peňažnej aj v nepeňažnej forme, vrátane zamestnancov, ktorým vyplatil príjmy zo závislej činnosti, plynúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, za zamestnancov, ktorým z dôvodu výšky príjmu a nezdaniteľnej časti základu dane alebo výplaty daňového bonusu nevznikla povinnosť zaplatiť preddavok na daň, alebo daň. Z celkového počtu zamestnancov sa v okienku pre časť IV. uvedie počet zamestnancov, ktorým zamestnávateľ, ktorý za príslušné zdaňovacie obdobie hlásenie podáva, vyplácal príjmy zo závislej činnosti a nevykonal im ročné zúčtovanie, v okienku pre časť V. sa uvedie počet zamestnancov, ktorým tento zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva hlásenie.

Ak hlásenie za zamestnávateľa podáva dedič alebo zástupca alebo správca v konkurznom konaní (napr. § 49 ods. 4 a 5 zákona o dani z príjmov) vyplní tabuľku so svojimi identifikačnými a kontaktnými údajmi na 2. strane hlásenia.

I. časť - Vyúčtovanie dane

Táto časť slúži na rozčlenenie sumy zrazenej a odvedenej na preddavkoch na daň a na dani z vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za všetkých zamestnancov za jednotlivé mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva (ďalej len „bežné zdaňovacie obdobie“), obsahuje aj údaje o daňovom bonuse a zamestnaneckej prémii. Údaje uvedené v hlásení sú úhrnnými údajmi z prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“), ktoré zamestnávateľ podal správcovi dane za jednotlivé kalendárne mesiace bežného zdaňovacieho obdobia - § 39 ods. 9 písm. a) a § 49 zákona o dani z príjmov.

Ak zamestnávateľ v priebehu bežného zdaňovacieho obdobia podal správcovi dane opravný prehľad, do úhrnu v príslušných riadkoch hlásenia sa zahrnú údaje z tohto opravného prehľadu.

Ak zamestnávateľ, ktorý podáva dodatočné hlásenie, zistí, že niektorý z prehľadov za toto zdaňovacie obdobie neobsahuje správne údaje, je povinný podať opravné prehľady v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom tieto skutočnosti zistil.

Riadok 0 ► uvádza sa úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti za bežné zdaňovacie obdobie, ktoré zamestnávateľ zamestnancom vyplatil v peňažnej aj v nepeňažnej forme. Obsah riadku tvorí úhrn tzv. „hrubých miezd“, vyplatených zamestnancom, vrátane tých, ktorí v priebehu bežného zdaňovacieho obdobia prestali byť zamestnancami tohto zamestnávateľa. Do tohto riadku sa neuvádzajú príjmy zo závislej činnosti vyplatené zamestnancom od iného zamestnávateľa a neuvádzajú sa príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Riadok 1 ► uvádza sa úhrn preddavkov na daň, ktoré zamestnávateľ zrazil zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných miezd - § 35 zákona o dani z príjmov - vrátane nepeňažného plnenia za bežné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia, bez uplatnenia daňového bonusu a zamestnaneckej prémie. Do sumy zrazených preddavkov sa zahrnie aj suma zrazených preddavkov na daň z tých príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ vyplatil za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (obdobia) v bežnom zdaňovacom období, ako aj prípadné opravy, ktoré vykonal a ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia.

Riadok 2 ► uvádza sa úhrn zrazených daňových nedoplatkov a úhrn vrátených daňových preplatkov vyplývajúci z ročného zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, o ktoré zamestnávateľ znížil (zvýšil) odvod preddavkov na daň za bežné zdaňovacie obdobie, bez uplatnenia daňového bonusu a zamestnaneckej prémie.

Riadok 3 ► uvádza sa rozdiel súm zrazených daňových nedoplatkov a vrátených daňových preplatkov, zistených u zamestnancov za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Ak úhrn nedoplatkov je vyšší ako úhrn preplatkov, uvedie sa znamienko +. Ak úhrn nedoplatkov je nižší ako úhrn preplatkov, uvedie sa znamienko -.

Riadok 4 ► uvádza sa úhrn riadkov 1 až 3.

Riadok 5 ► uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu priznaná a vyplatená zamestnancom za bežné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia, o ktorú zamestnávateľ znížil (zvýšil) úhrnnú sumu preddavkov na daň a dane za toto zdaňovacie obdobie. Uvádza sa aj daňový bonus, ktorý bol nesprávne (neoprávnene) zamestnancovi vyplatený a zamestnanec ho uhradil alebo zamestnávateľ od zamestnanca vybral. Suma daňového bonusu sa uvedie najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4.

Riadok 6 ► uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznaná a vyplatená zamestnancom, o ktorú zamestnávateľ znížil (zvýšil) sumu odvodu preddavkov na daň vrátane vykonaných opráv. Uvádza sa aj zamestnanecká prémia, ktorá bola nesprávne (neoprávnene) zamestnancovi vyplatená a zamestnanec ju uhradil alebo zamestnávateľ od zamestnanca vybral. Suma zamestnaneckej prémie sa uvedie najviac do výšky sumy rozdielu riadkov 4 a 5.

Riadok 7 ► uvádza sa úhrn riadkov 4, 5 a 6 - daň (odvodová povinnosť).

Riadok 8 ► uvádza sa skutočný odvod preddavkov, ktorý zamestnávateľ odviedol správcovi dane za celé zdaňovacie obdobie.

Riadok 9 ► uvádza sa rozdiel riadkov 7 a 8, ak je menší ako nula. Riadok 10 ► uvádza sa rozdiel riadkov 7 a 8, ak je väčší ako nula.

II. časť - Rozdiely z dodatočného hlásenia

Riadok 11 ► uvádza sa daňový preplatok alebo daňový nedoplatok z naposledy podaného hlásenia.

Riadok 12 ► uvádza sa daňový preplatok alebo daňový nedoplatok, ktorý vyplynul z podaného dodatočného hlásenia.

III. časť - Rekapitulácia (daňový bonus a zamestnanecká prémia)

Riadok A ► uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnancom z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane) a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok B ► uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu, priznaného a vyplateného zamestnancom z úhrnnej sumy zrazených preddavkov na daň (dane).

Riadok C ► uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu, priznaného a vyplateného z vlastných prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol tento zamestnávateľ znížiť odvod preddavkov na daň (dane) Riadok C = Riadok A - Riadok B.

Riadok D ► uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznanej a vyplatenej zamestnancom z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane) a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa

Riadok E ► uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznanej a vyplatenej zamestnancom z úhrnnej sumy zrazených preddavkov na daň (dane).

Riadok F ► uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznaná a vyplatená z vlastných prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol tento zamestnávateľ znížiť odvod preddavkov na daň (dane).

IV. časť - Údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenia podáva, nevykonal ročné zúčtovanie

Táto časť slúži správcovi dane na určenie správnej výšky úhrnu príjmov zo závislej činnosti jednotlivých zamestnancov za bežné zdaňovacie obdobie, ktoré im boli v tomto zdaňovacom období vyplatené a zdanené podľa § 35 zákona o dani z príjmov a ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenie podáva, nevykonal ročné zúčtovanie. V tejto časti sa neuvádzajú príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov (poistné na verejné zdravotné poistenie vrátené zdravotnou poisťovňou z ročného zúčtovania zdravotného poistenia priamo zamestnancovi). Ak ide o osoby, na ktoré sa pri vykazovaní osobných údajov vzťahuje osobitný predpis (napr. § 267 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície), osobné údaje sa uvedú v súlade a v rozsahu podľa tohto osobitného predpisu. V záhlaví každej strany IV. časti sa uvedie poradové číslo strany z celkového počtu strán tejto časti (napr. 1/15, 2/15...).

Riadok 1 ► uvádza sa rodné číslo zamestnanca, ktorému zamestnávateľ v bežnom zdaňovacom období vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, v peňažnej aj v nepeňažnej forme. Dátum narodenia sa uvádza len u daňovníkov, ktorí nemajú rodné číslo.

Riadok 2 ► uvádza sa priezvisko, meno a trvalý pobyt zamestnanca (pozn. pokiaľ je názov obce dlhší a presahuje uvedený počet okienok, s využitím maximálneho možného počtu okienok sa uvedie neúplný názov obce). Pri uvádzaní štátu sa vypíše aj jeho číselný kód podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z.

Riadok 3 ► uvádza sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov vyplatených zamestnávateľom, ktoré tento zamestnávateľ zamestnancovi za bežné zdaňovacie obdobie v peňažnej aj v nepeňažnej forme vyplatil. Uvedú sa len tie zdaniteľné príjmy, z ktorých sa vyberá preddavok na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov (neuvedú sa príjmy, ktoré nie sú podľa zákona o dani z príjmov predmetom dane alebo sú od dane oslobodené a príjmy, z ktorých zamestnávateľ nie je povinný vybrať preddavok na daň podľa § 35 ods. 8 zákona o dani z príjmov). V úhrne príjmov sa neuvedú príjmy, ktoré zamestnanec poberal v bežnom zdaňovacom období od iných zamestnávateľov - uvádzajú sa teda len zdaniteľné príjmy, ktoré zamestnancovi plynuli od zamestnávateľa, ktorý podáva hlásenie. Osobitne sa z celkového úhrnu týchto príjmov vyčlenia a uvádzajú príjmy plynúce zamestnancovi za prácu na základe niektorej z dohôd mimo pracovného pomeru.

Riadok 4 ► vyznačia sa mesiace kalendárneho roka, za ktoré zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil (vyplácal) mzdu (napr. ak zamestnancovi vyplácal mzdu za mesiac júl, august, september, vyznačí sa x pod číslicami 7, 8, 9; ak vyplatil mzdu za mesiace máj a október, vyznačí sa x pod číslicami 5 a 10; ak zamestnancovi vyplácal mzdu celé bežné zdaňovacie obdobie, vyznačí sa x v okienku 1-12.).

Riadok 5 ► uvádza sa suma poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, o ktorú sa znížil úhrn príjmov zamestnanca pri výpočte jeho zdaniteľnej mzdy.

Riadok 6 ► uvádza sa úhrn zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za každého zamestnanca bez úpravy o daňový bonus a o zamestnaneckú prémiu.

Riadok 7 ► uvádza sa suma daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi v bežnom zdaňovacom období do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia vyplatil v úhrne na všetky deti, ktorých počet sa vyplní v druhej časti riadku 7 (počet detí) okrem daňového bonusu, ktorý vyplatil (doplatil) zamestnancovi v ročnom zúčtovaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Riadok 8 ► uvádza sa označením krížikom či si zamestnanec uplatňoval za kalendárne mesiace, za ktoré mu zamestnávateľ vyplácal zdaniteľný príjem zo závislej činnosti 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a počet kalendárnych mesiacov.

Riadok 9 ► uvádza sa suma zamestnávateľom zrazených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ak ju odvádzal zamestnávateľ.

V. časť - Údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenia podáva, vykonal ročné zúčtovanie

Táto časť slúži správcovi dane na zistenie údajov ročného zúčtovania zamestnancov, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenie podáva, za príslušné zdaňovacie obdobie vykonal ročné zúčtovanie. Ak ide o osoby, na ktoré sa pri vykazovaní osobných údajov vzťahuje osobitný predpis (napr. § 267 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície), osobné údaje sa uvedú v súlade a v rozsahu podľa tohto osobitného predpisu.

V záhlaví každej strany V. časti sa uvedie poradové číslo strany z celkového počtu strán tejto časti (napr. 1/15, 2/15...).

Riadok 1 ► uvádza sa rodné číslo zamestnanca, ktorému zamestnávateľ v bežnom zdaňovacom období vykonal ročné zúčtovanie. Dátum narodenia sa uvádza len u daňovníka, ktorý nemá rodné číslo.

Riadok 2 ► uvádza sa priezvisko, meno a trvalý pobyt zamestnanca (pozn. pokiaľ je názov obce dlhší a presahuje uvedený počet okienok, s využitím maximálneho možného počtu okienok sa uvedie neúplný názov obce). Pri uvádzaní štátu sa vypíše aj jeho číselný kód podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z.

Riadok 3 ► uvádza sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov vyplatených všetkými zamestnávateľmi v príslušnom zdaňovacom období v peňažnej aj v nepeňažnej forme z r. 00 ročného zúčtovania. Uvedú sa len tie zdaniteľné príjmy, z ktorých sa vyberá preddavok na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov (neuvedú sa príjmy, ktoré nie sú podľa zákona o dani z príjmov predmetom dane alebo sú od dane oslobodené a príjmy, z ktorých zamestnávateľ nebol povinný vybrať preddavok na daň podľa § 35 ods. 8 zákona o dani z príjmov). Osobitne sa z celkového úhrnu týchto príjmov vyčlenia a uvádzajú príjmy plynúce zamestnancovi za prácu na základe niektorej z dohôd mimo pracovného pomeru z r. 00a ročného zúčtovania ako aj úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov vyplatených zamestnávateľom, ktoré tento zamestnávateľ zamestnancovi za bežné zdaňovacie obdobie v peňažnej aj v nepeňažnej forme vyplatil.

Riadok 4 ► uvádza sa suma poistného na sociálne poistenie z r. 00c ročného zúčtovania a zdravotné poistenie z r. 00d ročného zúčtovania, o ktorú sa znížil úhrn príjmov zamestnanca pri výpočte jeho zdaniteľnej mzdy.

Riadok 5 ► uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z r. 04a ročného zúčtovania, priznaná zamestnancovi za príslušné zdaňovacie obdobie pri vykonaní ročného zúčtovania.

Riadok 6 ► uvádza sa úhrn zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za každého zamestnanca bez úpravy o daňový bonus, nedoplatky a preplatky z ročného zúčtovania z r. 14 ročného zúčtovania.

Riadok 7 ► uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ manželku z r. 04b ročného zúčtovania, na ktorú zamestnávateľ prihliadol pri vykonaní ročného zúčtovania. Druhá časť riadku 7 (počet detí) sa vyplní v prípade vyplnenia riadku 11.

Riadok 8 ► uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane z r. 04c ročného zúčtovania, ktorú daňovník preukázateľne zaplatil na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie v príslušnom zdaňovacom období.

Riadok 9 ► uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane z r. 04d ročného zúčtovania, ktorú daňovník preukázateľne zaplatil na dobrovoľné príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v príslušnom zdaňovacom období.

Riadok 10 ► uvádza sa suma zamestnaneckej prémie z r. 09 ročného zúčtovania a počet mesiacov z r. 08 ročného zúčtovania, za ktoré vznikol zamestnancovi na zamestnaneckú prémiu nárok za zdaňovacie obdobie, za ktoré zamestnancovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie.

Riadok 11 ► uvádza sa suma daňového bonusu z r. 10 ročného zúčtovania, ktorá bola zamestnancovi v bežnom zdaňovacom období priznaná pri ročnom zúčtovaní v úhrne na všetky deti, ktorých počet sa vyplní v druhej časti riadku 7 (počet detí). V druhej časti riadku 11 sa vyplní počet mesiacov, za ktoré bol zamestnancovi daňový bonus priznaný.

Riadok 12 ► uvádza sa nedoplatok dane (+) z r. 15 ročného zúčtovania alebo preplatok dane (-) z r. 16 ročného zúčtovania.

Potvrdenie o podaní hlásenia správca dane potvrdí v prípade, ak bolo doručené osobne.

Ak bolo hlásenie podané poštou alebo elektronicky, odtlačok pečiatky zamestnávateľa sa nevyžaduje a správca dane

potvrdenie o podaní hlásenia nepotvrdzuje.

Poznámka:

Poučenie dopĺňa predtlač jednotlivých riadkov, nenahrádza znalosť zákona a v záujme jednotného postupu má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie hlásenia a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom vyplňovaní jednotlivých riadkov.

 

Pozn. redakcie: § 39 ods. 9 písm. b) a § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.