Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom za zdaňovacie obdobie 2018

Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, správcovi dane do konca apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona o dani z príjmov. Hlásenie za kalendárny rok 2018 sa podáva do 30. apríla 2019.

Dátum publikácie:27. 11. 2018
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Právny stav od:1. 1. 2019
Právny stav do:31. 12. 2019

Poučenie

na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse, ktoré podáva zamestnávateľ, ktorý je platiteľom danePlatiteľom dane je osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za ne zodpovedá., za zdaňovacie obdobie

(ďalej len „hlásenie")

Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ"), správcovi dane do konca apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona a § 49 ods. 2 zákona.

Ak daňovník zomrie, hlásenie za príslušnú časť roka (§ 49 ods. 4 zákona) prípadne za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň nebola vyrubená (§ 49 ods. 5 zákona) je povinný správcovi dane podať dedič do troch mesiacov po úmrtí daňovníka.

Opravné, resp. dodatočné hlásenie sa podáva za príslušný kalendárny rok v lehote ustanovenej v § 39 ods. 15 zákona a v § 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zamestnancom je daňovník s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona prijatými od zamestnávateľa.

Podľa § 4 ods. 3 zákona príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Identifikačné údaje

Daňové identifikačné číslo zamestnávateľa - vyplní sa identifikačné číslo pridelené správcom dane. Ak je zamestnávateľom

- fyzická osoba - uvedie sa priezvisko, meno, titul,

- právnická osoba - uvedie sa obchodné meno alebo názov a právna forma.

Právnická osoba / fyzická osoba - uvedie sa sídlo / trvalý pobyt.

Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva

- uvedie sa dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona (ďalej len „ročné zúčtovanie"). V prípade, ak sa vykonalo ročné zúčtovanie vo viacerých termínoch, t. j. nie pre všetkých zamestnancov naraz, uvedie sa posledný dátum, kedy sa ročné zúčtovanie vykonalo.

Ostatné riadky sa vyplnia podľa predtlače. Hlásenie sa podáva za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona v peňažnej aj v nepeňažnej forme, vrátane zamestnancov, ktorým vyplatil príjmy zo závislej činnosti, plynúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, za zamestnancov, ktorým z dôvodu výšky príjmu a nezdaniteľnej časti základu dane alebo výplaty daňového bonusu nevznikla povinnosť zaplatiť preddavok na daň, alebo daň. Z celkového počtu zamestnancov sa

- v okienku pre časť IV. uvedie počet zamestnancov, ktorým zamestnávateľ, ktorý za príslušné zdaňovacie obdobie hlásenie podáva, vyplácal príjmy zo závislej činnosti a nevykonal im ročné zúčtovanie,

- v okienku pre časť V. sa uvedie počet zamestnancov, ktorým tento zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva hlásenie,

- uvedie počet zamestnancov z časti V., ktorým bol vyplatený daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona a úhrnná suma vyplateného daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona.

Ak hlásenie za zamestnávateľa podáva dedič alebo zástupca alebo správca v konkurznom konaní (napr. § 49 ods. 4 a ods. 5 zákona) vyplní tabuľku so svojimi identifikačnými a kontaktnými údajmi na 2. strane hlásenia. Ak dedičom alebo zástupcom alebo správcom v konkurznom konaní je právnická osoba, svoje identifikačné údaje (DIČ, názov a sídlo spoločnosti) doručí správcovi dane akýmkoľvek spôsobom, napr. na osobitnom liste.

I. časť - Vyúčtovanie dane

Táto časť slúži na rozčlenenie sumy zrazenej a odvedenej na preddavkoch na daň a na dani z vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za všetkých zamestnancov za jednotlivé mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva, obsahuje aj údaje o daňovom bonuse a zamestnaneckej prémii.

Údaje uvedené v tejto časti hlásenia sú úhrnnými údajmi z prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len prehľad"), ktoré zamestnávateľ podal správcovi dane za jednotlivé kalendárne mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia - § 39 ods. 9 písm. a) a § 49 zákona.

Ak zamestnávateľ v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia podal správcovi dane opravný prehľad, do úhrnu v príslušných riadkoch hlásenia sa zahrnú údaje z tohto opravného prehľadu.

Ak zamestnávateľ, ktorý podáva dodatočné hlásenie, zistí, že niektorý z prehľadov za toto zdaňovacie obdobie neobsahuje správne údaje, je povinný podať opravné prehľady v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom tieto skutočnosti zistil.

Riadok 0 uvádza sa úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré zamestnávateľ zamestnancom vyplatil v peňažnej aj v nepeňažnej forme. Obsah riadku tvorí úhrn tzv. „hrubých miezd", vyplatených zamestnancom, vrátane tých, ktorí v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia prestali byť zamestnancami tohto zamestnávateľa.

Riadok 1 uvádza sa úhrn preddavkov na daň, ktoré zamestnávateľ zrazil zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných miezd - § 35 zákona - vrátane nepeňažného plnenia za príslušné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, bez uplatnenia daňového bonusu a zamestnaneckej prémie. Do sumy zrazených preddavkov sa zahrnie aj suma zrazených preddavkov na daň z tých príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ vyplatil za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (obdobia) v príslušnom zdaňovacom období, ako aj prípadné opravy, ktoré vykonal a ktoré sa týkajú príslušného zdaňovacieho obdobia.

Riadok 2 uvádza sa úhrn zrazených daňových nedoplatkov a úhrn vrátených daňových preplatkov vyplývajúci z ročného zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, o ktoré zamestnávateľ znížil (zvýšil) odvod preddavkov na daň za príslušné zdaňovacie obdobie, bez uplatnenia daňového bonusu a zamestnaneckej prémie.

Riadok 3 uvádza sa rozdiel súm zrazených daňových nedoplatkov a vrátených daňových preplatkov, zistených u zamestnancov za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Ak úhrn nedoplatkov je vyšší ako úhrn preplatkov, uvedie sa znamienko +. Ak úhrn nedoplatkov je nižší ako úhrn preplatkov, uvedie sa znamienko -.

Riadok 4 uvádza sa úhrn riadkov 1 až 3.

Riadok 5 uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu priznaná a vyplatená zamestnancom za príslušné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, o ktorú zamestnávateľ znížil (zvýšil) úhrnnú sumu preddavkov na daň a dane za toto zdaňovacie obdobie. Uvádza sa aj daňový bonus, ktorý bol nesprávne (neoprávnene) zamestnancovi vyplatený a zamestnanec ho uhradil alebo zamestnávateľ od zamestnanca vybral. Suma daňového bonusu sa uvedie najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4.

Riadok 6 uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznaná a vyplatená zamestnancom, o ktorú zamestnávateľ znížil (zvýšil) sumu odvodu preddavkov na daň a dane vrátane vykonaných opráv. Uvádza sa aj zamestnanecká prémia, ktorá bola nesprávne (neoprávnene) zamestnancovi vyplatená a zamestnanec ju uhradil alebo zamestnávateľ od zamestnanca vybral. Suma zamestnaneckej prémie sa uvedie najviac do výšky sumy rozdielu riadkov 4 a 5.

Riadok 7 uvádza sa úhrn riadkov 4, 5 a 6 - daň (odvodová povinnosť).

Riadok 8 uvádza sa suma odvedených preddavkov za príslušné zdaňovacie obdobie, znížené o preddavky na daň, ktoré správca dane za príslušné zdaňovacie obdobie vrátil v súlade s § 40 ods. 8 zákona. Zamestnávateľ do tejto sumy uvádza aj tie preddavky na daň, ktoré uhradí po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie hlásenia, ak sa vzťahujú k tomu zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa hlásenie podáva (napr. preddavok splatný v decembri 2018, ktorý zamestnávateľ uhradil vo februári 2019, t. j. do lehoty na podanie hlásenia, avšak vzťahuje sa k zdaňovaciemu obdobiu roka 2018). Do tejto sumy sa nezapočítavajú preddavky na daň platené zamestnávateľom na ďalšie zdaňovacie obdobie.

Riadok 9 uvádza sa rozdiel riadkov 7 a 8, ak je menší ako nula.

Riadok 10 ► uvádza sa rozdiel riadkov 7 a 8, ak je väčší ako nula.

II. časť - Rozdiely z dodatočného hlásenia

Riadok 11 uvádza sa daňový preplatok alebo daňový nedoplatok z naposledy podaného hlásenia.

Riadok 12 uvádza sa daňový preplatok alebo daňový nedoplatok, ktorý vyplynul z podaného dodatočného hlásenia.

III. časť - Rekapitulácia (daňový bonus a zamestnanecká prémia)

Riadok A uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnancom z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane) a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok B uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu, priznaného a vyplateného zamestnancom z úhrnnej sumy zrazených preddavkov na daň (dane).

Riadok C uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu, priznaného a vyplateného z vlastných prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol tento zamestnávateľ znížiť odvod preddavkov na daň (dane) Riadok C = Riadok A - Riadok B.

Riadok D uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznanej a vyplatenej zamestnancom z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane) a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa

Riadok E uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznanej a vyplatenej zamestnancom z úhrnnej sumy zrazených preddavkov na daň (dane).

Riadok F uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznaná a vyplatená zvláštnych prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol tento zamestnávateľ znížiť odvod preddavkov na daň (dane).

IV. časť - Údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenia podáva, nevykonal ročné zúčtovanie

Táto časť slúži správcovi dane na určenie správnej výšky úhrnu príjmov zo závislej činnosti jednotlivých zamestnancov za príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré im boli v tomto zdaňovacom období vyplatené a zdanené podľa § 35 zákona a ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenie podáva, nevykonal ročné zúčtovanie.

V tejto časti sa neuvádzajú príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 zákona (poistné na verejné zdravotné poistenie vrátené zdravotnou poisťovňou z ročného zúčtovania zdravotného poistenia priamo zamestnancovi).

Ak ide o osoby, na ktoré sa pri vykazovaní osobných údajov vzťahuje osobitný predpis (napr. § 267 zákona č. 73/1998 Z. z. ostatnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície), osobné údaje sa uvedú v súlade a v rozsahu podľa tohto osobitného predpisu. V záhlaví každej strany IV. časti sa uvedie poradové číslo strany z celkového počtu strán tejto časti (napr. 1/15, 2/15...).

Riadok 1 uvádza sa rodné číslo zamestnanca, ktorému zamestnávateľ v príslušnom zdaňovacom období vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona, v peňažnej aj v nepeňažnej forme. Dátum narodenia sa uvádza len u daňovníkov, ktorí nemajú rodné číslo.

Riadok 2 uvádza sa priezvisko, meno a trvalý pobyt zamestnanca (pozn. pokiaľ je názov obce dlhší a presahuje uvedený počet okienok, s využitím maximálneho možného počtu okienok sa uvedie neúplný názov obce). Pri uvádzaní štátu sa vypíše aj jeho číselný kód podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z.

Riadok 3 uvádza sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona, ktoré tento zamestnávateľ zamestnancovi za príslušné zdanovacie obdobie v peňažnej aj v nepeňažnej forme vyplatil. Uvedú sa len tie zdaniteľné príjmy, z ktorých sa vyberá preddavok na daň podľa § 35 zákona (neuvedú sa príjmy, ktoré nie sú podľa zákona predmetom dane alebo sú od dane oslobodené a príjmy, z ktorých zamestnávateľ nie je povinný vybrať preddavok na daň podľa § 35 ods. 8 zákona). V úhrne príjmov sa neuvedú príjmy, ktoré zamestnanec poberal v príslušnom zdaňovacom období od iných zamestnávateľov - uvádzajú sa teda len zdaniteľné príjmy, ktoré zamestnancovi plynuli od zamestnávateľa, ktorý podáva hlásenie. Osobitne sa z celkového úhrnu týchto príjmov vyčlenia a uvádzajú príjmy plynúce zamestnancovi za prácu na základe niektorej z dohôd mimo pracovného pomeru.

Riadok 4 vyznačia sa mesiace kalendárneho roka, za ktoré zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil (vyplácal) mzdu (napr. ak zamestnancovi vyplácal mzdu za mesiac júl, august, september, vyznačí sa x pod číslicami 7, 8, 9; ak vyplatil mzdu za mesiace máj a október, vyznačí sa x pod číslicami 5 a 10; ak zamestnancovi vyplácal mzdu celé príslušné zdanovacie obdobie, vyznačí sa x v okienku 1-12.).

Riadok 5 uvádza sa suma poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, o ktorú sa znížil úhrn príjmov zamestnanca pri výpočte jeho zdaniteľnej mzdy.

Riadok 6 uvádza sa úhrn zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za každého zamestnanca bez úpravy o daňový bonus a o zamestnaneckú prémiu.

Riadok 7 uvádza sa suma daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi v príslušnom zdaňovacom období do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia vyplatil v úhrne na všetky deti, ktorých počet sa vyplní v druhej časti riadku 7 (počet detí) okrem daňového bonusu, ktorý vyplatil (doplatil) zamestnancovi v ročnom zúčtovaní za predchádzajúce zdanovacie obdobie.

Riadok 8 uvádza sa označením krížikom, či si zamestnanec uplatňoval za kalendárne mesiace, za ktoré mu zamestnávateľ vyplácal zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a počet kalendárnych mesiacov.

V. časť - Údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenia podáva, vykonal ročné zúčtovanie

Táto časť slúži správcovi dane na zistenie údajov ročného zúčtovania zamestnancov, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenie podáva, za príslušné zdanovacie obdobie vykonal ročné zúčtovanie. Ak ide o osoby, na ktoré sa pri vykazovaní osobných údajov vzťahuje osobitný predpis (napr. § 267 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície), osobné údaje sa uvedú v súlade a v rozsahu podľa tohto osobitného predpisu. V záhlaví každej strany V. časti sa uvedie poradové číslo strany z celkového počtu strán tejto časti (napr. 1/15, 2/15...).

Riadok 1 uvádza sa rodné číslo zamestnanca, ktorému zamestnávateľ v príslušnom zdaňovacom období vykonal ročné zúčtovanie. Dátum narodenia sa uvádza len u daňovníka, ktorý nemá rodné číslo.

Riadok 2 uvádza sa priezvisko, meno a trvalý pobyt zamestnanca (pozn. pokiaľ je názov obce dlhší a presahuje uvedený počet okienok, s využitím maximálneho možného počtu okienok sa uvedie neúplný názov obce). Pri uvádzaní štátu sa vypíše aj jeho číselný kód podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z.

Riadok 3 uvádza sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona vyplatených všetkými zamestnávateľmi v príslušnom zdaňovacom období v peňažnej aj v nepeňažnej forme z r. 01 ročného zúčtovania. Uvedú sa len tie zdaniteľné príjmy, z ktorých sa vyberá preddavok na daň podľa § 35 zákona (neuvedú sa príjmy, ktoré nie sú podľa zákona predmetom dane alebo sú od dane oslobodené a príjmy, z ktorých zamestnávateľ nebol povinný vybrať preddavok na daň podľa § 35 ods. 8 zákona). Osobitne sa z celkového úhrnu týchto príjmov vyčlenia a uvádzajú príjmy plynúce zamestnancovi za prácu na základe niektorej z dohôd mimo pracovného pomeru z r. 01a ročného zúčtovania ako aj úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona, ktoré tento zamestnávateľ zamestnancovi za príslušné zdaňovacie obdobie v peňažnej aj v nepeňažnej forme vyplatil.

Riadok 4 uvádza sa suma poistného na sociálne poistenie z r. 02a ročného zúčtovania a zdravotné poistenie z r. 02b ročného zúčtovania, o ktorú sa znížil úhrn príjmov zamestnanca pri výpočte jeho zdaniteľnej mzdy.

Riadok 5 uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z r. 04a ročného zúčtovania, priznaná zamestnancovi za príslušné zdaňovacie obdobie pri vykonaní ročného zúčtovania.

Riadok 6 uvádza sa úhrn zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za každého zamestnanca bez úpravy o daňový bonus podľa § 33 zákona, daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, nedoplatky a preplatky z ročného zúčtovania z r. 18 ročného zúčtovania.

Riadok 7 uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ manželku z r. 04b ročného zúčtovania, na ktorú zamestnávateľ prihliadol pri vykonaní ročného zúčtovania. Druhá časť riadku 7 (počet detí) sa vyplní v prípade vyplnenia riadku 11.

Riadok 8 uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami z r. 04d ročného zúčtovania, najviac do výšky 50 eur za príslušné zdaňovacie obdobie za každú jednu osobu - daňovník, manželka (manžel) a vyživované dieťa (deti).

Riadok 9 uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane z r. 04c ročného zúčtovania, ktorú daňovník preukázateľne zaplatil na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v príslušnom zdaňovacom období.

Riadok 10 uvádza sa suma zamestnaneckej prémie z r. 07 ročného zúčtovania

Riadok 11 uvádza sa suma daňového bonusu podľa § 33 zákona z r. 09 ročného zúčtovania, ktorá bola zamestnancovi priznaná pri ročnom zúčtovaní v úhrne na všetky deti, ktorých počet sa vyplní v druhej časti riadku 7 (počet detí). V druhej časti riadku 11 sa vyplní počet mesiacov, za ktoré bol zamestnancovi daňový bonus podľa § 33 zákona priznaný.

Riadok 12 uvádza sa suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona z r. 15 ročného zúčtovania, ktorá bola zamestnancovi priznaná pri ročnom zúčtovaní.

Riadok 13 uvádza sa nedoplatok dane (+) z r. 19 ročného zúčtovania alebo preplatok dane (-) z r. 20 ročného zúčtovania.

 

Potvrdenie o podaní hlásenia správca dane potvrdí v prípade, ak bolo doručené osobne. Ak bolo hlásenie podané poštou alebo elektronicky, odtlačok pečiatky zamestnávateľa sa nevyžaduje a správca dane potvrdenie o podaní hlásenia nepotvrdzuje.

 

Poznámka: Poučenie dopĺňa predtlač jednotlivých riadkov, nenahrádza znalosť zákona a v záujme jednotného postupu má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie hlásenia a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom vyplňovaní jednotlivých riadkov.

 

Pozn. redakcie: § 39 ods. 9 písm. b) zákona o dani z príjmov  § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.