Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti 

Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

Dátum publikácie:3. 7. 2020
Oblasti práva: Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Živnostenské podnikanie
Právny stav od:1. 7. 2020

Podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba prevádzkujúca živnosť – môže nas voj podnet pozastaviť svoju činnosť. V takom prípade na základe správneho konania je živnostenský úrad (Okresný úrad odbor živnostenského podnikania) miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby oprávnený vydať rozhodnutie o pozastavení prevádzkovania živnosti.

Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. Z uvedeného vyplýva, že v danom období koronavírusu môže podnikateľ požiadať o pozastavenie živnosti, pričom lehota pozastavenia živnosti najmenej na 6 mesiacov v danom prípade neplatí. V žia­dosti – Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti nie je potrebné uvádzať dôvody pozastavenia činnosti.

Ak napríklad podnikateľ požiadal o pozastavenie živnosti a po čase zistí, že mu takáto ním stanovená lehota nevyhovuje, môže na základe rovnakého formulára na webovej stránke živnostenského úradu požiadať o skrátenie doby prerušenia živnosti, pričom pozastavenie živnosti môže trvať aj kratšie ako 6 mesiacov. Ale nemôže trvať dlhšie ako tri roky.

Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Novela zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19) s účinnosťou od 9. apríla 2020.

Dochádza k zmene ust. § 80af zákona.

Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Pri pozastavení prevádzkovania živnosti podľa § 57 ods. 4 a 5 počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa neuplatňuje podmienka podľa § 57 ods. 6, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov. „Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnika­teľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.“

Poznámky pod čiarou:

Prílohy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.