Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti na zdaňovacie obdobie roku 2020

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa § 39 ods. 4 zákona o dani z príjmov, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie. 

Dátum publikácie:30. 1. 2021
Autor:Finančná správa SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Právny stav od:1. 1. 2021

Poučenie
na vyplnenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch
podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
za zdaňovacie obdobie

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (ďalej len „potvrdenie“) z údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa § 39 ods. 4 zákona, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane,
na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie. Zamestnávateľ potvrdenie doručí zamestnancovi najneskôr do:

  1. 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom zamestnanec podáva daňové priznanie, alebo

  2. 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Zamestnávateľ vystaví a doručí potvrdenie zamestnancovi aj vtedy, ak tomuto zamestnancovi v zdaňovacom období poskytol len plnenia oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b), k), l), n) a o) zákona, ktoré sa uvádzajú na r. 05 až 10 tohto potvrdenia.

Ak zamestnávateľ alebo zamestnanec zistil, že potvrdenie podľa § 39 ods. 5 zákona obsahuje nesprávne údaje, zamestnávateľ vystaví opravné potvrdenie do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil, že potvrdenie obsahuje nesprávne údaje alebo do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnávateľa na túto chybu zamestnanec upozornil. V potvrdení zamestnávateľ vyznačí,
že ide o opravné potvrdenie.

I. Údaje o zamestnancovi

Zamestnávateľ vyplní údaje o zamestnancovi podľa predtlače.

II. Údaje o zdaniteľných príjmoch a ďalšie údaje

Na riadku 01 sa uvádza úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (peňažných aj nepeňažných), okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona. Do úhrnu príjmov sa uvedú aj nepeňažné príjmy podľa § 5 zákona, z ktorých nebolo možné v zdaňovacom období zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona]. Na riadku 01a sa uvádza úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancovi plynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), pričom tieto príjmy sú zahrnuté v sume aj na r. 01.

Na riadku 01b sa uvádza úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa postupuje podľa § 45 zákona a zamestnancovi plynuli od zamestnávateľa, ktorý potvrdenie vystavuje. Uvedené príjmy sú zahrnuté v sume aj na r. 01.

Na riadku 01c zamestnávateľ, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, uvádza úhrnnú sumu zdaniteľného príjmu poskytnutého zamestnancovi formou produktov vlastnej výroby. Na tomto riadku sa neuvádzajú príjmy oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. k) zákona, ktoré zamestnávateľ uvádza na r. 05 tohto potvrdenia.

Na riadku 01d sa uvádza suma zdaniteľného peňažného plnenia vyplatená podľa osobitných predpisov v mesiaci jún pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, pričom tieto príjmy sú zahrnuté v sume aj na r. 01.

Na r. 01d sa neuvádza suma oslobodená od dane podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona, ktorú zamestnávateľ uvádza na r. 07 tohto potvrdenia. Na riadku 01e sa uvádza suma zdaniteľného peňažného plnenia vyplatená podľa osobitných predpisov v mesiaci december pri príležitosti vianočných sviatkov, pričom tieto príjmy sú zahrnuté v sume aj na r. 01. Na r. 01e sa neuvádza suma oslobodená od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona, ktorú zamestnávateľ uvádza na r. 08.

Na riadku 02 sa uvádza úhrn poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnanec (§ 5 ods. 8 zákona) podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo príspevkov na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu. Poistné a príspevky sa uvádzajú aj na riadkoch 02a, 02b, 02c, a to v členení na sociálne poistenie (zabezpečenie), zdravotné poistenie, sociálne a zdravotné poistenie viažuce sa k príjmom zdaňovaným v zahraničí.

Na riadku 03 sa uvádza suma čiastkového základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona.

Na riadku 04 sa uvádza úhrn zrazených preddavkov na daň podľa § 35 zákona zo zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti.

Na riadku 05 sa uvádza príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. k) zákona. Vymedzené nepeňažné plnenie môže byť oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby najviac v úhrnnej výške 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov.

Na riadku 06 sa uvádza príjem poskytnutý ako sociálna výpomoc, ktorý je podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona oslobodený od dane najviac v úhrnnej výške 2 000 eur ročne len od jedného zamestnávateľa.

Na riadku 07 sa uvádza suma peňažného plnenia vyplatená podľa osobitných predpisov v mesiaci jún pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona, najviac v úhrne 500 eur. Na uplatnenie oslobodenia od dane je potrebné, aby zamestnanec súčasne spĺňal dve podmienky a to peňažné plnenie mu bolo vyplatené najmenej v ustanovenej výške a k 30. aprílu príslušného roka mal u rovnakého zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 24 mesiacov.

Na riadku 08 sa uvádza suma peňažného plnenia vyplatená podľa osobitných predpisov v mesiaci december pri príležitosti vianočných sviatkov, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona, najviac v úhrnnej výške 500 eur. Na uplatnenie oslobodenia od dane je potrebné okrem iného, aby zamestnanec mal k 31. októbru príslušného roka, u rovnakého zamestnávateľa, nepretržite odpracovaných aspoň 48 mesiacov.

Na riadku 09 sa uvádza suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152a Zákonníka práce v zdaňovacom období, za ktoré sa potvrdenie vystavuje, ktorá je podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona oslobodená od dane (max. 275 € za príslušný kalendárny rok a max. 275 € za predchádzajúci kalendárny rok, ak rekreácia začala v predchádzajúcom kalendárnom roku a nepretržite trvala do príslušného kalendárneho roka). Na riadku 09a zamestnávateľ uvádza sumu príspevku, ktorá sa považuje za príspevok predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom táto suma
je zahrnutá v sume aj na r. 09.

Na riadku 10 sa uvádza suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152b Zákonníka práce v zdaňovacom období, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

Na riadku 11 sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, na ktorú zamestnávateľ prihliadol v zdaňovacom období.

Na riadku 12 sa uvádza úhrnná suma zamestnávateľom zrazených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádzal zamestnávateľ.

Na riadku 13 sa uvádza číselné označenie kalendárnych mesiacov, ku ktorým sa viažu sumy uvedené na r. 01 až 15 tohto potvrdenia.

Riadok 14 sa vypĺňa len vtedy, ak je vyplnený r. 07 alebo r. 08. Na r. 14 sa uvádza doba zamestnania k 30. aprílu a k 31. októbru príslušného kalendárneho roka, t. j. počet kalendárnych mesiacov nepretržitého trvania pracovnoprávneho (štátnozamestnaneckého) vzťahu zamestnanca u tohto zamestnávateľa a uvádza sa aj suma priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca (§ 134 Zákonníka práce, § 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.), ktorá je rozhodujúcim ukazovateľom pri aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona.

Na riadku 15 sa uvádza meno, priezvisko a rodné číslo (dátum narodenia, ak dieťa nemá rodné číslo) vyživovaného dieťaťa (detí), žijúceho so zamestnancom v domácnosti, na ktoré si zamestnanec uplatňoval daňový bonus podľa § 33 zákona. Uvádza sa aj číselné označenie mesiacov, za ktoré zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil daňový bonus a úhrnná suma daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil v zdaňovacom období. Ak zamestnanec uplatňuje daňový bonus na viac ako 4 deti, v rovnakom členení ako je uvedené na r. 15, sa uvedú ostatné vyživované deti na druhej strane potvrdenia.

III. Údaje o zamestnávateľovi

Zamestnávateľ vyplní údaje o zamestnávateľovi podľa predtlače.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančná správa SR

Prílohy

Archívne verzie

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.