Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (2018)

Prehľad je podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona o dani z príjmov povinný podať daňovník (zamestnávateľ) správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca (§ 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov), za ktorý sa prehľad podáva. Prehľad musí zamestnávateľ predložiť daňovému úradu na tlačive určenom MF SR.

Dátum publikácie:22. 1. 2018
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Právny stav od:1. 1. 2018
Právny stav do:31. 12. 2018

Poučenie

na vyplnenie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ") zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad").

Prehľad je podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona povinný podať zamestnávateľ správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca (§ 49 ods. 2 zákona), za ktorý sa prehľad podáva.

Ak zamestnávateľ zomrie, prehľady za príslušnú časť roka (§ 49 ods. 4 zákona) prípadne za predchádzajúce zdaňovacie obdobia (§ 49 ods. 5 zákona) je povinný správcovi dane podať dedič do troch mesiacov po úmrtí zamestnávateľa.

Peňažné údaje v prehľade sa vyplňujú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta bez pomlčiek.

* Platiteľom dane je osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za ne zodpovedá.

Identifikačné údaje

Daňové identifikačné číslo zamestnávateľa - vyplní sa identifikačné číslo pridelené správcom dane. Ak je zamestnávateľom

- fyzická osoba - uvedie sa priezvisko, meno, titul,

- právnická osoba - uvedie sa názov a právna forma.

Právnická osoba / fyzická osoba - uvedie sa sídlo / trvalý pobyt.

Ak zamestnávateľ prehľad, ktorý vyznačil krížikom „riadny" vystavil chybne, podá opravný prehľad, ktorý vyznačí krížikom „opravný". Opravný prehľad podáva zamestnávateľ do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil, že podaný prehľad neobsahuje správne údaje za príslušné obdobie. Rovnako podá opravný prehľad s vyplnením všetkých príslušných údajov aj pri oprave chyby v žiadosti podľa III. časti prehľadu.

Identifikačné údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa

Uvedú sa údaje o osobe, ktorá je povinná podať prehľad za zamestnávateľa. Takou osobou môže byť napr.:

- zástupca [§ 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov],

- dedič (§ 49 ods. 4 a 5 zákona) alebo

- správca v konkurznom konaní (§ 159 daňového poriadku).

V prípade, že osobou povinnou podať prehľad za zamestnávateľa je

- fyzická osoba - uvedie sa priezvisko, meno, titul, rodné číslo (ak nemá rodné číslo, vyplní sa dátum narodenia),

- právnická osoba - uvedie sa obchodné meno alebo názov, právna forma a daňové identifikačné číslo (DIČ).

Právnická osoba / fyzická osoba - uvedie sa sídlo / trvalý pobyt.

Telefónne číslo a e-mailovú adresu vyplní zamestnávateľ. Ak za zamestnávateľa podáva prehľad dedič alebo zástupca alebo správca v konkurznom konaní, potom tieto údaje uvedie dedič alebo zástupca alebo správca v konkurznom konaní, ak sa zástupca alebo správca v konkurznom konaní nedohodnú so zamestnávateľom inak.

I. časť - Preddavky na daň

Riadok 0 ► uvádza sa úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti za príslušný kalendárny mesiac (úhrn hrubých miezd), ktoré zamestnávateľ zamestnancom vyplatil v peňažnej aj v nepeňažnej forme (do tohto riadku sa neuvádzajú príjmy zo závislej činnosti, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona).

Riadok 1 ► dátum ► uvádza sa dátum výplaty príjmov zo závislej činnosti za príslušný (vykazovaný) kalendárny mesiac. Napríklad, ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie týchto príjmov zamestnancom k dobru za mesiac február dňa 15. marca roku 2018, uvedie sa v prehľade za mesiac február dátum 15. 03. 2018. Ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie príjmov zamestnancom k dobru vo viacerých výplatných termínoch, uvedie sa dátum posledného výplatného termínu za príslušné obdobie. Neuvádza sa dátum poskytnutia preddavku na príjem zo závislej činnosti (záloha) v termíne dohodnutom v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve (§ 130 ods. 3 Zákonníka práce). ► suma ► uvádza sa:

- úhrn zrazených preddavkov na daň (bez vplyvu daňového bonusu), ktoré zamestnávateľ zrazil za príslušný kalendárny mesiac zo zúčtovaných a skutočne vyplatených príjmov zo závislej činnosti (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej a v nepeňažnej forme,

- úhrn zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak takéto príjmy zamestnávateľ doplatil zamestnancovi za predchádzajúce kalendárne mesiace bežného zdaňovacieho obdobia alebo za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v príslušnom kalendárnom mesiaci (napr. doplatky za mesiac november 2017, vyplatené po 31. januári roku 2018),

- oprava už zrazených preddavkov na daň, ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia,

neuvádza sa:

- úhrn súm nedoplatkov dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ktoré zamestnávateľ zrazil a neodviedol správcovi dane, o ktorý zvýšil odvod preddavkov na daň v príslušnom kalendárnom mesiaci. Tieto nedoplatky dane boli vyčíslené v časti I hlásenia o vyúčtovaní dane (riadok 10) pri výpočte splnenia odvodovej povinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia,

- úhrnná suma, o ktorú boli naviac odvedené preddavky na daň a daň (preplatok dane) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, o ktorú bol znížený odvod preddavkov za príslušný kalendárny mesiac. Tieto preplatky dane už boli vyčíslené v časti I hlásenia o vyúčtovaní dane (riadok 9) pri výpočte splnenia odvodovej povinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia,

- suma vyčísleného preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorá sa v skutočnosti nevyplatila,

- oprava zrazených preddavkov na daň, resp. dane u zamestnanca, ktoré sa týkajú príjmov vyplatených v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 40 zákona. Tieto opravy vykonané u jednotlivých zamestnancoch sa uvedú v riadku 3,

- nedoplatky, ktoré predpísal pri kontrole správca dane, vyrubený úrok z omeškania, správne delikty a pod.

Riadok 2 ► uvádza sa suma zrazených daňových nedoplatkov (+) a vrátených daňových preplatkov (-) z ročného zúčtovania preddavkov na daň (bez vplyvu daňového bonusu a zamestnaneckej prémie) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, o ktoré bol zvýšený (znížený) odvod preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac.

Ak je úhrn daňových nedoplatkov vyšší ako úhrn daňových preplatkov, uvádza sa znamienko +. Ak je úhrn daňových preplatkov vyšší ako úhrn daňových nedoplatkov, uvádza sa znamienko -.

O vrátený rozdiel (preplatok) z ročného zúčtovania sa zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, avšak len do výšky sumy uvedenej v riadku 1, upravenej (zvýšenej) o nedoplatky z ročného zúčtovania (riadok 2), resp. o kladný rozdiel súm v riadku 3. Ak nie je možné znížiť odvod preddavkov na daň o preplatok z ročného zúčtovania, ktorý bol zamestnancovi vyplatený, zamestnávateľ požiada o jeho vrátenie správcu dane (daňový úrad) podľa § 40 ods. 8 zákona. Správcom dane vrátený preplatok na dani z vykonaného ročného zúčtovania sa v prehľade neuvádza.

Riadok 3 ► uvádza sa rozdiel súm zrazených daňových nedoplatkov (+) a vrátených daňových preplatkov (-) zistených u zamestnanca za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Ak je úhrn daňových nedoplatkov vyšší ako úhrn daňových preplatkov, uvádza sa znamienko +.

Ak je úhrn daňových preplatkov vyšší ako úhrn daňových nedoplatkov, uvádza sa znamienko -.

Ide o prípadné opravy už zrazených alebo vybratých a odvedených preddavkov na daň. Oprava sa uvedie v jednotlivých mesiacoch príslušného zdaňovacieho obdobia, v ktorých bola skutočne vykonaná (napr. oprava chybne vykonaného ročného zúčtovania v kalendárnom roku 2017 sa vykoná v kalendárnom roku 2018).

Riadok 4 ► uvádza sa úhrn riadkov 1 až 3.

Riadok 5 ► uvádza sa

- úhrnná suma priznaného a vyplateného daňového bonusu za príslušný kalendárny mesiac všetkým oprávneným zamestnancom,

- úhrnná suma priznaného a vyplateného daňového bonusu, ktorú si zamestnanec uplatnil dodatočne pri ročnom zúčtovaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,

- úhrnná suma opráv v prípade priznania a vyplatenia vyššej alebo nižšej sumy daňového bonusu v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, resp. v bežnom zdaňovacom období.

Suma daňového bonusu sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4. Ak úhrnná suma vyplateného daňového bonusu je vyššia ako suma uvedená v riadku 4, tento rozdiel zamestnávateľ vyplatí z vlastných prostriedkov. V tomto prípade zamestnávateľ môže znižovať sumu odvodu preddavkov na daň (dane) v nasledujúcich mesiacoch alebo požiada správcu dane (daňový úrad) o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu (§ 35 ods. 7 zákona) vyplnením žiadosti v III. časti prehľadu.

Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu vypĺňa zamestnávateľ po skončení kalendárneho štvrťroka za príslušné vykazované kalendárne mesiace tohto štvrťroka (v prehľade za mesiace január a február nemôže zamestnávateľ žiadať o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu, ale zamestnávateľ môže žiadať o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu za mesiace január až marec - I. štvrťrok - v prehľade za mesiac marec). Ak zamestnávateľ nepožiada správcu dane o sumu rozdielu daňového bonusu, potom tak môže urobiť podaním opravného prehľadu za vykazované kalendárne mesiace príslušného štvrťroka a dodatočne požiadať o túto sumu rozdielu daňového bonusu.

Riadok 6 ► uvádza sa úhrnná suma priznanej a vyplatenej zamestnaneckej prémie, o ktorú zamestnávateľ znižuje (zvyšuje) sumu odvodu preddavkov na daň vrátane vykonaných opráv.

Suma zamestnaneckej prémie sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4, zníženej o riadok 5. Ak úhrnná suma vyplatenej zamestnaneckej prémie a vybranej zamestnaneckej prémie je vyššia ako suma uvedená v riadku 4 znížená o riadok 5, túto sumu rozdielu zamestnaneckej prémie zamestnávateľ vyplatí z vlastných prostriedkov. V tomto prípade zamestnávateľ môže znižovať sumu odvodu preddavkov na daň (dane) v nasledujúcich mesiacoch alebo požiada správcu dane o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu vyplnením žiadosti v III. časti prehľadu.

Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu zamestnaneckej prémie vypĺňa zamestnávateľ po skončení kalendárneho štvrťroka za príslušné vykazované kalendárne mesiace tohto štvrťroka. V prípade, ak zamestnávateľ nepožiada správcu dane o sumu rozdielu zamestnaneckej prémie, potom tak môže urobiť podaním opravného prehľadu za vykazované kalendárne mesiace príslušného štvrťroka a dodatočne požiadať o túto sumu rozdielu zamestnaneckej prémie.

Riadok 7 ► uvádza sa odvodová povinnosť preddavkov na daň zamestnávateľa, znížená resp. zvýšená o daňový bonus a zamestnaneckú prémiu.

Riadok 8 ► dátum ► uvádza sa skutočný dátum odvodu preddavkov na daň v príslušnom kalendárnom mesiaci. Ak sa vykonali odvody vo viacerých termínoch, uvedie sa dátum posledného odvodu za príslušný kalendárny mesiac.

► suma ► uvádza sa skutočne odvedená suma preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac vrátane preddavkov na daň odvedených za predchádzajúce mesiace bežného zdaňovacieho obdobia (napr. preddavky na daň za mesiac január a február 2018 odvedené v marci 2018 sa uvedú na riadku 8 v prehľade za február 2018).

II. časť - Rekapitulácia - daňový bonus a zamestnanecká prémia

Riadok A ► uvádza sa úhrnná (celková) suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplatená z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane) a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok B ► uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplatená z úhrnu zrazených preddavkov na daň (dane).

Riadok C ► uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplatená z vlastných prostriedkov zamestnávateľa v prípade, ak úhrnná suma preddavkov na daň (dane) zrazená všetkým zamestnancom je nižšia, ako úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov. Zamestnávateľ podľa § 35 ods. 7 zákona vzniknutý rozdiel vyplatí zamestnancom zo svojich prostriedkov.

Riadok D ► uvádza sa úhrnná (celková) suma zamestnaneckej prémie oprávneným zamestnancom z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane) a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok E ► uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie, vyplatená z úhrnu zrazených preddavkov na daň (dane).

Riadok F ► uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie, vyplatená z vlastných prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ znížiť odvod preddavkov na daň (dane) za príslušný kalendárny mesiac.

III. časť - Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie

Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie - vyplní sa podľa predtlače. Ak zamestnávateľ žiada správcu dane o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie na účet, vyplní číslo účtu len vo formáte IBAN a číslo účtu v pôvodnom tvare nevyplní. Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo.

Zamestnávateľ žiada o poukázanie súm rozdielov daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie v mesačných prehľadoch predkladaných za marec, jún, september a december (podrobne v poučení k riadkom 5 a 6 prvej časti prehľadu).

Zamestnávateľ, ktorý žiada vyplatenie daňového bonusu alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) vo formáte odlišnom od IBAN, uvádza číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky zamestnávateľa v tejto časti s príslušným vysvetlením.

Potvrdenie o podaní prehľadu správca dane potvrdí v prípade, ak bol doručený osobne. Ak bol prehľad podaný poštou alebo elektronicky, správca dane potvrdenie o podaní prehľadu nepotvrdzuje.

Poznámka:

Poučenie dopĺňa predtlač jednotlivých riadkov, nenahrádza znalosť zákona a v záujme jednotného postupu má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie prehľadu a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom vyplňovaní jednotlivých riadkov.

Pozn. redakcie: § 39 ods. 9 písm. a), § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.