Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2017

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“) vypĺňa zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a § 52ze zákona.

Dátum publikácie:12. 1. 2018
Autor:Finančná správa SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Právny stav od:1. 1. 2018
Právny stav do:31. 12. 2018

Poučenie na vyplnenie žiadosti

o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona (ďalej len „žiadosť“) vypĺňa zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a § 52ze zákona.

I. Údaje o zamestnancovi

Zamestnanec vyplní údaje podľa predtlače.

Zamestnanec, ktorý je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident), si môže v súlade s § 11 ods. 7 a § 33 zákona uplatniť nárok na nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 3 a 10 zákona a daňový bonus len v prípade, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynuli zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Zamestnanec, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva žiadosť, poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len „dôchodok“), si môže uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v súlade s § 11 ods. 6 zákona len v prípade, ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 ods. 2 zákona, t. j. základ dane sa zníži len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 ods. 2 zákona a vyplatenou sumou dôchodku. Postup podľa § 11 ods. 6 zákona uplatní poberateľ výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného dôchodku zo zahraničia prvýkrát za zdaňovacie obdobie roka 2017.

II. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

Bod 1. vyplní zamestnanec, ak si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona. Za manželku (manžela) sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona považuje manželka (manžel), žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá:

- sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2 zákona) maloleté dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. žijúce s daňovníkom v domácnosti (je to dieťa do troch rokov veku, resp. v určených prípadoch do 6 rokov veku, napr. ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo dieťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe) alebo

- v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z. alebo

- bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov alebo

- sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.

Za vlastný príjem manželky (manžela) sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona považuje príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu (ďalej len „poistné a príspevky“), ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa zahŕňajú všetky príjmy (tzv. hrubé príjmy), ktoré manželka (manžel) dosiahla v príslušnom zdaňovacom období, t. j. aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo príjmy oslobodené od dane. Výnimku predstavujú len príjmy, ktorými sú:

- zamestnanecká prémia (§ 32a zákona),

- daňový bonus (§ 33 zákona),

- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

- štátne sociálne dávky,

- štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie

(zákon č. 600/2003 Z. z.).

Bod 2. vyplní zamestnanec, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva žiadosť, poberateľom dôchodku, ak si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka z dôvodu, že suma dôchodku v úhrne nepresiahla v zdaňovacom období sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 ods. 2 zákona. Daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku, zníži základ dane len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú znižuje základ dane podľa § 11 ods. 2 zákona a vyplatenou úhrnnou sumou dôchodku.

Bod 3. vyplní zamestnanec, ak si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 10 zákona. Sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si môže zamestnanec odpočítať v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok, ak boli súčasne splnené podmienky ustanovené v § 11 ods. 12 zákona, a to:

a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 10 zákona zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 12 písm. a) zákona.

III. Uplatnenie daňového bonusu

Ak zamestnanec neuplatňoval daňový bonus alebo nepreukázal splnenie podmienok na uplatnenie daňového bonusu v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa, ktorému žiadosť predkladá a mal naň nárok alebo si ho uplatňoval u iného zamestnávateľa, ale tento mu v niektorých kalendárnych mesiacoch daňový bonus nevyplatil (napr. zamestnanec bol práceneschopný) alebo daňový bonus v zdaňovacom období neuplatňoval u žiadneho zamestnávateľa, uplatní si ho v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

IV. Uplatnenie poistného a príspevkov

Vyplní zamestnanec, ktorý si v priebehu zdaňovacieho obdobia platil poistné a príspevky, vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania poistného sám a tieto si dodatočne uplatní pri vyčíslení základu dane. Uplatniť si môže poistné a príspevky, ktoré bol povinný platiť v období, počas ktorého bol zamestnancom a poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Za poistné a príspevky sa nepovažujú dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. O zaplatení poistného a príspevkov predkladá zamestnávateľovi príslušný doklad, napr. doklad o zaplatení.

V. Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie

Nárok na zamestnaneckú prémiu za zdaňovacie obdobie 2017 môže vzniknúť len tomu zamestnancovi, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie najmenej vo výške 5 220 eur (12-násobok minimálnej mzdy) a vykázal základ dane nižší ako 3 803,33 eur, napr. zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.

Podľa § 32a ods. 1 zákona nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi

a) vzniká, ak

1. dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f) zákona, vykonávanej len na území Slovenskej republiky (ďalej len „posudzované príjmy"), v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy,

2. poberal posudzované príjmy aspoň šesť kalendárnych mesiacov,

3. neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona,

4. nepoberal príjmy uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h) a ods. 3 zákona,

5. nepoberal iné zdaniteľné príjmy (§ 6 až 8 zákona) okrem príjmov uvedených v § 32a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona,

6. nie je na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku (§ 11 ods. 6 zákona) alebo dôchodok nebol tomuto daňovníkovi priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia a

7. suma vypočítaná podľa § 32a ods. 3 zákona je kladné číslo,

b) nevzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) zákona, ale ide o zamestnanca, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa osobitného predpisu.

Zamestnanec, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu, v tejto časti požiada zamestnávateľa o jej priznanie a vyplatenie. Ak zamestnanec požiada o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie, ale nárok na priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie mu nevznikne, zamestnávateľ zamestnaneckú prémiu neprizná a nevyplatí, ale uplatní postup podľa § 11 zákona.

VI. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona

Ak zamestnanec žiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby, vyznačí okienko krížikom. Takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca podľa § 39 ods. 7 zákona, pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Potvrdenie vystaví zamestnávateľ na tlačive platnom na príslušné zdaňovacie obdobie, pričom toto tlačivo po prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2017 má predpísanú štruktúrovanú formu.

 

Pozn. redakcie: 

§ 38 zákona o dani z príjmov

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančná správa SR

Prílohy

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.