Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2020

Zamestnanec, ktorý poberal v zdaňovacom období roka 2020 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania), môže najneskôr do 15. februára 2021 požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov.

Dátum publikácie:21. 1. 2021
Autor:Finančná správa SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Právny stav od:1. 1. 2021

Poučenie na vyplnenie žiadosti
o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona (ďalej len „žiadosť“) vypĺňa zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11 a § 52zza ods. 2 zákona.

I. Údaje o zamestnancovi

Zamestnanec vyplní údaje podľa predtlače.

Zamestnanec, ktorý je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident), si môže uplatniť nárok na nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 3, 8 a 12 zákona, daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 zákona a daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona len v prípade, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynuli zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 11 ods. 7, § 33 ods. 10 a § 33a ods. 10 zákona). Zamestnanec, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva žiadosť, poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len „dôchodok“), si môže uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v súlade s § 11 ods. 6 zákona len v prípade, ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 ods. 2 zákona, t. j. základ dane sa zníži len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 ods. 2 zákona a vyplatenou sumou dôchodku.

II. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane (ďalej len „NČZD“)

Bod 1. vyplní zamestnanec, ak si uplatňuje NČZD na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona. Za manželku (manžela) sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona považuje manželka (manžel), žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá:

  • sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2 zákona) maloleté dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. žijúce s daňovníkom v domácnosti (je to dieťa do troch rokov veku, resp. v určených prípadoch do 6 rokov veku, napr. ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo dieťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe) alebo

  • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z. alebo

  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov alebo

  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.

Za vlastný príjem manželky (manžela) sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona považuje príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu (ďalej len „poistné a príspevky“), ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa zahŕňajú všetky príjmy (tzv. hrubé príjmy), ktoré manželka (manžel) dosiahla v príslušnom zdaňovacom období, t. j. aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo príjmy oslobodené od dane. Výnimku predstavujú len príjmy, ktorými sú:

  • zamestnanecká prémia (§ 32a zákona),

  • daňový bonus (§ 33 zákona),

  • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

  • štátne sociálne dávky,

  • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie (zákon č. 600/2003 Z. z.).

Bod 2. vyplní zamestnanec, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva žiadosť, poberateľom dôchodku, ak si uplatňuje NČZD na daňovníka z dôvodu, že suma dôchodku v úhrne nepresiahla v zdaňovacom období sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 ods. 2 zákona. Daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku, zníži základ dane len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú znižuje základ dane podľa § 11 ods. 2 zákona a vyplatenou úhrnnou sumou dôchodku.

Bod 3. vyplní zamestnanec, ak si uplatňuje NČZD podľa § 11 ods. 8 zákona. Sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa z. č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si môže zamestnanec odpočítať v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok, ak boli súčasne splnené podmienky ustanovené v § 11 ods. 10 zákona, a to:

a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 zákona zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 10 písm. a) zákona.

Bod 4. vyplní zamestnanec, ak si uplatňuje NČZD podľa § 11 ods. 12 zákona. NČZD sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok. Za NČZD daňovníka sa považujú aj tieto zaplatené úhrady za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa na účely tohto zákona č. 595/2003 Z. z. považujú u tohto daňovníka za vyživované, v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok za každého z nich. Túto NČZD si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov, prednostne daňovník sám na seba, ak sa nedohodnú inak. Ak nárok na uplatnenie tejto NČZD na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, NČZD sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

III. Uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa (deti)

Ak zamestnanec neuplatňoval daňový bonus podľa § 33 zákona alebo nepreukázal splnenie podmienok na uplatnenie tohto daňového bonusu v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa, ktorému žiadosť predkladá a mal naň nárok alebo si ho uplatňoval u iného zamestnávateľa, ale tento mu v niektorých kalendárnych mesiacoch daňový bonus podľa § 33 zákona nevyplatil (napr. zamestnanec bol práceneschopný) alebo daňový bonus podľa § 33 zákona v zdaňovacom období neuplatňoval u žiadneho zamestnávateľa, uplatní si ho v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

IV. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Daňovým bonusom na zaplatené úroky podľa § 33a zákona je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac do výšky 400 eur za rok. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie. V roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona z maximálnej sumy (400 eur) pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie.

Daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona sa uplatní len na zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené po 31.12.2017. Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 01.01.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona mu prvýkrát vzniká až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý mu poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

V. Uplatnenie poistného a príspevkov

Vyplní zamestnanec, ktorý si v priebehu zdaňovacieho obdobia platil poistné a príspevky, vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie sám a tieto si dodatočne uplatní pri vyčíslení základu dane. Uplatniť si môže poistné a príspevky, ktoré bol povinný platiť v období, počas ktorého bol zamestnancom a poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Pod poistným a príspevkami sa rozumie poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenia a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu, ktoré je povinný platiť zamestnanec, t. j. daňovník poberajúci príjmy zo závislej činnosti. Za poistné a príspevky sa nepovažujú dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. O zaplatení poistného a príspevkov predkladá zamestnávateľovi príslušný doklad, napr. doklad o zaplatení.

VI. Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie

Nárok na zamestnaneckú prémiu za zdaňovacie obdobie 2020 môže vzniknúť len tomu zamestnancovi,
ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie najmenej vo výške 6 960 eur (12-násobok minimálnej mzdy) a vykázal základ dane nižší ako 4 414,20 eur, pričom splnil ustanovené podmienky v § 32a zákona.

Zamestnanec, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu, v tejto časti požiada zamestnávateľa o jej priznanie a vyplatenie. Ak zamestnanec požiada o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie, ale nárok na priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie mu nevznikne, zamestnávateľ zamestnaneckú prémiu neprizná a nevyplatí, ale uplatní postup podľa § 11 zákona.

VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona

Ak zamestnanec žiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby, vyznačí okienko krížikom.
Takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca podľa § 39 ods. 7 zákona, pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Potvrdenie vystaví zamestnávateľ na tlačive platnom na príslušné zdaňovacie obdobie.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančná správa SR

Prílohy

Archívne verzie

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.