Vyhľadávanie > Odborné články > Kolektívne vyjednávanie
50 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 8. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Belešová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Neoddeliteľnú súčasť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych zamestnancov a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2017 a 2018 tvorilo Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „Memorandum“).

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia majú v zmysle Zákonníka práce povinnosť sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestávateľovi vyplýva zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci niekoľko povinností, ako napr. oboznamovať zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zároveň sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zásada rovnakého zaobchádzania vychádza zo zákona o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou v niektorých oblastiach – antidiskriminačného zákona. Každý, nielen zamestnávateľ, je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania, a to v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytnutia tovarov a služieb a vo vzdelávaní.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia zaraďujú zamestnancov do platových tried svojím vnútorným mzdovým predpisom.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia majú v zmysle Zákonníka práce povinnosť sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

Dátum publikácie: 5. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2018

Tvorbu sociálneho fondu z iných zdrojov podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnom fonde a tvorbu nad limit stanovený zákonom o sociálnom fonde nie je možné uznať za daňový výdavok.

Dátum publikácie: 5. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2018

Sociálny fond v rozsahu a za podmienok zákona o sociálnom fonde povinne tvoria zamestnávatelia, ktorými podľa § 2 zákona sú právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzické osoby s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktoré zamestnávajú zamestnanca, resp. za­mestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Dátum publikácie: 3. 4. 2018
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2018

Dňa 14. februára 2018 schválila NRSR novelu Zákonníka práce, zákon č. 63/2018 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť 1. mája 2018. Zmeny postihujú niekoľko oblastí, ako napr. dočasný výkon práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa mimo EÚ/EHP, uvedenie základnej zložky mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania, potvrdenie o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok a iné. 

Dátum publikácie: 3. 4. 2018
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2018

Novela Zákonníka práce účinná od 1. mája 2018 sa okrem iného zaoberá a upravuje aj mzdové zvýhodnenie.

Partner