13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: C-413/13
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 4. 12. 2014
Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že ustanovenie kolektívnej zmluvy, o aké ide vo veci samej, upravujúce minimálne tarifné odmeny pre samostatne zárobkovo činných...
Spisová značka: C-267/12
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2013
Článok 2 ods. 2 písm. a) smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom...
Spisová značka: 5 Cdo 255/2008
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 19. 5. 2009
Za prerokovanie výpovede totiž nemožno považovať len predloženie menného zoznamu zamestnancov (pri hromadnom prepúšťaní), ktorým bude daná výpoveď v zmysle § 63 ods. 1 písm. b) ZP....
Spisová značka: 2 M Cdo 10/2007
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2008
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 5. 2008
Treba zdôrazniť, že zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní stavia podnikovú kolektívnu zmluvu i kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na úroveň prameňa práva, čo znamená, že po...
Spisová značka: 4 Cdo 175/2007
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 4. 2008
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 4. 2008
Dovolací súd nepovažuje za dôvodné námietky žalovaného, že článok X.9. predmetnej kolektívnej zmluvy má iba deklaratórny charakter, že nezakladá osobitný nárok zamestnanca na...
Spisová značka: C-341/05
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2007
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 12. 2007
Článok 49 ES a článok 3 smernice 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb sa majú vykladať v tom zmysle, že...
Spisová značka: C-438/05
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2007
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 12. 2007
1. Článok 43 ES sa má vykladať v tom zmysle, že kolektívna akcia uskutočnená odborovou organizáciou alebo odborovým zväzom voči súkromnému podniku s cieľom dosiahnuť, aby tento...
Spisová značka: C-499/04
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 9. 3. 2006
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 3. 2006
Článok 3 ods. 1 smernice Rady 77/187/EHS zo 14. februára 1977 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv pracovníkov pri prevodoch podnikov, závodov alebo...
Spisová značka: 21 Cdo 223/2004
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 6. 2004
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 6. 2004
...že kolektivní smlouva je dvoustranným právním úkonem mezi odborovou organizací, jejímž jménem ji uzavírá zástupce příslušného odborového orgánu a zaměstnavatelem, popř....
Spisová značka: 1 Cdo 103/2003
R číslo: 35/2005
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 4. 2004
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 4. 2004
V tej istej kolektívnej zmluve nemôžu existovať popri sebe dve rôzne určenia doby trvania celej kolektívnej zmluvy. Odchylne od doby účinnosti celej kolektívnej zmluvy môže byť...

Partner