77 výsledkov
Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Je možné, aby pracovný čas zdravotníckeho zamestnanca bol rozvrhovaný tak, aby mal pracovať nepretržite 32,5 hodiny, resp. nepretržite 24 hodín? 

Dátum publikácie: 3. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec doručil lekársku správu, podľa ktorej nemôže vykonávať prácu, na ktorú bol prijatý. Podľa akého paragrafu mu môže dať zamestnávateľ výpoveď a na aké odstupné má právo? Zamestnanec u zamestnávateľa pracuje u viac ako 5 rokov. Alebo si zamestnanec dáva sám výpoveď?

Dátum publikácie: 9. 4. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aká je maximálna dĺžka pracovného času zdravotníckeho zamestnanca, ktorému bola nariadená pracovná povinnosť?

Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Tí zamestnanci, ktorí majú stránkové hodiny - 3 hodiny a sú vystavení riziku, budú mať nárok na rizikový príplatok?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aké povinnosti má zamestnávateľ voči zamestnancom, ktorí z dôvodu realizácie opatrení zameraných na obmedzenie šírenia koronavírusu dočasne po dohode so zamestnávateľom vykonávajú prácu doma? V prípade, ak zamestnávateľ z vyššie uvedeného dôvodu skráti zamestnancom vykonávajúcim prácu na svojom pracovisku pracovný čas, ide o prekážku v práci na jeho strane podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce?

Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Zamestnávateľ má 5 zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky na absolvovanie rekondičného pobytu (3. kategória, odpracovaná doba na danej pozícii...), ale i napriek tomu, že všetky náklady s pobytom spojené hradí zamestnávateľ, nikto z nich nechce rekondičný pobyt absolvovať. Môže to zamestnanec napríklad z rodinných dôvodov odmietnuť?

Dátum publikácie: 12. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec priniesol lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu: skladníčka - pracovná záťaž na ľavú ruku so skenerom, dvíhanie a premiestňovanie bremien, kde záverom je dlhodobá nespôsobilosť na posudzovanú prácu. Zamestnávateľ jej upravil pracovnú náplň v sklade s tým, že jej vylúčil záťaž na ľavú ruku a dvíhanie bremien. Nejde o preradenie na inú prácu. Postupoval zamestnávateľ správne alebo má zamestnávateľ dať výpoveď zo zdravotných dôvodov? Vhodnú prácu pre ňu zamestnávateľ má.

Dátum publikácie: 10. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnanec je držiteľom preukazu ŤZP, ale nemá priznaný invalidný dôchodok. Je možné dať takémuto zamestnancovi výpoveď z nadbytočnosti bez udelenia predchádzajúceho súhlasu príslušného úradu práce?

Dátum publikácie: 5. 3. 2020
Autor: kolektív autorov
Právny stav od: 1. 7. 2006

Aká je periodicita lekárskej prehliadky zamestnancov pre zamestnancov zaradených v kategórii 2?

Dátum publikácie: 5. 3. 2020
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 7. 2006

Je povinnosť lekárskej prehliadky ohraničená počtom zamestnancov vo firme?

Partner