16 výsledkov
Právny stav od: 25. 5. 2018

Novela má umožniť uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme na viac ako jeden kalendárny rok, pričom naďalej bude platiť, že kolektívne zmluvy možno uzatvárať len na dobu určitú.

Právny stav od: 20. 4. 2018

Transpozícia smernice EÚ 2017/1564 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Reguluje výmenu a obeh rozmnoženín diel v prístupnom formáte medzi poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania. Rieši niekoľko aktuálnych aplikačných problémov z praxe a legislatívno-technicky spresňuje viaceré ustanovenia.

Právny stav od: 21. 2. 2018

Zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a výpisy a odpisy z registra trestov.

Právny stav od: 24. 3. 2014

Účelom zákona je najmä minimalizovať nejasnosti a zjednodušiť a uľahčiť niektoré požiadavky pri plnení povinností v rámci procesu spracúvania osobných údajov fyzických osôb zo strany prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.

Právny stav od: 13. 7. 2011

Hlavnou ambíciou predloženého zákona je predovšetkým stransparentniť dobrovoľníctvo ako všeobecne uznávanú činnosť vykonávanú fyzickými osobami vo verejnoprospešnom záujme. Vymedzené oblasti dobrovoľníctva najmä v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, starostlivosti o chorých a starých ľudí či vzdelávania určite prinesú nemalý efekt aj do verejných zdrojov, ktoré nebude potrebné z verejných rozpočtov vynakladať, ale bude ich možno použiť na podporu iných aktivít vykonávaných vo verejnom záujme.

Právny stav od: 24. 9. 2010
Zákonom č. 543/2010 Z. z. v súlade s cieľom zjednotenia výberu odvodov a daní sa novo definujú základné pojmy, zárobková činnosť, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ, vymeriavací základ. S cieľom redukovať neodôvodené vyplácanie nemocenských dávok a v záujme efektívneho a účelného vynakladania finančných prostriedkov na tieto dávky sa navrhuje skrátenie ochrannej lehoty zo súčasných 42 dní na 7 dní. Za účelom predchádzania neodôvodneného čerpania finančných prostriedkov na dôchodkové dávky, ak poistenec v období pred dovŕšením dôchodkového veku nestratil príjem, ktorý by mali tieto dávky nahradiť sa navrhuje podmieniť nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku stratou príjmu ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok.
Právny stav od: 12. 1. 2009

Účelom zákona č. 184/2009 Z. z. je komplexná právna úprava podmienok na zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike s cieľom pripraviť absolventov na život a prácu v podmienkach vedomostnej spoločnosti a trhu práce. Zároveň zákon upravuje postavenie a úlohy subjektov štvorstrannej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorými sú štátna správa, samospráva, zamestnávatelia a zamestnanci.

Právny stav od: 23. 4. 2007
Cieľom zákona č. 348/2007 je prehĺbenie zmluvnej slobody pokiaľ ide o dohodnutie pracovných podmienok. Novela Zákonníka práce má zabezpečiť vyvážené právne postavenie medzi účastníkmi pracovnoprávneho vzťahu. Z toho dôvodu sa predkladá úprava ustanovení, ktoré v aplikačnej praxi preukázali znevýhodnenie buď zamestnávateľa alebo zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu. Novela Zákonníka práce predpokladá prehĺbenie sociálneho dialógu medzi zamestnávateľom a zamestnancami a ich zástupcami. Za tým účelom sa predkladá aj precizovanie právneho postavenia zástupcov zamestnancov.
Právny stav od: 18. 11. 2005

Účelom vládneho návrhu zákona č. 231/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zjednodušiť režim štátnej služby a zmierniť administratívnu náročnosť celého procesu, najmä zjednodušením konania vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru, zrušením systemizácie, registra štátnych zamestnancov a kvalifikačnej skúšky, presunutím vykonávania výberových konaní, riadenia vzdelávania v štátnej službe, určovania kritérií pre služobné hodnotenia a uchovávania osobných spisov štátnych zamestnancov po skončení štátnozamestnaneckého pomeru na služobné úrady, navrhuje upraviť služobné hodnotenia, umožniť štátnemu zamestnancovi vykonávanie zárobkovej činnosti, ktorá nie je zhodná s predmetom výkonu jeho štátnej služby.

Právny stav od: 28. 2. 2005
Zákon č. 244/2005 Z. z. umožňuje rodičovi zvoliť si alebo zmeniť formu starostlivosti o dieťa v priebehu jeho prvých troch rokov života, resp. šesť rokov života dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom tak, aby čo najviac zodpovedala aktuálnym potrebám dieťaťa alebo rodiča, najmä ak chce rodič vykonávať zárobkovú činnosť. Vytvára súčasne príležitosť pre možnosť vzniku flexibilnejších služieb starostlivosti o dieťa v jeho domácom prostredí alebo mimo neho. Navrhuje sa poskytovať rodičovský príspevok len v jednej sume a necháva sa na rodičovi, aby sa rozhodol, či sa bude o dieťa starať osobne, alebo či zabezpečí starostlivosť o dieťa inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.