Vyhľadávanie > Odborné články > Dane > Ing. Eva Gášpárová
332 výsledkov
Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

...
Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjem presahujúci 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Z toho vyplýva, že podať daňove priznanie musí aj študent, kktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjem vyšší ako 2207,10 eura.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príjem z pracovnoprávneho vzťahu študenta je príjmom zo závislej činnosti a podlieha zdaneniu. Ak študent dosiahne plnoletosť, môže zárobkovú činnosť vykonávať ako podnikateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Dosiahnutý príjem je príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a je predmetom dane z príjmu.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Študent môže vykonávať prácu na dohodu, uzatvorením pracovnej zmluvy či na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Príjem z pracovnoprávneho vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je príjmom zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Rozhodujúcim kritériom pre začatie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činosti je vek 18 rokov, t. j. podnikať ako fyzická osoba môže aj študent strednej školy a vysokej školy bez akýchkoľvek obmedzení. 

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 15. 2. 2021 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, a to na tlačive, vzor ktorého určilo Finančné riaditeľstvo SR. Prečítajte si povinnosti a ostatné dôležité termíny.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnanec môže o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, od ktorého mal v priebehu roka poskytnutý príjem zo závislej činnosti.  

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ pri vykonávaní ročného zúčtovania zohľadňuje všetky príjmy zo závislej činnosti, a to: daňový bonus na vyživované dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky, zamestnaneckú prémiu, sadzbu dane podľa § 15 ZDP, príjmy oslobodené od dane, pri ktorých neboli splnené podmienky na oslobodenie, zrazené preddavky na daň, poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ZDP.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Preplatok z ročného zúčtovania zamestnávateľ zamestnancovi vráti najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom ročné zúčtovanie vykonal, t. j. do 30. 4. 2021. Nedoplatok z ročného zúčtovania, ktorý je vyšší ako 5 €, zamestnávateľ zamestnancovi zrazí zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie a zrazený nedoplatok odvedie správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca (prostredníctvom Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania) vystaviť do 15. 4. 2021 potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania 2 % alebo 3 % zaplatenej dane.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ je povinný predkladať miestne príslušnému správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, poskytovaných zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, a to do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.