113 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 4. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zamestnávateľ má v mzdovom programe nastavené počítanie mzdy za prácu nadčas priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden kalendárny mesiac. Napríklad: zamestnanec má 40-hodinový týždenný pracovný čas a má dohodnutú mesačnú mzdu 520 € pri prvom stupni náročnosti práce. V mesiaci marec je jeho fond pracovného času 168 hodín. Pri výpočte mzdy za 8 hodín práce nadčas program počíta 520 € / 173,93 hod. x 8 hod. = 23,92 €. Je takýto výpočet správny? Ak by sa počítalo z fondu pracovného času za marec, tak by to bola suma 520 / 168 x 8 = 24,76 €?

Dátum publikácie: 5. 11. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 6. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Do akej platovej triedy má zamestnávateľ zaradiť ekonóma (môže byť maximálne v 9. platovej triede) odmeňovaného v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme? Do akej platovej triedy zaradí mzdovú účtovníčku (maximálne 7. alebo 8. platová trieda)? Môže zamestnávateľ v internej smernici zadefinovať vyššie zaradenie alebo by išlo o porušenie zákona? Ak áno, aké?

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Zamestnankyňa získala titul bakalára. Doteraz mala kreditové príplatky. Stráca nárok na kreditové príplatky, keď podľa získania Bc. má nárok na vyššiu platovú triedu?

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ak je zamestnanec zaradený do 9. platovej triedy, platového stupňa 5, je možné určiť plat 702 eur (platový stupeň 12), pokiaľ to má škola zadefinované v pracovnom poriadku?

Dátum publikácie: 26. 9. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Verejná vysoká škola pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnanec je zaradený v 2. platovej triede v stupni 12 podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 359/2017 Z. z., čo predstavuje sumu 430,50 €. Keďže pracuje v nepretržitej prevádzke, má priznaný príplatok za zmennosť v sume 6,50 €. Spolu má mesačný funkčný plat 437 €. V mesiaci máj 2018 mu z titulu výkonu práce v sobotu, nedeľu a v noci boli vyplatené príplatky v sume 107 €. Spolu za mesiac máj 2018 zamestnanec dosiahne plat 544 €. Otázkou je, či príplatky vo výške 107 € sa zohľadňujú ako suma, s ktorou zamestnanec v tomto mesiaci dosiahne minimálnu mzdu, alebo sa mu má dopočítať suma 43 € do jeho základného funkčného platu (bez príplatkov), aby dosiahol minimálnu mzdu pre rok 2018, t. j. 480 €, bez ohľadu na vyplácané príplatky v mesiaci (každý mesiac má vyplácané príplatky za sobotu, nedeľu, prácu v noci, prípadne sviatok).

Dátum publikácie: 25. 9. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 31. 8. 2019

Ako riešiť turistický krúžok, ktorý býva v sobotu? Od 1. 5. 2018 platiť príplatky za sobotu a aj nadčasy? Krúžok je so súhlasom riaditeľa školy. Vedenie krúžku je súčasťou pracovných povinností zamestnanca dohodnutých v pracovnej zmluve.

Dátum publikácie: 31. 8. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zamestnanci základnej umeleckej školy – rozpočtovej organizácie zriadenej obcou – sú odmeňovaní funkčným mesačným platom. Doplatok do minimálnej mzdy sa počíta aj za dni, keď zamestnanec čerpá dovolenku?

Dátum publikácie: 22. 8. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 6. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

V školskom zariadení (centrum voľného času) je zamestnaný chovateľ zvierat, pretože má kone, ovce, pštrosy... Ako ho zaradiť podľa katalógu pracovných činností?

Dátum publikácie: 25. 4. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 6. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Príspevková organizácia, ktorú zriadilo mesto, má pracovníčku, ktorá je zaradená podľa katalógu 01. Spoločné pracovné činnosti v 8. platovej triede – Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend na pracovnej pozícii ekonóm, účtovník, má vysokoškolské vzdelanie.

Od 1. 1. 2018 je novelizovaný zákon č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého príspevkové organizácie sú povinné zostavovať rozpočet príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie.

Je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. pridať zostavenie rozpočtu príjmov a výdavkov do pracovnej náplne pracovníčke a ponechať odmeňovanie v 8. platovej triede alebo príspevková organizácia je povinná vzhľadom na novú náplň preradiť pracovníčku do vyššej platovej triedy?

Dátum publikácie: 5. 3. 2018
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 6. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ako zaradiť vodiča do platovej triedy? Je to remeselná alebo duševná činnosť?

Partner