398 výsledkov
...
Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Má poberateľ výsluhového dôchodku (pracoval ako policajt) nárok na odchodné pri ukončení pracovného pomeru?

Dátum publikácie: 29. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Ako má zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi prácu vo sviatok, ak zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou a sviatok podľa kolektívnej zmluvy je platený priemernou mzdou? Týždenný pracovný čas je 37,5 hodiny a denný pracovný čas je 7,5 hodiny. Napríklad, ak zamestnanec odpracuje vo sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, 5 hodín, ako mu zamestnávateľ tento sviatok má zaplatiť?

Dátum publikácie: 27. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ chce čerpať príspevok na úhradu časti mzdy zamestnanca podľa Opatrenia č. 3 na podporu zamestnávateľov zasiahnutých MS. V mesiacoch marec a apríl 2020 boli niektorí zamestnanci podľa § 142 Zákonníka práce, odsek 3 a 4 z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa doma. Zamestnávateľ im vyplácal 100 % mzdu v mesiaci marec a v mesiaci apríl 75 % mzdu po dohode so zástupcami zamestnancov. Je možné na týchto zamestnancov čerpať príspevok na úhradu časti mzdy?

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ bude za mesiac marec 2020 žiadať o finančný príspevok na podporu udržania zamestnanosti podľa Opatrenia 3B. Môže žiadať o príspevok za marec aj na zamestnancov, ktorí skončia pracovný pomer:...

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Má zamestnávateľ nárok na príspevok na zamestnanca podľa opatrenia 3B za mesiac marec 2020, ak zamestnanec dal sám výpoveď k 4. 5. 2020, alebo v druhom prípade, ak zamestnávateľ dá okamžitú výpoveď zamestnancovi pre alkohol na pracovisku taktiež k 4. 5. 2020, teda ešte pred podaním žiadosti o príspevok?

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa je na dlhodobej PN a poslala výpoveď, ktorá bola doručená do spoločnosti 23. 4. 2020 a vo výpovedi uvádza, že končí pracovný pomer uplynutím trojmesačnej výpovednej doby s tým, že uviedla dátum skončenia ku dňu 2. 8. 2020 a od 3. 8. 2020 sa stáva starobným dôchodcom. Plynie jej výpovedná doba od 1. 5. 2020 a trvá do 31. 7. 2020, takže jej pracovný pomer by mal trvať do 31. 7. 2020 a nie do 2. 8. 2020, ako uvádza zamestnankyňa. Nie je to dohoda, ale výpoveď. V pracovnom pomere je od 12. 10. 2002. Je správne, ak skončí pracovný pomer 31. 7. 2020? Je potrené oznámiť zamestnankyni skutočnosť, že pracovný pomer skončí 31. 7. 2020 a nie 2. 8. 2020? Je povinnosťou zamestnávateľa vyplatiť jej odchodné, ak predloží potvrdenie, že požiadala o starobný dôchodok do 10 dní po skončení pracovného pomeru?

Dátum publikácie: 21. 5. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme pracuje v dvojzmennej prevádzke. Má takýto zamestnanec nárok na príplatok za zmennosť? Ide o režim rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhovania pracovného času? Aký je jeho ustanovený týždenný pracovný čas?

Dátum publikácie: 19. 5. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 23. 4. 2020

V prípade žiadosti o príspevok pre zamestnávateľa podľa poklesu tržieb za apríl 2020, ak sa marec porovnal s priemerom minulého roka, musí sa už vždy použiť porovnanie priemeru alebo je možné porovnať apríl 2020/apríl 2019?

Dátum publikácie: 19. 5. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec dostal výpoveď z nadbytočnosti a bude mu vyplatené odstupné. Zamestnávateľ by ho chcel neskôr zamestnať na dohodu na drobné pomocné práce, ktoré nepotrebujú stálu prítomnosť. Bude musieť odstupné vrátiť, ak sa uzatvorí dohoda?

Dátum publikácie: 14. 5. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Ako sa má zaokrúhľovať funkčný plat a pomerné časti jednotlivých zložiek platu pri krátení platu na 80 % (ide o krátenie v dôsledku koronavírusu – úprava FP)? Ide o zamestnanca zaradeného do 8. platovej triedy a 10. platového stupňa s tarifným platom 993,50 € zvýšením tarifného platu podľa § 7 ods. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 50 €, zvýšením tarifného platu podľa § 7 ods. 8 zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 149,50 €, príplatkom za riadenie vo výške 70 € a osobným príplatkom vo výške 366,50 €. Funkčný plat celkom je 1 629,50 €.

...

Partner