33 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 31. 3. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2017

Zamestnanec je zamestnaný na dohodu a je poberateľom starobného dôchodku od roku 2014. Ročné zúčtovanie za rok 2015 mu bude vykonávať zamestnávateľ. Úhrn jeho dôchodku za rok 2015 bol 4 426 €, zdaniteľný príjem z dohody za rok 2015 bol 7 080 €, čiastkový základ dane 6 976,80 €, neuplatňoval si NčZD. Má nárok podľa § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov uplatňovať si ju vo výške rozdielu dôchodku a čiastkového základu dane alebo si ju neuplatňuje ako dôchodca vôbec?

Dátum publikácie: 12. 11. 2015
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Študentka konzervatória po ukončení 4. ročníka (naďalej pokračuje v stredoškolskom štúdiu štúdiom v 5. a 6. ročníku, t. j. neukončila stredoškolské štúdium, ale stále v ňom pokračuje) pracovala v priebehu prázdnin v mesiaci júl, august (plus cca 5 dní mesiaca jún) 2014 ako animátorka pre agentúru. Agentúra s ňou uzatvorila zmluvu o umeleckom výkone. Jej celkový zdaniteľný príjem zo zmluvy o umeleckom výkone za rok 2014 predstavoval čiastku 1 326 €. V podanom daňovom priznaní za rok 2014 si príjmy z agentúry uviedla ako príjem z podnikania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov – príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tabuľka č. 1, riadok 5 daňového priznania), uplatnila si paušálne výdavky vo výške 530,40 € a nezdaniteľnú čiastku.

Súčasne mala študentka v priebehu roka 2014 aj krátkodobý príjem zo závislej činnosti (zmluva o brigádnickej práci študenta) vo výške 340 € (zamestnávateľ jej však zrazil daň preddavkovo, celkom vo výške 64,60 €). Výsledná daňová povinnosť bola nulová.

Študentka si podala daňové priznanie z dôvodu možnosti požiadať o vrátenie zrazeného preddavku.

Začiatkom mesiaca august 2015 študentka dostala oznámenie zo VŠZP o nedoplatku na poistnom. Nedoplatok vyčíslili vo výške 69,61 € a urobili tak len na základe podaného daňového priznania.

Postupovala zdravotná poisťovňa správne? Nedochádza k súbehu poistného z príjmu študenta a zároveň z titulu poistenca štátu? Je povinný študent teda vykázaný nedoplatok uhradiť?

Ak áno, čo je jeho vymeriavací základ a akým spôsobom bol vypočítaný nedoplatok v danej výške?

Ak je študentka povinná platiť zdravotné poistenie, ako štát vyberie poistenie od ostatných študentov – animátorov, ktorých príjmy neprekročili stanovenú hranicu pre podanie daňového priznania za rok 2014 v zmysle § 46a zákona o dani z príjmov, t. j. čiastku 1 901,67 €, daňové priznanie nepodali a zdravotná poisťovňa nemá k dispozícii ich príjmy? Keďže reakciou zo strany poisťovne bol výkaz nedoplatkov a brániť sa možno podaním námietky zo strany študentky, kde je striktne stanovená lehota?

Dátum publikácie: 13. 4. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 1. 2016

Zamestnávateľ zamestnáva na základe dohody o pracovnej činnosti poberateľa starobného dôchodku. Zamestnanec pracoval celý rok 2014 len u jedného zamestnávateľa a požiadal ho o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2014. Má zamestnanec nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá je tiež poberateľkou starobného dôchodku?

Dátum publikácie: 19. 2. 2015
Autor: Ing. Lenka Kuchárová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 5. 2017

Zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Celková odmena za vykonanú prácu je v sume 210 €. Má zamestnanec nárok na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení? Je dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru obdobný pracovný vzťah? Ak zamestnávateľ prijme zamestnanca od 5. 1. do 15. 1. 2015 na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a od 16. 1. 2015 na riadny pracovný pomer s mesačnou mzdou 220 €, tak bude mať nárok na odpočítateľnú položku 220 € alebo bude odpočítateľná položka krátená z dôvodu príjmu z dohody?

Dátum publikácie: 12. 12. 2014
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Spoločnosť zamestnáva občanov ČR, ktorí pracujú na základe pracovnej zmluvy a dohody o vykonaní práce. Mzda je vyplácaná na Slovensku v eurách. Odvody do poisťovní budú podľa zákonov o sociálnom poistení ČR (vystavený formulár A1) do ČR. V akej výške budú odvody do ČR a akým spôsobom sa prepočítava mzda zamestnanca za 9/2014?

Dátum publikácie: 9. 12. 2014
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

V dohode o vykonaní práce je so zamestnancom dohodnuté vyplatenie odmeny až po jej vykonaní. Počas jej trvania poskytne zamestnávateľ dohodárovi preddavok na odmenu. Platia sa z tohto preddavku na odmenu odvody a daň alebo postupuje zamestnávateľ správne, ak odvedie platby štátu až po ukončení dohody o vykonaní práce?

Dátum publikácie: 15. 3. 2014
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2013

Daňovník ukončil vysokoškolské vzdelanie v máji 2013. Počas roka mal uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov a od septembra 2013 sa zamestnal na pracovnú zmluvu. Má nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane?

Dátum publikácie: 8. 1. 2014
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Živnostník zamestnáva 5 zamestnancov v oblasti stavebníctva, na internete neobchoduje ani nemá internetovú stránku. Je potrebné registrovať systém, keďže nikde údaje o zamestnancoch neposkytuje? Potrebuje súhlas dotknutej osoby, poučenie oprávnenej osoby, bezpečnostný projekt a dokumentáciu?

Dátum publikácie: 28. 6. 2013
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2013

Môže si študent na základe dohody o brigádnickej práci študentov uplatniť u jedného zamestnávateľa výnimku z platenia dôchodkového poistenia do stanovenej hranice (155 €)?

Môže mať študent uzatvorených aj viac dohôd u rôznych zamestnávateľov bez výnimky platenia dôchodkového poistenia? O aké odvody pôjde?

Dátum publikácie: 28. 6. 2013
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Zamestnanec má uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti od 22. 3. 2013 do 31. 5. 2013, ktorá má uvedený termín vyplatenia ako výplatný termín zamestnávateľa najneskôr do 15. 6. 2013. Ako bude zamestnávateľ vykazovať odvody pre účely sociálneho poistenia?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.