10 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 4. 1. 2021

SZČO prišla výzva na vrátenie celej dotácie Prvá pomoc cca 1 900 €, pretože mala živnosť aj v roku 2017, s odôvodnením, že to nie je jej prvá živnosť. Pre Prvú pomoc plus od 1. 12. 2020 platí, že na odvodové prázdniny majú nárok iba SZČO, ktoré prvýkrát začali podnikať r. 2019-2020. Ako by mala SZČO argumentovať, že v prvej vlne pomoci sa podmienka „prvýkrát“ neuvádzala?

Dátum publikácie: 2. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 13. 7. 2020

UPSVaR poskytne zamestnávateľovi v rámci projektu na podporu zamestnávania v poľnohospodárstve podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti príspevok na odvody v plnej výške odvodov. Príspevok na odvody zamestnanca je potom zamestnávateľ v nasledujúcom mesiaci povinný vyplatiť zamestnancovi. Akému zdaneniu a odvodovému zaťaženiu bude podliehať tento príspevok zamestnancovi vyplatený v jeho mzde v nasledujúcom mesiaci?

Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Občianske združenie má k dispozícii zmluvu o amatérskom vykonávaní športu uzatvorenú podľa § 47 zákona o športe. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 21. 11. 2019 do 30. 6. 2021 medzi Občianskym združením ako zamestnávateľom a občanom. V zmluve je uvedená mzda zamestnanca 400 € a bude sa vyplácať do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Ako to bude s prihlásením, posielaním a úhradou odvodov v prípade takejto zmluvy? Je potrebné ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne? Ak áno, pod akým kódom? Ako sa posielajú mesačné výkazy a platia odvody?

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 8. 2018

Od 1. 4. 2015 má s. r. o. na pracovnú zmluvu zamestnaného konateľa, ktorý nebol nahlásený, že je konateľ/spoločník s viac ako 50 % podielom v s. r. o., preto sa za konateľa odvádzalo garančné poistenie: r. 2015 8,56 €, r. 2016 12,82 €, r. 2017 11,90 €, r. 2018 3,60 €, r. 2019 1,36 €, spolu 38,24 €. V prípade, že sa s. r. o. z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti rozhodne neopraviť mzdy od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2019, aká sankcia od Sociálneho poisťovne hrozí? 

Dátum publikácie: 12. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR bolo rozhodnuté, že základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd boli porušené postupom okresného súdu. V zmysle uvedeného Ústavný súd SR rozhodol, že priznáva finančné zadosťučinenie. Podlieha uvedená suma odvodom a dani?

Dátum publikácie: 19. 11. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

SZČO so zdravotným postihnutím uzatvoril zmluvu podľa Občianskeho zákonníka s pracovným asistentom o výkone pracovnej asistencie v zmysle § 59 zákona o službách zamestnanosti. Aké postavenie a aké odvodové povinnosti má v tomto prípade pracovný asistent? 

Dátum publikácie: 27. 7. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma na základe starých kolektívnych zmlúv vypláca bývalým zamestnancom tzv. výsluhové príplatky. V minulosti boli prihlásení do Sociálnej poisťovne, kde figurujú ako zamestnanci. Z výsluhového príplatku sa odvádzajú odvody. Títo „výsluháči", keďže nie sú klasickí zamestnanci, neboli zahrnutí do počtu pri platení koncesionárskych poplatkov. V súčasnosti firme prišiel výmer na doplatenie za posledné 3 roky kvôli týmto dôchodcom. Ako majú byť evidovaní v Sociálnej poisťovni, aby ich RTVS nebrala za klasických zamestnancov?

Dátum publikácie: 24. 4. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Konateľ s. r. o. predal svoju spoločnosť k 31. 12. 2016. Od 1. 1. 2017 nemá účasť na základnom imaní spoločnosti a ani nevystupuje na žiadnej pozícii v predmetnej s. r. o. Spoločnosť na valnom zhromaždení v marci 2017 rozhodla, že bývalému konateľovi vyplatí podiel na zisku za rok 2016. Aké povinnosti má tento už bývalý konateľ s. r. o. (v súčasnosti starobný dôchodca) z pohľadu dane z príjmov a odvodov do zdravotnej či Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 2. 12. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Na základe zmluvy o zlúčení dvoch spoločností s r. o. nastávajú tieto skutočnosti:

  • podpísanie zmluvy o zlúčení dňa: 24. 10. 2016,
  • výpis z obchodného registra o zrušení spoločnosti: 28. 10. 2016.

Ako správne zaúčtovať mzdy spoločnosti, ktorá zaniká a ako to bude s odvodmi a výkazmi do poisťovní a tiež ako postupovať u právneho nástupcu zanikajúcej spoločnosti?

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Daňovník má uzatvorenú zmluvu o odbornej spolupráci podľa § 51 Občianskeho zákonníka (ako výskumník). Ako postupovať pri zdaňovaní tohto príjmu a platení odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne? Má nárok na odpočítateľnú položku?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.