11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 4. 1. 2021

SZČO prišla výzva na vrátenie celej dotácie Prvá pomoc cca 1 900 €, pretože mala živnosť aj v roku 2017, s odôvodnením, že to nie je jej prvá živnosť. Pre Prvú pomoc plus od 1. 12. 2020 platí, že na odvodové prázdniny majú nárok iba SZČO, ktoré prvýkrát začali podnikať r. 2019-2020. Ako by mala SZČO argumentovať, že v prvej vlne pomoci sa podmienka „prvýkrát“ neuvádzala?

Dátum publikácie: 2. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 13. 7. 2020

UPSVaR poskytne zamestnávateľovi v rámci projektu na podporu zamestnávania v poľnohospodárstve podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti príspevok na odvody v plnej výške odvodov. Príspevok na odvody zamestnanca je potom zamestnávateľ v nasledujúcom mesiaci povinný vyplatiť zamestnancovi. Akému zdaneniu a odvodovému zaťaženiu bude podliehať tento príspevok zamestnancovi vyplatený v jeho mzde v nasledujúcom mesiaci?

Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Občianske združenie má k dispozícii zmluvu o amatérskom vykonávaní športu uzatvorenú podľa § 47 zákona o športe. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 21. 11. 2019 do 30. 6. 2021 medzi Občianskym združením ako zamestnávateľom a občanom. V zmluve je uvedená mzda zamestnanca 400 € a bude sa vyplácať do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Ako to bude s prihlásením, posielaním a úhradou odvodov v prípade takejto zmluvy? Je potrebné ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne? Ak áno, pod akým kódom? Ako sa posielajú mesačné výkazy a platia odvody?

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 8. 2018

Od 1. 4. 2015 má s. r. o. na pracovnú zmluvu zamestnaného konateľa, ktorý nebol nahlásený, že je konateľ/spoločník s viac ako 50 % podielom v s. r. o., preto sa za konateľa odvádzalo garančné poistenie: r. 2015 8,56 €, r. 2016 12,82 €, r. 2017 11,90 €, r. 2018 3,60 €, r. 2019 1,36 €, spolu 38,24 €. V prípade, že sa s. r. o. z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti rozhodne neopraviť mzdy od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2019, aká sankcia od Sociálneho poisťovne hrozí? 

Dátum publikácie: 12. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR bolo rozhodnuté, že základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd boli porušené postupom okresného súdu. V zmysle uvedeného Ústavný súd SR rozhodol, že priznáva finančné zadosťučinenie. Podlieha uvedená suma odvodom a dani?

Dátum publikácie: 19. 11. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

SZČO so zdravotným postihnutím uzatvoril zmluvu podľa Občianskeho zákonníka s pracovným asistentom o výkone pracovnej asistencie v zmysle § 59 zákona o službách zamestnanosti. Aké postavenie a aké odvodové povinnosti má v tomto prípade pracovný asistent? 

Dátum publikácie: 27. 7. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma na základe starých kolektívnych zmlúv vypláca bývalým zamestnancom tzv. výsluhové príplatky. V minulosti boli prihlásení do Sociálnej poisťovne, kde figurujú ako zamestnanci. Z výsluhového príplatku sa odvádzajú odvody. Títo „výsluháči", keďže nie sú klasickí zamestnanci, neboli zahrnutí do počtu pri platení koncesionárskych poplatkov. V súčasnosti firme prišiel výmer na doplatenie za posledné 3 roky kvôli týmto dôchodcom. Ako majú byť evidovaní v Sociálnej poisťovni, aby ich RTVS nebrala za klasických zamestnancov?

Dátum publikácie: 24. 4. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Konateľ s. r. o. predal svoju spoločnosť k 31. 12. 2016. Od 1. 1. 2017 nemá účasť na základnom imaní spoločnosti a ani nevystupuje na žiadnej pozícii v predmetnej s. r. o. Spoločnosť na valnom zhromaždení v marci 2017 rozhodla, že bývalému konateľovi vyplatí podiel na zisku za rok 2016. Aké povinnosti má tento už bývalý konateľ s. r. o. (v súčasnosti starobný dôchodca) z pohľadu dane z príjmov a odvodov do zdravotnej či Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2018

Aké odvodové a daňové povinnosti za rok 2016 a 2017 vyplývajú pre spoločníka, ktorý predáva svoj obchodný podiel? Obchodný podiel nadobudol v 2/2008 za 1 461 € a predáva ho za 160 000 €, s tým, že prvú splátku 100 000 € dostal v 11/2016 a druhú splátku 60 000 € dostane v r. 2017 a až po zaplatení druhej splátky bude prevedený celý jeho obchodný podiel na zvyšných štyroch spoločníkov aj so zápisom v obchodnom registri. Tento spoločník je už poberateľom starobného dôchodku, a preto si neuplatňuje nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Dátum publikácie: 2. 12. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Na základe zmluvy o zlúčení dvoch spoločností s r. o. nastávajú tieto skutočnosti:

  • podpísanie zmluvy o zlúčení dňa: 24. 10. 2016,
  • výpis z obchodného registra o zrušení spoločnosti: 28. 10. 2016.

Ako správne zaúčtovať mzdy spoločnosti, ktorá zaniká a ako to bude s odvodmi a výkazmi do poisťovní a tiež ako postupovať u právneho nástupcu zanikajúcej spoločnosti?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.