918 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Živnostník za rok 2019 neplatil odvody (nevznikla mu povinnosť), požiadal o odklad na DP na daň z príjmov do 30. 6. 2020, počas tohto obdobia taktiež nebude platiť odvody, ale v auguste 2020 plánuje zrušiť živnosť. Bude musieť doplácať odvody za rok 2020 po zániku živnosti?

Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu a je poberateľom starobného dôchodku z Ukrajiny. Neplatí sa v tomto prípade poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti?

Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Občianske združenie má k dispozícii zmluvu o amatérskom vykonávaní športu uzatvorenú podľa § 47 zákona o športe. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 21. 11. 2019 do 30. 6. 2021 medzi Občianskym združením ako zamestnávateľom a občanom. V zmluve je uvedená mzda zamestnanca 400 € a bude sa vyplácať do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Ako to bude s prihlásením, posielaním a úhradou odvodov v prípade takejto zmluvy? Je potrebné ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne? Ak áno, pod akým kódom? Ako sa posielajú mesačné výkazy a platia odvody?

Dátum publikácie: 19. 2. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Fyzická osoba má živnosť od 19. 3. 2019. Dovtedy platila poistné na zdravotné poistenie ako samoplatiteľ. Môže si uplatniť ako daňový výdavok poistné uhradené pred získaním živnostenského oprávnenia (alikvotnú časť z preddavku uhradeného 17. 3. 2019)?

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na III. pilier sumou 15 €, z toho sú však 2 € hradené so sociálneho fondu. Ako to bude zdanené a aké odvody sa platia?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Aja Mariniaková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Ako postupovať v prípade, ak firma XY s. r. o. chce zamestnať zamestnanca, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, prechodný pobyt v inom členskom štáte, kde je aj zdravotne poistený a výkon jeho práce by bol v inom členskom štáte?

Dátum publikácie: 13. 1. 2020
Autor: Aja Mariniaková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Ako postupovať v prípade odvodov do zdravotnej poisťovne na Slovensku, keď firma zamestnala zamestnanca na dohodu na Slovensku, ktorý vykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby v Rakúsku a tam aj odvádza zdravotné poistenie? Odvody za tohto zamestnanca boli vykonávané iba do Sociálnej poisťovne na Slovensku, ale Sociálna poisťovňa vystavila nárokový formulár PD A1 - uplatnenie právnych predpisov členského štátu. Členský štát určila Slovensko a dohodu medzitým firma ukončila.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Firma ide vyplácať dividendy od r. 2008 do 2018 v celkovej výške cca 1 milión eur za všetky roky. V akej výške vypočítať a odviesť odvody na zdravotné poistenie za roky 2008 až 2016? Podávajú sa výkazy za každý rok zvlášť a počíta sa za každý rok zvlášť vymeriavací základ alebo je len jeden max. vymeriavací základ alebo dva maximálne vymeriavacie základy, keďže sa v roku 2013 menil zákon?

Dátum publikácie: 15. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Spoločnosť uzatvorila dňa 18. 6. 2019 zmluvu o duálnom vzdelávaní so SOŠ (odbor autoopravár mechanik, autoopravár - elektrikár). Zároveň je uzatvorená aj učebná zmluva medzi spoločnosťou a zákonnými zástupcami študenta (momentálne sa v spoločnosti takto vzdeláva 1 študent). Miestom praktického vyučovania je servisné stredisko spoločnosti v meste R. Podľa informácií vedúceho strediska žiak nastúpil na toto praktické vyučovanie v 9/2019, vykonáva však doteraz iba cvičnú prácu (nie produktívnu) pod dohľadom prideleného servisného technika. V zmluve je dohodnutá základná výška odmeny za produktívnu prácu a poskytnutie podnikového štipendia. 1. Ako je to s odmeňovaním, ak vykonáva momentálne iba cvičnú prácu?...

...

Partner