141 výsledkov
Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Tento článok je pokračovaním – 3. časťou zo 4-dielneho seriálu. 

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti v kalendárnom roku je v úhrne mesačne najviac 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné.

Dátum publikácie: 14. 5. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

S účinnosťou od 1. marca 2019 sa novelizáciou zákona o dani z príjmov zmenili podmienky pre uplatňovanie oslobodenia od dane z príjmov pri poskytovaní peňažného plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. platu, a pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov, teda 14. platu.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ak študent dovŕši 15 rokov veku a skončí povinnú školskú dochádzku, môže zárobkovú činnosť vykonávať ako zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce. V praxi je najbežnejší výkon činnosti na základe dohody o brigádnickej činnosti študentov, z ktorej študent neplatí poistné na zdravotné poistenie a do výšky 200 € mesačne si môže uplatniť aj úľavu na dôchodkové poistenie.

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Študenti, rovnako ako ostatní zamestnanci, môžu podľa Zákonníka práce pracovať v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Vzhľadom k tomu, že pre začatie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti je podmienkou plnoletosť, podnikať môže už i študent strednej školy a vysokej školy.

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Podla zákona o dani z príjmov daňové priznanie je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjem presahujúci 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov alebo ak tento príjem nedosiahnu, ale vykáže daňovú stratu z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Príjmy zo závislej činnosti môže daňovo vyrovnať ročným zúčtovaním preddavkov na daň, o vykonanie ktorého požiada svojho zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti, a zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu. Fyzické osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a vykonávajú závislú činnosť na území Slovenskej republiky, sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou a podliehajú zdaneniu príjmov dosahovaných zo závislej činnosti v Slovenskej republike.

Dátum publikácie: 4. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2018
Právny stav do: 31. 8. 2019

Zamestnávateľ je podľa Zákonníka práce povinný starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov. Na príkladoch z praxe prinášame prehľad situácií, ako zamestnávateľ znáša náklady vynaložené na vzdelávanie z pohľadu zákona o dani z príjmov.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.